Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostale aktivnosti Lokalni ekonomski forum

Lokalni Ekonomski Forum

E-mail Ispis PDF

Održan prvi tematski sastanak Lokalnog ekonomskog foruma

Delila Klovo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g. 
Goražde 30.  Juni 2004
U saradnji sa Privrednom komorom BPK u utorak 29.06.2004. godine u Goraždu je održan Lokalni ekonomski forum na temu: Kako privući i zadržati inostrane investicije. Tokom trajanja foruma u uvodnom izlaganju prezentirane su ključne informacije o stanju, mogućnostima i tehnikama privlačenja inostranih investicija i problemima zadržavanja investitora u sve većoj konkurenciji za između regiona i država. Tokom trajanja okruglog stola u diskusijama su naglašene potrebe od strane privatnog sektora za sve većim povezivanjem poreduzeća u BiH i stvaranjem jačeg povjerenja na lokalnoj razini između poduzetnika.
Jedan od ključnih zaključaka foruma jeste započinjanje aktivnosti na organizovanju sastanka između lokalnih poduzetnika koji imaju preduzeća u BiH i inostranstvu u pronalazenja novih mogućnosti za investiranje u kantonu Goražde.

Održan inicijalni sastanak za formiranje Lokalnog ekonomskog foruma, 05. februar 2004.

Delila Klovo:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g. 
05. Februar 2004. GODINE
U Konferencijskoj sali ALDI-ja, 05. februara 2004. je održan inicijalni sastanak za formiranje Lokalnog ekonomskog foruma, u organizaciji Privredne komore BPK Goražde i ALDI u.g, čime se ž ele podsta ć i individualni napori pojedinaca , koji se ž ele aktivnije uklju č iti u kreiranje politika koje ć e dovesti do zna č ajnijeg razvoja lokalne zajednice . Ekonomski forum treba da nadomjesti nedostatak komunikacija izme đ u predstavnika vlasti i gra đ ana na prvom mjestu i ima za cilj uspostavu formalnog oblik a komunikacije izme đ u predstavnika izvr š ne vlasti sa poslovnom zajednicom . Zapisnik sa LEF-a (pdf 69 KB).

ŠTA JE TO EKONOMSKI FORUM?
Ekonomski forum jeste tijelo koje se sastoji od predstavnika općinskih i kantonalne vlasti, poduzetnika, predstavnika zakonodavne vlasti iz Kantona sa opštinskog kantonalnog i federalnog nivoa, te predstavnika nevladinih i kvazivladinih organizacija . Uspostavljajući ovo tijelo omogućava se jača komunikacija između građana, poslovnog sektora i državnih institucija, u cilju stvaranja uslova za veće učešće građana u razvojnim procesima, te efikasnijeg i bržeg riješavanja ekonomskih problema na lokalnom nivou.
KORISNICI
Ovim projektom direktno će korist imati građani BPK Goražde, koji će putem Foruma moći obezbijeditu aktivno učešće u ekonomsko - razvojnim procesima, te moći prezentovati lokalne probleme i probleme lokalne ekonomije institucijama odgovornim za provođenje ekonomske politike. Pored ove mogućnosti koju će Forum pružati građanima Kantona, poslovni sektor je interesna grupa koja će najviše imati koristi od ovog Foruma. Putem Foruma i putem svog predstavnika u Forumu, poduzetnici će moći direktno istaknuti sve probleme sa kojima se susreću u svom radu, te da predlože aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju ekonomske pozicije Kantona .
Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti tako da će imati značajne koristi od ovog Foruma . Teško da postoji službenik u vladama ili politicar u zakonodavnim tijelima koji ne želi doprinijeti poboljšanju teške ekonomske situacije. Jedna od najvecih prepreka u tome pruža im nerijetko neznanje i neinformisanost o tome šta se trenutno dešava i cesto svoje odluke donose na osnovu netacnih ili neadekvatnih informacija.
TRENUTNA SITUACIJA U KANTONU
Kanton Goražde je ekonomski najnerazvijeniji kanton u Federaciji BiH. Teške posljedice ekonomskih reformi, složenost ekonomskih problema, nerazvijenost poslovnog sektora, neefikasnost lokalnih ekonomskih politika, znacajno su utjecali na nemogucnost lokalnih firmi da uposle veliki broj nezaposlenih radnika. Trenutno je u Kantonu Goražde registrovano oko 40 % nezaposlenih, vec drugu godinu za redom opada ukupni prihod postojecih preduzeca, broj zaposlenih stagnira i smanjuje se broj novootvorenih preduzeca.
Prema dosadašnjem iskustvu, gradani imaju priliku da odlucuju o brojnim pitanjima lokalnog razvoja samo tokom izbora organa vlasti jedanput u cetri godine. Gradani tada mogu da samostalno procijene svaku od politickih stranaka i na osnovu njihovih planova da daju svoj glas odredenoj politickoj stranci podržavajuci je u njenom sprovodenju ekonomskih planova razvoja. Nakon obavljenog glasanja, ucešce gradana u bilo kakvim planovima je potpuno marginalizirano. Ovim forumom, ALDI  to želi da promijeni.
Kao i u drugim dijelovima BiH i u BPK vecina gradana nema cestu priliku da utjece na tok razvojnih aktivnosti na lokalnom nivou. Ekonomski forum treba da postane upravo takva institucija, koja na jednom mjestu okuplja najznacajnije predstavnike grupa koji donose kljucne odluke, te  da služi upravo gradanima da putem ovog foruma predlože, kritikuju, daju sugestije na tok razvojnih procesa u Kantonu Goražde.
CILJEVI RADA FORUMA
Ovim projektom ALDI želi da podstakne individualne napore pojedinaca, koji se žele aktivnije ukljuciti u kreiranje politika, koje ce dovesti do znacajnijeg razvoja lokalne zajednice.
Ovaj projekat ima samo jedan cilj – uspostavljanje Ekonomskog foruma u Kantonu Goražde. Ekonomski forum treba da nadomjesti nedostatak komunikacija izmedu predstavnika vlasti i gradana na prvom mjestu.  Kao posljedica prijašnjeg ekonomskog sistema, komunikacija izmedu predstavnika vlade i poslovnog sektora se uveliko svodila na komunikaciju sa upravnim tijelima državnih preduzeca, uz potpuno odsustvo komunikacije sa predstavnicima privatnog sektora. Ekonomski forum zbog toga ima cilj da se uspostavi formalan oblik komunikacije izmedu predstavnika izvršne vlasti sa poslovnom zajednicom. Ekonomski forum treba da unaprijedi i samu komunikaciju izmedu kljucnih donosioca odluka unutar državnog aparata. Nažalost, nije rijedak slucaj da odsustvo komunikacije izmedu predstavika zakonodavne i izvršne vlasti negativno utjece na tok razvojnih aktivnosti. Ekonomski forum, takode, treba da utjece na unaprijedenje komunikacija izmedu predstavika zakonodavne vlasti na svim nivoima BiH sa predstavnicima izvršne vlasti na nivou opcina i Kantona.
NACIN RADA
Tokom izrade Akcionog plana za razvoj poduzetništva u Kantonu Goražde, kojeg su zajednicki realizirali ALDI i kantonalno ministarstvo za privredu, potekla je inicijativa za formiranje Ekonomskog foruma, koji bi bio alat za riješavanje brojnih privrednih problema u Kantonu Goražde. Na osnovu dogovora sa vladom Bosansko-podrinjskog kantona, dogovoreno je da ALDI pripremi prijedlog uspostavljanja ekonomskog foruma, cije bi osnovne funkcije trebale da budu:
 • Razmjena informacija izmedu predstavnika kantonalne vlade, predstavnika zakonodavaca sa opcinskog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti sa predstavnicima poslovne zajednice i gradana Kantona Goražde;
 • Prikupljanje informacija od gradana i poslovnog sektora, prvenstveno problema i poteškoca koje zbog administrativnih barijera otežavaju poslovanje i planove za pokretanje biznisa;
 • Analiziranje trenutnog ekonomskog stanja i predlaganje koordiniranih mjera za unaprijedenje poslovnog okruženja;
 • Pripremanje konkretnih aktivnosti, koje bi doprinijele poboljšanju ekonomske situacije u kantonu i prije svega doprinijele smanjenju broja nezaposlenih radnika;
 • Pracenje provodenja ekonomskih politika kantonalnih vlasti i omogucavanje gradanima da direktno mogu uticati na rad lokalnih organa vlasti;
 • ALDI, sa Privrednom komorom BPK Goražde, ima ulogu fasilitatora kompletnog Ekonomskog foruma. ALDI, kao fasilitator Foruma, treba da realizira brojne aktivnosti kao što su:
 • prikupljanje relavantnih informacija od znacaja za rad Ekonomskog foruma iz Bosne i Hercegovine, koje su znacajne za razvojne procese na lokalnom nivou;
 • stimuliše gradane da jasno kažu Ekonomskom forumu njihove prijedloge za unaprijedenje stanja na lokalnom nivou;
 • Analizira i pripremi prikupljene informacije od strane gradana kako bi svaki prijedlog došao na dnevni red foruma, te tako smanjio vrijeme Ekonomskog foruma na analizu pojedinacnog prijedloga i omogucio što vecem broju gradana da aktivno ucestvuje u razvojnim procesima;
 • Obavlja ulogu interfejsa izmedu Ekonomskog foruma i poslovne zajednice u Kantonu Goražde, kroz prikupljanje informacija od strane poslovnog sektora, koje su od znacaja za uspjeh u sprovodenju planova ekonomskog razvoja Kantona.
 • Vrši promociju rada Ekonomskog foruma putem lokalnih i nacionalnih, pisanih i elektronskih medija.
 • Priprema i pruža tehnicku i strucnu pomoc ucesnicima Ekonomskog foruma, u cilju donošenja odluka koje ce imati pozitivne utjecaje na tok razvojnih aktivnosti u Kantonu.
ALDI, sa Privrednom komorom BPK Goražde, ima ulogu fasilitatora kompletnog Ekonomskog foruma. ALDI, kao fasilitator Foruma, treba da realizira brojne aktivnosti kao što su:
 • Pprikupljanje relavantnih informacija od znacaja za rad Ekonomskog foruma iz Bosne i Hercegovine, koje su znacajne za razvojne procese na lokalnom nivou;
 • Stimuliše gradane da jasno kažu Ekonomskom forumu njihove prijedloge za unaprijedenje stanja na lokalnom nivou;
 • Analizira i pripremi prikupljene informacije od strane gradana kako bi svaki prijedlog došao na dnevni red foruma, te tako smanjio vrijeme Ekonomskog foruma na analizu pojedinacnog prijedloga i omogucio što vecem broju gradana da aktivno ucestvuje u razvojnim procesima;
 • Obavlja ulogu interfejsa izmedu Ekonomskog foruma i poslovne zajednice u Kantonu Goražde, kroz prikupljanje informacija od strane poslovnog sektora, koje su od znacaja za uspjeh u sprovodenju planova ekonomskog razvoja Kantona.
 • Vrši promociju rada Ekonomskog foruma putem lokalnih i nacionalnih, pisanih i elektronskih medija.
 • Priprema i pruža tehnicku i strucnu pomoc ucesnicima Ekonomskog foruma, u cilju donošenja odluka koje ce imati pozitivne utjecaje na tok razvojnih aktivnosti u Kantonu.
Svaka od sjednica Ekonomskog foruma ima za cilj da doprinese pozitivnom napretku razvojnih aktivnosti u Kantonu Goražde. U izvještaju sa sjednica ce se prezentovati rezultati rada na lokanom razvoju u Kantonu, prijedlozi za unaprijedenje, te smjernice svim zainteresovanim za ukljucivanje u ekonomsko-razvojne procese. Na osnovu informacija o radu Ekonomskog foruma, ALDI ce kontinuirano obezbjedivati feedback od strane gradana Kantona Goražde. ALDI ce distribuirati izvještaje Ekonomskog foruma lokalnim medijima, lokalnim udruženjima gradana, firmama i poduzetnicima u kantonu Goražde, te pisanim i elektronskim medijima u F BiH.
Periodicno, ALDI bi obavljao istraživanje javnog mijenja o efektima rada Ekonomskog foruma. Pored istraživanja javnog mijenja, za efikasniji rad Foruma neophodno je fokusirati se na specificne gurpe, kao što su: poduzetnici, udruženje obrtnika, udruženje žena i udruženja povranika, kako bi se specijalizirano raspravljalo o pojedinim temama koje su bitne za marginilarizirane grupe gradana i jacanje njihovog utjecaja u kreiranju lokalnog ekonomskog razvoja.
Nakon devet mjeseci od završetka projekta, Ekonomski forum bi trebao biti tijelo prepoznato od cijeloukupne zajednice u Kantonu kao tijelo koje može efikasno pomoci u riješavanju brojnih problema sa kojima se suocavaju gradani Kantona Goražde. Brojne aktivnosti koje su usmjerene ka poboljšanju životnog standarda svih stanovnika Kantona, uz pomoc ovog Foruma mogu biti efikasnije realizovane. Lokalne vlade, takode mogu Koristiti Forum kao strucno tijelo i instituciju uz pomoc koje ce moci pratiti napredak i vršiti evaulaciju toka realizacije ekonomskih planova
Gradani Kantona Goražde  ce dobiti novi alat koji mogu iskoristi da poboljšaju svoj položaj u društvu. Brojni su individualni primjeri kako zbog odsustva dijaloga sa lokalnim vlastima, zbog sporosti birokratskog aparata, gradani nisu realizovali svoje zamisli koje su mogle doprinijeti povecanju broja zaposlenih i poboljšanju životnog standarda svih gradana. Nadamo se da ce Forum obezbijediti da brojne lokalne incijative ne budu ugašene zbog nerazumijevanja zakonodavnih i izvršnih vlasti, te da ce upravo lokalne vlasti svojim zalaganjem doprinijeti povecanju broja poduzetnih ideja stanovnika Kantona Goražde.
Uspostavljeni Ekonomski forum nije tijelo privremenog karaktera. Nakon svakog Foruma se mogu prezentirati rezultati rada Foruma i prezentirati sve informacije gradanima Kantona Goražde i gradanima BiH.
Projekat “Uspostavljanje i funkcionisanje Ekonomskog foruma u Kantonu Goražde , finansira se za period od devet mjeseci, od strane Svjetske Banke- ured u BiH, o okviru “Programa malih grantova za organizacije gradanskog društva”.
 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI