text
tex1

ALDI

STORIES

Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade

2010-08-09

|

Anesa Imamović

slika_1

Objavljeni prvi nalazi analize plana budžetske potrošnje institucija BiH, entiteta i kantona F BiH za 2010. godinu (usvojeni budžeti za 2010. godinu)

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, u saradnji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’, u ponedjeljak je objavio prve nalaze analize plana budžetske potrošnje institucija BiH, entiteta i kantona F BiH za 2010. godinu (usvojeni budžeti za 2010. godinu)

Predmet analize budžeta institucija vlasti Bosne i Hercegovine za 2010. godinu je utvrđivanje napretka domaćih vlasti u 2010. godini sa zahtjevima iz Građanske platforme, u kojoj su organizacije civilnog društva, u saradnji sa građanima, identifikovale 12 prioritetnih problema svih stanovnika Bosne i Hercegovine, za koje su kreirani jasni, mjerljivi i vremenski određeni ciljevi, te za koje se očekivalo da budu ostvareni od strane domaćih vlasti do kraja 2010. godine.

Ključni nalazi: Analizom budžeta institucija BiH, entiteta i kantona za 2010. godinu utvrđeno je da nije došlo do značanijeg smanjenja troškova zaposlenih i administrativnih troškova u državnim institucijama u skladu sa zahtjevima iz Građanske platforme, iako je rast ovih troškova u proteklim godinama prouzrokovao kolaps budžeta koji je isključivo spašen sredstvima MMF.

Ukupni planirani troškovi plata i naknada plata zaposlenih u institucijama BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i svih 10 kantona u Federaciji BiH su u 2010. godini iznosili 2,57 milijardi KM, što u odnosu na 2006. godinu predstavlja povećanje od čak 826 miliona KM.  Zajedno sa troškovima plata rasli su i administrativni troškovi zaposlenih koji su u 2010. godini ukupno iznosili čak 620 miliona KM, što u odnosu na 2006. godinu predstavlja povećanje od čak 192 miliona KM.

Posmatrano u zbirnom iznosu, troškovi plata zaposlenih i administrativni troškovi zaposlenih su u 2010. godini planirani u iznosu od 3,19 milijardi KM što predstavlja 47,1 % ukupnih planiranih budžetskih rashoda za 2010. godinu.  
Sa druge strane, troškovi javnih investicija u 2010. godini su iznosili ukupno 209,2 miliona KM, što predstavlja svega 2,9 % ukupno planirane budžetske potrošnje. U 2010. godini ukupna izdvajanja za javne investicije su najmanja u proteklom četverogodišnjem periodu, te su čak za 8,9 miliona KM manja u odnosu na 2006. godinu kada su u predizbornom periodu vodeće političke stranke na vlasti obećale značajnija izdvajanja za finansiranje politika koje su obuhvaćene u Građanskoj platformi.  

Pored troškova zaposlenih, najveća rashodovna stavka u budžetima za 2010. godinu predstavljaju Troškovi transfera koji uključuju troškove grantova, transfera drugim nivoima vlasti, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, subvencije javnim preduzećima i sredstva za programe posebne namjene za koje je u 2010. godini izdvojeno skoro 2,29 milijarde KM. U odnosu na 2006. godinu izdvajanja za ove namjene su povećana za 590 miliona KM, te ostali javni rashodi koji uključuju rashode za kamate, otplate dugova, rezervisanja, budžetske rezerve i ostale kategorije rashoda koji nisu uključeni u jednu od prethodne četiri kategorije rashoda i za ove namjene je u budžetima za 2010. godinu izdvojeno ukupno 1,07 milijardi KM, što predstavlja 15 % ukupnih budžetskih izdvajanja za 2010. godinu.  

U 2010. godini domaće vlasti nisu uspjele smanjiti izdvajanje za troškove zaposlenih iako je za finansiranje ukupnih budžetskih rashoda u iznosu od 6,782 milijarde KM nedostajalo 756 miliona KM koji se u 2010. godini planiraju obezbijediti iz sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Obzirom da je jedan od uslova Stand-by aranžmana sa MMF-om smanjenje troškova zaposlenih očigledno je da su domaće vlasti u 2010. godini u potpunosti skrenule sa kursa koji je podrškom Građanskoj platformi u 2006. godini obećan građanima Bosne i Hercegovine. Projekat ‘’Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade’’ je kreiran sa namjerom da pozitivno doprinese rješavanju problema neefikasne, netransparentne, neplanske i neodgovorne potrošnje budžetskih sredstava sa kojima raspolažu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona.

Opšti cilj ALDI aktivnosti jeste sprečavanje zloupotrebe budžetskih sredstava u političke svrhe tokom izborne 2010. godine i upoznavanje građana, civilnog društva i političke zajednice o efektima rada vladajuće koalicije u periodu 2007-2010 kroz prizmu promjena u potrošnji budžetskih sredstava.

Svi izvještaji i informacije o rezultatima analize budžetske potrošnje bit će objavljeni na www.budzet.ba i www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI