Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

U OKVIRU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH' ALDI OBJAVLJUJE REZULTATE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MIŠLJENJA O RADU OPĆINSKIH/OPŠTINSKIH VLASTI U BIH

Goražde 25. maj 2006
ALDI, Vildana Kadrić,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Tokom mjeseca marta 2006. godine Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative je realizovala telefonsko istraživanje sa ciljem identifikovanja i utvrđivanja stepena percepcije građana Bosne i Hercegovine po pitanju kvalitete rada lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovim istraživanjem javnog mišljenja obuhvaćeno je 1 500 ispitanika iz cijele BiH srazmjerno broju stanovnika po općinama/opštinama. 

Ključni nalazi:

Izostanak saradnje građana i lokalne administracije na planiranju i implementaciji lokalnih javnih politika.

Tokom istraživanja 84,5 procenata ispitanika je izjavilo da nije upoznato da li je u protekloj godini od strane općinskog/opštinskog načelnika ili OV/SO usvojena ili implementirana bilo koja  inicijativa građana u njihovoj općini. U isto vrijeme, ovakav rezultat potvrđuje neophodnost uključivanja civilnog društva u proces kreiranja javnih politika. 

Promjena načina izbora načelnika je potrebna ali nedovoljna za veće rezultate u radu općinske administracije


Tokom istraživanja građanima je postavljeno pitanje: Da li ste u 2005. godini primjetili poboljšanja u radu općinskog/opštinskog načelnika? Skoro polovina ispitanika, njih  47,0 procenata, je odgovorilo kako su rad i rezultati općinskog/opštinskog načelnika ispod svih očekivanja ili uopšte nisu primjetili poboljšanje u radu načelnika i općinske administracije. Ipak, 21,0 procenat ispitanika je uočilo poboljšanja koja su iznad njihovih očekivanja.  13,3 procenata ispitanih je kazalo da je rad načelnika u skladu sa njihovim očekivanjima, a 19,3 procenata nije znalo ili nije željelo dati odgovor na ovo pitanje.  

Više...

   

12. MAJ 2006 - U OKVIRU PROJEKTA "NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH" ODRŽAN JOŠ JEDAN OKRUGLI STO


Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 12/05/2006

U četvrtak, 11. maja 2006. u okviru projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika' ALDI je u saradnji sa općinom Vogošća organizovao okrugli sto kojem su pored ALDI tima prisustvovali načelnik općine Vogošća, gospodin Asim Sarajlić sa svojim saradnicima, predsjednica OV Vogošća gospođa Nada Šućur, drugi predstavnici općinskog vijeća i klubova vijećnika, te direktorica  NVO 'Žene ženama' gospođa Nuna Zvizdić iz Sarajeva. Sastanku je prisustvovala i gospođa Gordana Šuvalija ispred Delegacije Evropske komisije u BiH. Nakon što su načelnik općine i njegova pomoćnica za privredu, budžet i finansije, gospođa Dženana Bešlija uputili dobrodošlicu ALDI timu i gostima, načelnik je govorio o značaju saradnje općine sa NVO i međunarodnim organizacijama, te kako je općina Vogošća spremna da zajedno sa nevladinim organizacijama radi na stvaranju što boljih uslova za rješavanje ključnih problema građana i općine. U prvom satu sastanka, ALDI je prezentirao osnovne ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate i značaj projekta 'Nova uloga NVO u procesu dizajniranja javnih politika u BiH'. 

Više...

   

POČELO ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

DANAS, 21.02.2006. POČELO ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA U SKLOPU PROJEKTA 'NOVA ULOGA NVO U PROCESU DIZAJNIRANJA JAVNIH POLITIKA U BIH' .

Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 21/02/2006

Osnovni cilj ovog istraživanja jeste saznati koliko su građani upoznati sa radom općinskih vlasti u svojim općinama i kakvi su stavovi građana o radu općinskih vlasti. Takođe, ovo istraživanje daće nam odgovor na pitanja koliko građani imaju mogućnosti da utiču na rad općinskih vlasti u svojoj općini i da li je došlo do pozitivnih promjena u protekloj godini u i u kojoj oblasti.

Biće ispitano 1 500 građana iz svih općina u Bosni i Hercegovini. Odabir ispitanika izvršen je metodom slučajnog uzorka, proporcionalno broju stanovnika u općinama.

U daljem tekstu možete pogledati anketni obrazac sa pitanjima koja ćemo uputiti građanima u ovom istraživanju.

 

EIHDR 2005 PROJEKAT
NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

21. februar, 2006.

Predmet: Pitanja za istraživanje javnog mnijenja

1. Da li ste u 2005. godini primjetili poboljšanja u radu općinskog načelnika?

a.) Da, uočio sam konkretna i vidljiva poboljšanja, koja su iznad mojih očekivanja
b.) Rad općinskog načelnika je u skladu sa mojim očekivanjima
c.) Rad i rezultati općinskog načelnika su ispod mojih očekivanja
d.) Uopšte ne primjećujem poboljšanje u radu načelnika i općinske administracije
e.) Ne znam 
f.) Ne želim odgovoriti

2. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim načelnikom o pitanjima važnim za vašu općinu?

a.) Da
b.) Nisam nikad imao priliku da razgovaram sa načelnikom u protekloj godini
c.) Ne želim odgovoriti

3. Da li ste u protekloj godini imali priliku razgovarati sa općinskim vijećnicima u vašoj općini?

a.) Da, sa većim brojem vijećnika iz različitih političkih partija
b.) Da, ali samo sa vijećnicima iz političke partije čiji sam simpatizer ili član 
c.) Ne

(pitanje u slučaju negativnog odgovora na pitanja 2. i 3.)

4. Da li smatrate da bi svojim prisustvom na sastancima/skupovima sa načelnikom ili općinskim vijećnicima, mogli prezentirati prijedloge za rješavanje nekih od ključnih problema u vašoj općini?

a.) Da
b.) Ne
c.) Ne znam

5. Da li ste upoznati sa nekom inicijativnom građana koja je usvojena i implementirana od strane općinskog naćelnika ili općinskog vijeća u protekloj godini?

a.) Da, znam za takve primjere 
b.) Nisam upoznat sa takvim porimjerima

6. Kako ocjenjujete rad općinskog vijeća u protekloj godini na rješavanju nekih od ključnih problema u vašoj općini:

a.) Zadovoljan sam radom općinskog vijeća jer rade maksimalno u skladu sa mogućnostima; 
b.) Nisam zadovoljan, ali nisam ni nezadovoljan radom općinskog vijeća 
c.) Nisam zadovoljan radom općinskog vijeća 
d.) Ne znam 
e.) Ne želim odgovoriti

7. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg poboljšanja:

a.) Smanjenju siromaštva 
b.) Smanjenju nezaposlenosti 
c.) Poboljšanju statusa penzionera 
d.) Poboljšanju socijalne i zdravstvene zaštite 
e.) Nešto drugo, _____________________

8. U odnosu na proteklu godinu u kojim od slijedećih oblasti smatrate da je došlo do najvećeg pogoršanja:

a.) U povećanju siromaštva
b.) Povećanju nezaposlenosti
c.) Pogoršanju statusa penzionera 
d.) Pogoršanju socijalne i zdravstvene zaštite 
e.) Nešto drugo, _____________________

 

   

'NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI'

'NOVA ULOGA NVO U DIZAJNIRANJU JAVNIH POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI' PROJEKAT JE KOJI JE ALDI u.g. POTPISAO SA DELEGACIJOM EVROPSKE KOMISIJE U BIH 12.DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU.

Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 30/01/2006

Kako bi doprinijeli snažnijem poticaju lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge NGO u procesu kreiranja javnih politika od 12. decembra 2005. godine ALDI implementira projekat 'Nova uloga NGO u dizajniranju javnih politika u BiH'. Ključni cilj ovog projekta jeste razvoj kapaciteta nevladinih organizacija za učestvovanje u procesu kreiranja/dizajniranja javnih politika. Ovaj projekat je isključivo usmjeren na javne politike na lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta jesu:

  • Jačanje svijesti građana, posebno mladih, o potrebi za kvalitetnijim javnim politikama;
  • Jačanje kapaciteta NVO za učestvovane u procesu dizajniranja javnih politika;
  • Jačanje mehanizma lokalnih vladinih institucija za razvoj kvalitetnih javnih politika / Uspostavljanje mehanizma lokalne javne administracije koji će omogućiti NVO aktivni doprinos u procesu dizajniranja javnih politika.

Ključno pitanje na koje treba da odgovori ovaj projekat jesu očekivani rezultati projekta. Ciljane grupe ovog projekta su građani, nevladine organizacije i općine. Više

   

CILJEVI U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

 

Vildana Kadrić:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 31/10/2005

17 oktobra 2000. Vijeće EU za socijalnu politiku i zapošljavanje definisalo je ciljeve za borbu protiv socijalne isključenosti i za iskorjenjivanje siromaštva, prema instrukcijama Evropskog Vijeća u Lisabonu i Santa Maria da Feira. U nastavku je neslužbeni prevod dokumenta. Dokument na izvorno engeskom jeziku možete pronaci na internet stranici Evropske unije ili možete kontaktirati osoblje ALDI da vam putem maila dostavi englesku verziju. Ovaj dokument objavljujemo isključivo sa namjerom da se bolje upoznate sa Politikom Evropske unije u borbi protiv siromaštva. Dokument je objavljen u Briselu 30. novembra 2000.

CILJEVI U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI (PDF 131 KB)

   

PRIJEDLOG PRINCIPA SOCIJALNIH PROGRAMA U BIH

KOALICIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA BIH 'RADITI I USPJETI ZAJEDNO'

Demir Imamović:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g.
Goražde, 20/10/2005

Implementacija najavljenih socijalnih programa u praksi zahtijeva sveobuhvatan pristup koji nikada nije ranije primjenjivan u BiH, ne zbog nepostojanja političke volje, već zbog karakteristike postojećeg socijalnog sistema čiji su temelji postavljeni na nedjelotvornim socijalističkim principima koji podrazumijeva da su svi članovi društva ekonomski jednaki, da svi imaju jednake mogućnosti za zaposlenje, stanovanje, obrazovanje, korištenje zdravstvenih usluga, te da svi imaju iste želje i navike. Iako smo više od 15 godina u tranziciji ka demokratskoj i tržišnoj ekonomiji, koja po svojoj prirodi prouzrokuje ekonomsku nejednakost u društvu, država nije učinila dovoljan napor da reformiše socijalni sistem – ključni instrument za smanjivanje socijalnih nejednakosti koje proizvodi tržište. Nepostojanje efikasnog socijalnog sistema, ne samo da otežava provođenje najavljenih socijalnih programa, već onemogućava i:

Uspostavljanje efikasanog modela koji će jasno definisati ko, šta, kada i kako dobija kroz vladine socijane programe. Postojeći socijalni sistem ne može: obezbijediti efikasnu uključenost svih siromašnih u socijalne programe; odgovoriti na različite potrebe siromašnih; obezbijediti da različite grupe siromašnih dobiju odgovarajuću podršku; obezbjediti da siromašni stanovnici u različitom ekonomskom i socijalnom okruženju dobiju najprikladniju podršku; obezbijediti da siromašni stanovnici biraju podršku koja će im najefikasnije pomoći; obezbijediti da siromašni stanovnici iskoriste svoje kapacitete kako bi samostalno izašli iz siromaštva. Više...

 

   

Obrazovanje odraslih

 analiza