Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine.

Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine.

E-mail Ispis PDF

 

Goražde, 15. septembar 2011.
Donator: Centri Civilnih Inicijativa (CCI)
Naziv projekta: Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine. 
Trajanje projekta: 01. septembar 2011. – 29. februar 2012.

ALDI je od početka septembra 2011. godine, u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: ''Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine''
Opšti cilj projekta je uticanje na poboljšanje u oblasti politike rada u Bosni i Hercegovini, a posebno u oblasti socijalne sigurnosti nezaposlenih lica. Projekat se sastoji od dvije osnovne komponente koje obuhvataju analizu stanja i napretka u oblasti rada, zapošljavanja i brige o nezaposlenim licima, te definisanje preporuka za unaprijeđenje stanja u skladu sa smjernicama Evropske unije i dobrih praksi zemalja u regionu i u Bosni i Hercegovini. 
Fokus analize i preporuka projekta su oblasti koje direktno mogu uticati na kreiranje pozitivne promjene zakonodavnog i administrativnog okvira u oblasti prikupljanja javnih prihoda i njihovu potrošnju na aktivne i pasivne politike rada. 
Projekat ima dva specifična cilja čiji rezultati će biti vidljivi u toku i nakon impementacije projektnih aktivnosti. Prvi specifični cilj projekta jeste promocija iskustava EU u oblasti borbe protiv nezaposlenosti, dok je drugi specifični cilj projekta identifikacija ključnih prioriteta reforme sistema zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Projektom je planirano da su ključne ciljane grupe entitetske i kantonalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekat će imati za cilj da kod entitetskih vlada utiče na pokretanje što sveobuhvatnije reforme zakonodavnog okvira za provođenje politika rada. Ključnu korist od rezultata projekta imat će radnici koji ostaju bez posla kroz poboljšanje njihovog nivoa socijalne sigurnosti.

 

 

Obrazovanje odraslih

 analiza