Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Ostali projekti Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu Goražde

Jačanje kapaciteta lokalne uprave u Kantonu BPK

Održan inicijalni sastanak za formiranje Lokalnog ekonomskog foruma, 05. februar 2004.


Delila Klovo:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
ALDI u.g. 
05. Februar 2004. GODINE
U Konferencijskoj sali ALDI-ja, 05. februara 2004. je održan inicijalni sastanak za formiranje Lokalnog ekonomskog foruma, u organizaciji Privredne komore BPK Goražde i ALDI u.g, čime se ž ele podsta ć i individualni napori pojedinaca , koji se ž ele aktivnije uklju č iti u kreiranje politika koje ć e dovesti do zna č ajnijeg razvoja lokalne zajednice . Ekonomski forum treba da nadomjesti nedostatak komunikacija izme đ u predstavnika vlasti i gra đ ana na prvom mjestu i ima za cilj uspostavu formalnog oblik a komunikacije izme đ u predstavnika izvr š ne vlasti sa poslovnom zajednicom . Zapisnik sa LEF-a (pdf 69 KB).
   

EIDHR - European Initiative for Democracy and Human Rights

Osnovni cilj EIDHR projekta jeste obezbjeđivanje uslova za uspostavljanje i transparentno funkcionisanje državnih odjela na lokalnom nivou koje će se baviti lokalnim ekonomskim razvojem i poduzetništvom. Tokom trajanja projekta  u kantonu i u tri opštine u Kantona će se uspostaviti transparentan efikasan sistem koji će omogućiti građanima da utjeću na tok donošenja odluka koje imaju za cilj unapređenje ekonomskog života.
Lokacija: Bosansko – podrinjski kanton ( Općine Goražde,Foća-Ustikolina i Pale-Prača) u Federaciji BIH u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat bi bio sveobuhvatnija podrška namjerama lokalnih organa vlasti da pojačaju transparentnost i efikasnost državnih službi koje se bave ekonomskim pitanjima u Kantonu. U skladu sa Akcionim planom za razvoj poduzetništva unutar svake općine uspostavit će se odjel koji će se baviti pitanjima lokalnog ekonomskog  razvoja i razvoja poduzetništva.
Kroz projekat će se obezbjediti treninzi za vladine  službenike o pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja, tehnička podrška u organizaciji odjela i stručna asistencija u koordinaciji aktivnosti sa lokalnim ekonomskim forumom i poslovnom zajednicom u kantonu.
Ključni cilj ovog projekta jeste podrška naporima lokalnih organa vlasti u BPK Goražde da uspostave administrativnu efikasnost i transparentnost u procesima donošenja odluka na polju unapređenja ekonomskog standarda unutar kantona Goražde.
Da bi se postigao cilj projekta neophodno je realizovati niz aktivnosti na pružanju tehničke podrške i edukacije direktnih korisnika, administriranje rada ekonomskog foruma te stvaranju uslova za efikasnu koordinaciju između ekonomskog foruma i indirektnih korisnika projekta.
U okviru priprema za realizaciju ovog projekta identifikovane su osnovne projektne aktivnosti koje su neophodne kako bi se realizovali ključni ciljevi projekta, a to su:
  1. Jačanje kapaciteta lokalnih vladinih institucija
  2. Jačanje kapaciteta za komunikaciju između građana i ekonomskog foruma
Kroz realizaciju ovog projekta svi korisnici projekta će seosposobiti u pružanju usluga građanima i poslovnom sektoru iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja te će imati mogućnost korištenja resursa ALDI prilikom svog svakodnevnog rada sa građanima.
Takođe, kroz projekat će se na području kantona unaprijediti demokratska situacija kroz transparentniji i efikasniji rad lokalne uprave u oblasti pružanja usluga građanima u obavljanju poslovnih aktivnosti na području kantona.
Ovaj projekat je početak sistematskog pristupa općinskih administracija u vezi pitanja lokalnog ekonomskg razvoja i podrške poduzetništvu. Brojne su mogućnosti koje se mogu nadovezati na rezultate ovog projekta koji ALDI planira implementirati na području općina BPK Goražde. Nakon realizacije projekta osoblje unutar općina će moći efikasnije koristiti usluge ALDI BRC jer će steći osnovna znanja o korištenju usluga i alata kojima se može unaprijediti životni standard lokalne zajednice. Takođe, moći će i samostalno planirati i realizirati aktivnosti na polju unaprijeđenja procesa lokalnog ekonomskog razvoja. Kroz ovaj projekat će se uspostaviti nove metode koje će imati značajan uticaj na sve buduće aktivnosti organizacije na polju jačanja procesa lokalnog ekonomskog razvoja u BiH što je jedan od ključnih prioriteta naše organizacije

   

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI