text
tex1

ALDI

Author

Istraživanje javnog mnijenja

2006-12-05

|

Admin

slika_1

"Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“

U drugoj polovini novembra 2006. godine, ALDI je zbog potrebe identifikacije percepcije građana o aktivnostima civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, proveo istraživanje javnog mnijenja o "Rezultatima aktivnosti građanskih pokreta formiranih u prethodnom periodu iz perspektive građana“. Osnovni zaključci istraživanja javnog mnijenja dati su u ovom izvještaju.

Osnovni zaključak provedenog istraživanja jeste da:
-Većina građana Bosne i Hercegovine smatra da nevladine organizacije imaju kapacitet da pokrenu aktivnosti koje mogu riješiti ključne lokalne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju. 

Provedeno istraživanje je nastavak sistemskog istraživanja koje provodi ALDI kako bi identificirao mogućnosti za razvoj uloge nevladinih organizacija u procesu kreiranja javnih politika. U ovom segmentu istraživanja, koje je provedeno u novembru 2006. godini nastojala se utvrditi percepcija građana o ulozi nevladinih organizacija u predizbornom periodu, raspoloženje građana za saradnju sa nevladinim organizacijama na rješavanju konkretnih problema, te percepciju kapaciteta nevladinih organizacija iz perspektive građana.

Saopštenje za javnost

2006-12-13

|

Admin

slika_1

Komentari na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

I pored značajnog povećanja budžeta Republike Srpske za 2007. godinu, u iznosu od 151,4 miliona KM, za socio-ekonomske politike koje mogu doprinijeti rješavanju najznačajnijih problema građana RS alocirana su minimalna sredstva.     

U cillju monitoringa procesa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platformi za izbore 2006. godine, rezultati analize usklađenosti Prijedloga budžeta RS sa Građanskom platformom, koja je proizvedena od strane ALDI u.g. i Transparency International BiH ukazuje da je neto povećanje budžeta RS, u iznosu od 151,4 miliona KM, samo manjim dijelom prouzrokovano povećanjem izdvajanja na socio-ekonomska pitanja definisana Građanskom platformom, jer na ova pitanja otpada 57,5 miliona KM ukupnog neto povećanja budžeta RS za 2007. godinu. 

Ovaj planirani iznos povećanja izdvajanja na socio-ekonomske politike definisane u Građanskoj platformi je nedovoljan za značajnije uticanje na rješavanje najvažnijih problema građana RS, jer izmedu ostalog: 
•  U oblasti politika rada, pored alociranja dodatnih sredstava za poboljšanje socijalnog položaja nezaposlenih lica, dodatna sredstva za aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 1,98 miliona KM nisu dovoljna za efikasan poticaj rastu zaposlenosti i plata, s obzirom na razmjere ovog problema u RS; 
•  Dodatna sredstva za unaprijeđenje zdravstvene zaštite u iznosu od 2,9 miliona KM neće značajnije doprinijeti poboljšanju stanja u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj; 
•  U oblasti socijalne politike planirana su nedopustivno mala sredstava za socijalnu zaštitu socijalno ugroženih građana. Smanjenje izdvajanja za socijalnu zaštitu siromašnih i socijalno ugroženih za čak 15,1 milion KM može dovesti do pogoršanja položaja siromašnih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva i ukupne socijalne sigurnosti svih građana RS ; 
•  Dodatna sredstva alocirana za politike unaprijeđenja položaja mladih, u iznosu od 0,46 miliona KM neće moći značajnije doprinijeti unaprijeđenju položaja mladih ljudi u RS; 
•  Dodatna sredstva u iznosu od 18,48 miliona KM za sufinansiranje javnih preduzeća su u suprotnosti sa svim dosadašnjim preporukama da je hitno potrebno izvršiti privatizaciju pomenutih preduzeća, jer bi se time oslobodila značajna sredstva koja bi se mogla relocirati u socijalne programe; 
•  Povećanje sredstava u predloženom budžetu za plate i naknade zaposlenim u iznosu od 26 miliona KM, obzirom na trend smanjenja ovih sredstava u 2006. u odnosu na 2005. godinu stvara još veće opterećenje proizvodnih djelatnosti. Ukoliko se radi o povećanju obima javne administracije to bi bilo direktno u suprotnosti sa preporukama (broj zaposlenih u administraciji je u ovom trenutku 4 puta veći od evropskog prosjeka); 
•  Povećanje novčanih sredstava u iznosu od 3 miliona KM za potrebe MUP-a RS je pozitivan pomak, koji je još uvijek nedovoljan da bi se smisaonim programima i poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih (plate i nabavka opreme) poboljšalo stanje u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala; 
•  Povećanje sredstava u iznosu od 20 miliona KM u oblasti obrazovanja na različitim nivoima približava RS implementaciji Bolonjskog procesa. Novac uložen u obrazovanje višestruko se vraća, zbog toga smatramo neopravdanim nepostojanje sredstava za stručno usavršavanje kadrova u školama i troškove takmičenja učenika. 

Imajući u vidu trenutno najvažnije probleme građana i ciljeve postavljene u Građanskoj platformi, te uzimajući u obzir značajno povećanje kapaciteta Republike Srpske za rješavanje najvažnijih socio-ekonomskih problema građana, ALDI u.g. i Transparency International BiH uputili su pismo svim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa preporukama koje, ukoliko ih poslanici prihvate, mogu doprinijeti znatno boljim rezultatima RS u unaprijeđenju životnog standarda svih građana Republike Srpske .  

Saopštenje za javnost: Komentari na nacrt budžeta Federacije BiH za 2007. godinu

2007-03-28

|

Admin

slika_1

Objavljen preliminarni izvještaj o usklađenosti nacrta budžeta Federacije BiH za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme

U okviru procesa monitoringa napretka domaćih vlasti na planiranju i implementaciji javnih politika koje su direktno povezane sa prioritetima definisanim u GROZD Građanskoj platformi ALDI  i Transparency International BiH su danas objavili rezultate analize usklađenosti Nacrta budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa ciljevima iz GROZD Građanske platforme.

Analiza prijedloga budžeta F BiH za 2007. godinu je provedena sistematično i obuhvatila je sve planirane javne rashode koji se finansiraju iz budžeta F BiH koji su rastavljeni funkcionalno kako bi se mogli sintetizovati rashodi za svih 12 prioriteta, koji su definisani u Građanskoj platformi. Analiza nije proizvela generalni zaključak vec niz specifičnih zaključaka i preporuka koji se odnose na pojedinačne oblasti iz Građanske platforme. Ipak, nalazi analize nedvosmisleno ukazuju da je neto povećanje budžeta F BiH, u iznosu od 160,29 miliona KM (ne uključujući dodatnih 13,2 miliona KM za "Energopetrol"), samo manjim dijelom prouzrokovano povećanjem izdvajanja na socio-ekonomska pitanja definisana Građanskom platformom.

Saopštenje za javnost

2007-04-04

|

Admin

slika_1

Budžet institucija BiH usvaja se šest mjeseci poslije od održavanja izbora

Budžet institucija BiH bilježi znatno vecu stopu rasta na plate i troškove zaposlenih u odnosu na stopu izdvajanja za rješavanje zahtjeva iz Gradanske platforme.  

Monitoring tim sastavljen od eksperata iz organizacija ALDI Goražde i Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH), u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa, danas je dostavio zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH nalaze i preporuke na osnovu izvršene analize uskladenosti nacrta budžeta institucija BIH sa zahtjevima iz Gradanske platforme. U okviru sveobuhvatnog procesa monitoringa, kao poseban segment provodi se monitoring procesa planiranja javnih rashoda budžetskih i vanbudžetskih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona u Federaciji BiH sa ciljem utvrdivanja objektivnih informacija o tome kako i na koji nacin novoizabrani predstavnici vlasti, prilikom donošenja odluka o budžetima uzimaju u obzir prioritete definisane u Gradanskoj platformi. 

Na šestoj sjednici Predstavnickog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 29. marta 2007. godine, šest mjeseci poslije održavanja izbora prezentiran je prijedlog budžeta institucija BiH za 2007. godinu koji je predložen u ukupnom iznosu od 1.013.709.461 KM. Budžet institucija BiH je veci u odnosu na 2006. godinu za 59,1 milona KM. Najveci rast rashoda zabilježen je za funkcije javne administracije, koji su za 2007. godinu planirani u iznosu od 630,8 miliona KM i u odnosu na 2006. godinu za ove rashode planirano je povećanje od 62,5 miliona KM (povecanje od 11 %). 

Generalni zaključak analize je da je došlo do značajnog povećanja sredstva koje stoje na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine, a koja mogu biti upotrijebljena za rješavanje i/ili iniciranje rješavanja najznačajnijih problema sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Međutim, očigledan je nesrazmjer između rasta izdvajanja na plate i troškove zaposlenih (povećanje čak za 46,8 miliona KM), i rasta izdvajanja sredstava namijenjenih rješavanju zahtjeva iz Gradanske platforme (iznos povećan za svega 1,4 KM). 

Iako su Institucije Bosne i Hercegovine zbog svog ustavnog položaja i nadležnosti, ograničene u planiranju i implementaciji socio-ekonomskih politika koje su uvrštene u građansku platformu, može se zaključiti da trenutni proces razvoja kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine ne utiče u značajnoj mjeri na unaprijeđenje kapaciteta institucija BiH za rješavanje problema koji su identifikovani u Građanskoj platformi . 

Imajući u vidu da se budžet institucija BiH povećao za 59,1 milion KM u odnosu na 2006. godinu, odnosno za 432,3 miliona KM u odnosu na 2005. godinu, utvrđeno je da su izdvajanja za socio-ekonomske politike iz Građanske platforme učestvovale u ukupnom povećanju budžeta u skoro zanemarivom obimu (svega 2,4 procenta u odnosu na budžet iz 2006. godine, odnosno sa svega 1 procenat u odnosu na budžet iz 2005. godine). 

Ukupan udio izdvajanja na socio-ekonomske politike ostaje i dalje na izuzetno niskom nivou, u iznosu od 18,0 miliona KM, što je povećanje od svega 1,4 miliona KM od iznosa ovih rashoda u 2006. godini, te za 4,3 miliona KM u odnosu na ostvarene rashode za ove namjene u 2005. godini

Održan trening program

2007-05-17

|

Admin

slika_1

U okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou“ održan trening program: Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo

U srijedu, 16. maja 2007 u prostorijama hotela „Park“ u Vogošći, ALDI je u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva Sarajevo, organizovao trening program / radionicu : Osnove analize javnih politika / Lokalni nivo.     

Ovaj trening je organizovan u okviru projekta „Novi pristup u kreiranju i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou u BiH“ i njegov osnovni cilj je bio da se učesnici radionice upoznaju sa teorijskim osnovama procesa kreiranja javnih politika, osnovnim tehnikama analize javne politike, tehnikama izrade policy prijedloga, te o tehnikama procjenjivanja policy alternativa. Treningu je prisustvovalo oko 30 učesnika iz 25 lokalnih nevladinih organizacija iz isto toliko općina cijele BiH. Pored teoretskog dijela, učesnicima su prezentirane smjernice za izradu akcionog plana za zapošljavanje u lokalnim zajednicama, nakon čega je uslijedila diskusija gdje su učesnici postavljali konkretna pitanja o tome kako da oni urade analize određenih javnih politika na koje su se fokusirali i na koji način da ih predstave općinskim vlastima. Na kraju treninga je dogovoreno da će ALDI u narednom periodu pružati ekspertske usluge za sva pitanja koja se odnose na djelovanje ovih lokalnih organizacija u njihovim općinama a koja se tiču unaprijeđenja životnog standarda građana.   

ALDI BiH i Transparency International BiH

2007-06-15

|

Admin

slika_1

Izvještaj o analizi budžeta institucija BiH, entiteta i kantona u Federaciji BiH za 2007. godinu. Za novoizabrane vlasti Bosne i Hercegovine rješavanje najznačajnijih socio-ekonomskih problema u zemlji nije prioritet.

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, Transparency International BiH, u koordinaciji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), u srijedu je objavio ključne nalaze analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme za 2007. godinu.  Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme bili su budžeti institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.
U analizu su uključeni i finansijski planovi vanbudžetskih institucija u oblasti penzionog i zdravstvenog osiguranja, te u oblasti zapošljavanja. 

Ključni nalazi analize.
Ukupni konsolidovani budžetski rashodi institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH, isključujući prihode Brčko Distrikta i jedinica lokalne samouprave za 2007. godinu su planirani u iznosu od 5,31 milijarde KM, što je u odnosu na 2006. godinu povećanje od 772,2 miliona KM, odnosno čak 1,31 milijarde KM u odnosu na 2005. godinu.

Svi nivoi vlasti su u budžetima za politike iz Građanske platforme osigurali ukupno 2,48 milijardi KM, što je za 380,2 miliona KM povećanje u odnosu na 2006. godinu. Od svih socio-ekonomskih prioriteta iz Građanske platforme, najveći dio izdvajanja otpada na socijalnu zaštitu (934,2 mil KM) i obrazovanje (922,4 mil). Najmanja izdvajanja su planirana za politike koje bi trebale doprinijeti poboljšanju položaja mladih (5,3 mil KM), ubrzanju EU integracija (3,3 mil KM) i većem privlačenju SDI (1,9 mil KM). 

I pored činjenice da su prihodi od PDV davali mogućnost domaćim vlastima da poduzmu radikalnije korake ka rješavanju najznačajnijh problema građana BiH, domaće vlasti su neselektivno i neplanski iskoristile povećane prihode za finansiranje brojnih manje važnih i nevažnih programa i aktivnosti. Generalni zaključak o usklađenosti planirane budžetske potrošnje institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i deset kantona u Federaciji BiH jeste da planirana budžetska potrošnja nije u skladu sa zahtjevima iz Građanske platforme i da se na osnovu planirane budžetske potrošnje za 2007. godinu mogu očekivati samo djelimične pozitivne promjene u rješavanju problema u poljoprivredi, obrazovanju i djelimično u socijalnoj zaštiti osoba sa onesposobljenjima. 

Kompletan izvještaj o usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme možete pogledati ovdje ili na stranici www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ili Srđanu Blagovčaninu (TI BiH) na e-mail: sblagovcanin@ti-bih.org

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

2007-10-18

|

Admin

slika_1

17. oktobar, Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva obilježen u 11 gradova Bosne i Hercegovine

17. Oktobra 2007 godine, u gradovima širom Bosne i Hercegovine, nevladine organizacije članice BH GCAP Koalicije „Zajedno“ obilježile Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva.  U BiH su za Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva nevladine organizacije organizovale događaje širom Bosne i Hercegovine na kojima su, na različite načine, informisali građane o akciji i prikupljali potpise podrške GCAP zahtjevima nevladinih organizacija prema vlastima u Bosni i Hercegovini.

Info stolovima, različitim performansima, isticanjem banera, prikupljanjem potpisa podrške, djeljenjem informativnih letaka i organizovanjem okruglih stolova Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obilježen je u Bihaću, Bosanskom Grahovu, Bratuncu, Doboju, Goraždu, Jajcu, Livnu, Prijedoru, Sarajevu, Travniku i Tuzli, na kojima je prema preliminarnim informacijama više od 10 000 građana dalo podršku inicijativama civilnog društva kojim se nastoji utjecati na domaće vlasti da ubrzaju borbu protiv siromaštva i socijalne

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

2007-10-11

|

Admin

slika_1

17. Oktobar, Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva obilježiće se u gradovima širom Bosne i Hercegovine gdje će građani biti pozvani da daju svoj glas i podrže zahtjeve za ubrzano iskorjenjivanje siromaštva u Bosni i Hercegovini

17. oktobar 2007. godine je Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva. Nevladine organizacije iz preko stotinu zemalja će ovaj dan obilježiti masovnim okupljanjima ljudi koji će "ustati i progovoriti" protiv siromaštva, te zahtijevati od svojih lidera da ispune obećanja data u vezi sa ispunjavanjem Milenijumskih razvojnih ciljeva i iskorjenjivanjem siromaštva.

U BiH će se za Međunarodni dan iskorjenjivanja siromaštva organizovati događaji u Bosanskom Grahovu, Doboju, Goraždu, Livnu, Prijedoru, Travniku, Tuzli, dok će se na ulicama Sarajeva građanima dijeliti informativni leci. Organizacije civilnog društva, članice BH GCAP Koalicije "Zajedno" iz ovih gradova će pozvati građane da daju svoj glas i podrže zahtjeve za ubrzano iskorjenjivanje siromaštva u Bosni i Hercegovini. 

Građani Bosne i Hercegovine gube u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Tokom sedam godina borbe protiv siromaštva nije ostvaren nikakav napredak na poštivanju međunarodno obavezujućih osnovnih ekonomskih i socijalnih prava. Vlasti i dalje ne poduzimaju napore da uspostave socijalni minimum, zbog čega je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih Evropskih zemalja u kojoj vlasti ne interesuje gladovanje ljudi na ulicama.
Zbog toga, nevladine organizacije uključene u Globalni poziv na akciju protiv siromaštva od vlasti zahtjevaju konkretnu akciju na smanjenju siromaštva, poštivajući globalne GCAP zahtjeve, kroz: 
-Uklanjanje svih oblika diskriminacije iz zakona koji regulišu osnovna ekonomska i socijalna prava i njihovo unaprijeđenje u cilju smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti u društvu;
-Socijalni minimum dostupan svima, koji će omogućiti slobodno i bez straha uključivanje svih stanovnika u ekonomski, socijalni i politički život Bosne i Hercegovine;
-Uspostavljanje multidisciplinarnog programa borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji će imati za cilj poboljšanje položaja siromašnih stanovnika ravnomjerno na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Širom svijeta će učesnici GCAP kampanje 17. oktobra koristiti velike banere sa sloganima, potpisima, političkim porukama i crtežima kao dio jedinstvene globalne akcije usmjerene na iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti. Baner je izraz "bijele trake", globalnog simbola Poziva na akciju protiv siromaštva. Osnovna poruka ovogodišnje akcije jeste "Ustanite i progovorite" (Stand Up and Speak Out).

ALDI uz podršku UNDP-a započeo sa implementacijom projekta

2007-11-29

|

Admin

slika_1

Implementacija projekta koji uz pomoć inovativnih metoda podsticaja zapošljavanja ima za cilj otvaranje dodatnih 121 radnIh mjesta na prostoru Gornjedrinske regije

U utorak, 27. novembra 2007. godine, ALDI i Razvojni program Ujedinjenih naroda UNDP su potpisali ugovor o implementaciji projekta „Opštinski/općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava” koji ima za cilj zapošljavanje 121 novog radnika i zadržavanje 151 postojećeg u općinama Foča, Čajniče, Novo Goražde, Kalinovik, Goražde i Foča-Ustikolina.
Ovim projektom ALDI će uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava, kojim će se poduzetnicima u Gornjedrinskoj regiji obezbijediti mogućnost korištenja inovativnog alata za poslovnu podršku razvoju privatnog sektora u cilju smanjenja siromaštva kroz razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta. Konkretan cilj projekta jeste stimulisanje mikro, malih i preduzeća srednje veličine da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta u Gornjedrinskoj regiji na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva i poboljšanje položaja specifičnih (socijalno ugroženih) grupa u zajednici. Poseban značaj ovog projekta ogleda se u inovativnom pristupu podsticaju zapošljavanja kroz poreske podsticaje što može poslužiti i ostalim akterima ekonomskog razvoja kao primjer podsticaja razvoja privatnog sektora.                  

Korisnici ovog projekta će biti 30 poduzetnika iz Gornjedrinske regije koji će, nakon procesa selekcije, biti uključeni u program podsticaja razvoja poslovanja s ciljem otvaranja 121 novog radnog mjesta.

Prioritet za učestvovanje u programu bit će dat poduzetnicima iz slijedećih poslovnih segmenata u skladu sa UNDP/UDRDP programskom strategijom:  
1.Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;  
2.Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike;  
3.Mladi poduzetnici (do 34 godine starosti);  
4.Poduzetnici koji su i koji koriste zajmove od finansijskih institucija;  
5.Poduzetnici koji posluju u novim/netradicionalnim poslovnim segmentima (IT, proizvodnja ili usluge koje tradicionalno nisu bile zastupljene u regiji i sl).              

Prvi ciklus odabira mikro i MSP koje će biti učesnici u projektu će se započeti početkom 2008. godine, o kojem će poduzetnici sa prostora cijele regije biti detaljno informisani narednog mjeseca. Ovaj projekat je ujedno i primjer vlastima kako mogu i trebaju koristiti inovativne mehanizme za podsticaj razvoja privatnog sektora i rasta zaposlenosti.

ALDI izvještaj o efektima rada vlasti Bosne i Hercegovine u prvog godini mandata

2007-12-07

|

Admin

slika_1

Nevidljivi rezultati vlasti BiH u 2007. godini

Monitoring tim sastavljen od eksperata organizacija ALDI i Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH), u saradnji sa Centrima Civilnih Inicijativa, danas je predstavio „Izvještaj o rezultatima i efektima rada vlasti BiH na ostvarivanju ciljeva postavljenih u Građanskoj platform.“ Zahtjeve sadržane u Građanskoj platformi podržalo je svojim potpisima 500.000 građana pred opšte izbore 2006. Generalni zaključak analize je da vlasti u BiH na svim nivoima, svojim mjerama u 2007 nisu proizvele ni minimalne pozitivne efekte ka ispunjenju zahtijeva formulisanih u Građanskoj platformi.

Povećanje formalne zaposlenosti za 1,8 % odnosno za 12,3 hiljada novih radnih mjesta, u ovoj godini praktično znači da ako se zapošljavanje nastavi ovom dinamikom, zahtjev iz Građanske platforme bio bi  realizovan tek za 20 godina. Rast troškova života u zemlji u iznosu od dvije prosječne plate, kao i podatak da je rast ovih troškova u isto vrijeme u zemljama EU bio za 35,5 % manji, a u Njemačkoj za čak 44,4%, te potpuno odsustvo aktivnosti državnih institucija na prikupljanju podataka o stepenu i razmjerama siromaštva u zemlji još od 2004, govori u prilog tvrdnji da vlade na svim nivoima ne samo da nisu doprinijele smanjenju stope siromaštva već su direktno doprinijele njenom rastu.  

Izvještaj, zajedno sa sažetkom možete pogledati na stranici dokumenti. Za sve dodatne informacije o istraživanju možete kontaktirati Melihu Gačanin, meliha.gacanin@aldi.ba ,ili na tel. 038 227 850 ili fax 038 228 594.

Otvoren poziv za uključivanje u program

2008-03-03

|

Admin

slika_1

Program: "Opštinski / općinski porezni poticaj - fiskalni gotovinski povrat sredstava"

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI u.g. uz pomoć Središnjeg ureda Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji djeluje kao izvršna agencija za Razvojni program gornjedrinskog područja (UDRDP), u okviru aktivnosti na projektu "Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava", dana 03. Marta 2008. godine objavila je poziv za učešće u programu za poduzetnike sa prostora općina Foča i Goražde. 
Program "Opštinski / općinski porezni poticaj – fiskalni gotovinski povrat sredstava" je usmjeren na stimulisanje mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) da prošire svoje aktivnosti, održe ili kreiraju nova radna mjesta na način koji će omogućiti smanjenje siromaštva i poboljšanje položaja posebnih ugroženih grupa u zajednici. 
Programom je planirano da se omogući stimulisanje mikro i MSP na područjima opština / općina Foča i Goražde. Korisnici ovog program mogu biti pravna lica koja u potpunosti ispunjavaju slijedeće uslove:   
i.         Da su registrovani kao pravno lice (d.o.o. ili  d.d / a.d); 
ii.        Da su preduzeća sa područja Goražda aktivna u oblasti metaloprerađivačkog sektora;  
iii.      Da su preduzeća sa područja Foče aktivna u oblasti drvnoprerađivačkog sektora (izuzev pilana);  
iv.      Da su poslovno aktivni duže od dvije godine dana;  
v.        Poduzetnici koji su koristili zajmove od finansijskih institucija u proteklom periodu;  
vi.      Da imaju minimalno deset registriranih zaposlenih radnika;  
vii.     Da obavljaju djelatnost u općinama iz tačke 2. poziva, poštujući odredbe u tačkama 3.2. ili 3.3..  

U skladu sa ciljevima Programa, prioritet za učestvovanje će biti dat aplikantima, koji pored obaveznih, budu ispunjavali i slijedeće posebne uslove:  
a.        Žene poduzetnici i preduzeća koja u značajnijem obimu zapošljavaju žene;  
b.        Povratnici poduzetnici i preduzeća koja omogućavaju pristup zapošljavanju za povratnike;  
c.        Preduzeća koja zapošljavaju veći broj mladih (do 34 godine starosti).  

Prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoreno za sva pravna lica koja ispunjavaju uslove i., ii., iii., iv., v., vi. i vii. koji su definisani ovim pozivom. Odabir kandidata će se vršiti putem procesa selekcije u dva kruga koji će uključivati popunjavanje prijavnog obrasca, obilazak na terenu i procjenu finansijskog i poslovnog plana  kandidata koji uspješno prođu prvi krug selekcije.  

Programom će se uspostaviti mehanizam za fiskalni gotovinski povrat sredstava utrošenih za troškove poreza i doprinosi koji proizilaze direktno iz troškova rada, kao što su doprinosi na plate (i iz plata u F BiH), porezi na plate i druga davanja na plate zaposlenih. Visina poticaja koji će biti na raspolaganju odabranim korisnicima programa iznosiće maksimalno 25 000 KM, u zavisnosti od broja novootvorenih radnih mjesta, broja zadržanih radnih mjesta, ocjene finansijskog plana, ostvarenog poslovnog rasta preduzeća.  

Sredstva dobivena kroz fiskalni poticaj, odabrani korisnici projekta će moći dobiti unaprijed kako bi mogla biti upotrijebljena u skladu sa poslovnim planom za kreiranje novih radnih mjesta i održavanje postojećih, kao što su investicije u mašine i opremu, investicije u tehnologiju, usluge i proizvode neophodne za proširivanje proizvodnje i sl. Zainteresovana preduzeća mogu preuzeti obrazac za prijavljivanje u prostorijama ALDI u.g., u Goraždu, naselje Panorama b.b. ili putem interneta na www.aldi.ba, od 03. marta 2008. godine. Rok za prijavljivanje za učestvovanje u programu je otvoren do 14. marta 2008. godine (petak) u 16:00 sati.  

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na telefon: 038 227-850, kontakt osoba: Vildana Kadrić vildana.kadric@aldi.ba ili direktno u prostorijama ALDI (Panorama bb – Goražde).

Uspostavljen Selekcioni komitet Fonda

2008-04-01

|

Admin

slika_1

U okviru projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“ utvrđen konačni sastav Selekcionog komiteta

U utorak, 01. aprila 2008. godine u Foči, održan je sastanak ALDI tima i menadžmenta UNDP/UDRDP na kojem je utvrđen broj i struktura Selekcionog komiteta koji će odlučivati o dodjeli sredstava u okviru projekta „Opštinski/Općinski porezni poticaj – Fiskalni gotovinski povrat sredstava“.  
Selekcioni komitet čine slijedeći članovi:
Predsjedavajući                 Guy Dionne                         UNDP/UDRDP  
Član 1                            Zoran Ćosović                         Opština Foča  
Član 2                               Enisa Lapo                         Općina Goražde  
Član 3                             Nijaz Ratković            Kantonalno Ministarstvo finansija  
Član 4                              Mira Matović                     Poreska uprava Foča  
Član 5                               Mirsad Žuga                  Privredna banka Goražde  
Posmatrač 1                      Ferida Softić                       MKO Mikro Aldi  
Posmatrač 2                   Snežana Boljanić          U.G. Biznis Centar Opštine Foča  
Posmatrač 3                   Rešid Alihodžić             U.G. Biznis Centar Goražde  
Posmatrač 4                    Slaviša Čanić                         UNDP/UDRDP  
Posmatrač 5                    Stevo Milović                  Hartvud inicijative d.o.o.  
Posmatrač 6                   Demir Imamović                           ALDI  
Sekretar                         Vildana Kadrić                              ALDI

Prvi sastanak Selekcionog komiteta održaće se 22. aprila 2008. godine, kada će se izvršiti prva faza selekcije pristiglih aplikacija.

Saopštenje za javnost

2008-04-02

|

Admin

slika_1

Nakon provedenog monitoringa poštivanja međunarodno priznatih ekonomskih i socijalnih prava, ALDI monitoring tim je prezentirao jasne dokaze da uzroci kršenja ekonomskih i socijalnih prava nisu posljedica nedostatka javnih resursa već nepoštivanje međunarodnog i domaćeg zakonodvstva od strane institucija vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima

Nakon jednogodišnjeg rada na monitoringu napredka Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava ALDI u.g. je prestavio preliminarne rezultate istraživanja koji govore o tome koliko je Bosna i Hercegovina uradila na ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj Uniji, a koji se odnose na poštivanje ljudskih prava.  Specifičan fokus monitoringa bila su ljudska prava iz kategorije ekonomskih i socijalnih prava, posebno jednakosti polova, dječija prava, radna prava, prava osoba sa onesposobljenjem i prava na zdravstvenu zaštitu, te problemi u poštivanju prava na obrazovanje, prava starijih osoba na socijalno osiguranje u starosti (penzije),  te prava siromašnih na socijalno osiguranje i socijalnu pomoć. Preliminarni rezultati istraživanja se mogu pogledati ovde. (http://aldi.ba/files/ALDI_Ekonomsko-socijalna_prava_2007.pdf )

   Pored utvrđivanja razlike između stvarnog i potrebnog nivoa poštivanja ekonomskih i socijalnih prava, istraživanjem se nastojali utvrditi uzroci koji su doveli do niskog nivoa poštivanja i kršenja ekonomskih i socijalnih prava stanovnika Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata istraživanja utvrđeno je da je glavni uzrok kršenja međunarodno priznatih ekonomskih i socijalnih prava nepoštivanje međunarodnog i domaćeg zakonodavstva o ljudskim pravima od strane institucija vlasti i da je nedostatak javnih resursa neophodnih za njihovo poštivanje posljedica a ne uzrok kršenja ekonomskih i socijalnih prava stanovnika Bosne i Hercegovine.    U saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva i Fondom otvoreno društvo 02. aprila 2008. godine će biti održana javna debata, na kojoj će predstavnici domaćih vlasti, organizacija za zaštitu ljudskih prava, nevladinih organizacija iz socijalnog sektora, sindikata i drugih nevladinih organizacija pokušati pronaći odgovor na pitanje kako osigurati veći nivo poštivanja ekonomskih i socijalnih prava u Bosni i Hercegovini.   Javna debata će se održati u Sarajevu u prostorijama ACIPS-a sa početkom u 11:00. Zaključci javne debate će biti uključeni u finalnu verziju izvještaja koja će biti prezentirana javnosti.

ALDI i CCI u Goraždu organizovali ulični štand

2015-04-28

|

Admin

slika_1

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) organizovali ulični štand kojim se promoviše donošenje Zakona o obrazovanju odraslih.

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) sa zadovoljstvom ističu da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) jednoglasno usvojila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Nacrt Zakona se našao na dnevnom redu sjednice Skupštine BPK 11.09.2014.godine.

U cilju zagovaranja donošenja kvalitetnog Zakona o obrazovanju odraslih ALDI i CCI su 10.09.2014.g. u Goraždu organizovali ulični štand kojim se promoviše donošenje Zakona o obrazovanju odraslih. Uz podršku Evropske unije, tokom 2014. pokrenuta je kampanja Uči i Radi, s ciljem umanjenja nezaposlenosti i jačanja tržišta rada, putem donošenja adekvatnih zakona o obrazovanju odraslih, prekvalifikaciji i dokvalifikacijii. U tu svrhu aktivirana je i posebna internet stranica www.uciradi.ba, koja će pomoći nezaposlenima, novinarima, studentima, analitičarima, i svima drugima u boljem razumijevanju važnosti i prilika za cjeloživotno učenje.

Press konferencija u Sarajevu

2015-05-11

|

Admin

slika_1

CCI i ALDI u Sarajevu predstavili izvještaj o monitoringu zakonodavstva u oblasti obrazovanja odraslih

CCI i ALDI su na press konferenciji održanoj 11.09.2014.godine u Sarajevu (Hotel Bosna) predstavili stanje na tržištu rada i Izvještaj o monitoringu zakonodavstva u oblasti obrazovanja odraslih, provođenja zakona o obrazovanju odraslih u Republici Srpskoj i Unsko-sanskom kantonu, te blokada, prepreka i procesa donošenja navedenih zakona u ostalim dijelovima BiH.

BiH je država gdje se preko milijardu KM godišnje potroši na sektor obrazovanja, dok je prema istraživanjma UNESCO-a skoro 200.000 bh. građana nepismeno. U isto vrijeme, službe za zapošljavanje imaju rashode od oko 200 miliona KM godišnje, dok BiH ima blizu 550.000 nezaposlenih na evidencijama, 40.000 više nego 2010.

Certificiranje zaposlenih osoba

2015-05-11

|

Admin

slika_1

Uspješno započet proces certificiranja zaposlenih osoba u proizvodnim kompanijama sa prostora BPK

U cilju postizanja većih standarda koji su neophodni da bi kompanije sa prostora BPK Goražda bile što konkurentnije na tržištu rada, Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) u saradnji sa Srednjom stručnom školom “Džemal Bijedić” iz Goražda implementira program obuke za zaposlene osobe koje ne posjeduju formalnu kvalifikaciju i certifikaciju prethodno stečenog znanja.  

Obuka se odvija u okviru projekta “Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje sposobnosti, konkuretnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu", koji finansira Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 

Ova aktivnost podrazumijeva teoretsku obuku obzirom da je ova grupa korisnika već prošla praktičnu obuku kod svojih poslodavaca tokom dugog niza godina rada na poslovima za šta je neophodna formalna certifikacija. Prvu grupu, koja je započela sa stručno-teorijskom obukom 27.09.2014., čine zaposleni iz kompanije UNIS "Ginex" d.d. Goražde, koji će ovom obukom steći kvalifikaciju i certifikat za zanimanje pirotehničar.  

Obuka se obavlja po nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Održavanje obuke će se obavljati u prostorijama Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, a za polaznike su obezbjeđeni besplatni priručnici za lakše savladavanje gradiva.

Nakon završene obuke svi polaznici će dobiti certifikate koji su takođe odobreni od strane Ministarstva. Stručno-teorijska obuka će se nastaviti i u narednom periodu u koju će biti uključene i ostale kompanije sa prostora BPK Goražde.

Saopštenje za javnost

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Održavanjem Okruglog stola na temu Smanjenje disbalansa između ponude i potražnje na tržištu radne snage u Goraždu i predstavljanjem ključnih preporuka za razvoj sistema obrazovanja odraslih u BPK Goražde, obilježeno 18 godina uspješnog rada Agencije za lokalne razvojne inicijative - ALDI.

Danas je u Goraždu, održan Okrugli sto na temu Smanjenje disbalansa između ponude i potražnje na tržištu radne snage u Goraždu, kao i obilježavanje uspješnog završetka istoimenog projekta.  

Projekat „Smanjenje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje sposobnosti, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu“ finansiran je od strane Evropske Unije i ima za cilj stručno osposobljavanje nezaposlenih lica registrovanih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK, kako bi im se omogućilo lakše zapošljavanje.

Jedan od ključnih rezultata projekta, jeste da je kroz proces stručno-teorijske obuke, 197 polaznika uspješno osposobljeno i certificirano za poslove šivač autopresvlaka, metalostrugar, CNC operater, i plastičar od čega je njih 62 nakon uspješno završene obuke zaposleno u proizvodnim kompanijama koje posluju na području BPK Goražde. Pored toga, certificirano je znanje 134 osobe koje su zaposlene u kompanijama namjenske industrije u BPK Goražde. Od ukupno 331 osobe koja su dobile certifikat, bilo je 185 polaznika do 30 godina starosti, a preko 30 godina starosti bilo je 145 polaznika obuke. Od ukupno 331 osobe koje su dobile certifikat, bilo je 43 % žena polaznica obuke.

O značaju samog projekta na povećanju zapošljivosti radne snage u BPK Goražde, te jačanju saradnje svih ključnih aktera u ekonomskom razvoju kantona, pored predstavnika ALDI–a, govorili su, Ministar za privredu BPK Demir Imamović, Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Nafija Hodo, Direktor Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović, te drugi saradnici i partneri u projektu.  

ALDI izvršna direktorica Vildana Drljević, je uručila zahvalnice institucijama i preduzećima koji su doprinijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva projekta, te je pozvala novoizabrane zastupnike u Skupštini BPK Goražde da prva aktivnost u njihovom mandatu bude usvajanje Zakona o obrazovanju odraslih BPK Goražde, te da u partnerstvu sa nevladinim sektorom nastave slične aktivnosti u cilju pružanja  podrške stranim i domaćim investitorima, čime će se dati značajan doprinos ubrzanom ekonomskom razvoju Gornje-drinske regije. 

Aldijevih 18 godina uspješnog rada su poruka javnom i privatnom sektoru da imaju partnera u projektima koji će zajedničkim radom unaprijediti razvoj Kantona.

Mreža ACCOUNT

2015-05-14

|

Admin

slika_1

Agencija za Lokalne Razvojne inicijative (ALDI) postala aktivna članica mreže ACCOUNT

Od oktobra 2014. godine, Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI kao jedna od članica mreže ACCOUNT radi na projektu „Izgradnja kapaciteta  nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.  

Općina Goražde je jedna od 6 općina koje su odabrane i na čijem području će se raditi Strategija za borbu protiv korupcije, a lokalni partner koji će biti na raspolaganju općini Goražde u izradi pomenute Strategije je upravo ALDI.  

Osnovni cilj ovog projekta jeste pružiti svaku vrstu pomoći općinama u izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. ALDI će kao partnerska organizacija učestvovati u izradi strategije i davati potrebna usmjerenja i preporuke.

ALDI se pridružio programu „Otkucaji“

2017-07-31

|

Admin

slika_1

ALDI je dogovorio saradnju sa Fondacijom Dokukino

U martu 2015. godine, ALDI je dogovorio saradnju sa Fondacijom Dokukino, a povodom pružanja konsultativnih i ekspertskih usluga u programu „Otkucaji“. Cilj programa „Otkucaji“ je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji. Programska vizija je da motivišemo građane BiH, da iznesu svoje stavove o sistemu zdravstvene zaštite u BiH, kako bi  zajedničkim snagama radili na pronalaženju konkretnih rješenja za napredak. 

Zajedno ćemo težiti jačanju i ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju i nepravdu u oblasti zdravstvene zaštite, dok će kroz naš rad sistem zdravstvene zaštite poslužiti kao lakmus papir za poštovanje ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine u najširem smislu i kao pokazni primjer kako principi transparentnosti i odgovornosti u radu funkcionišu na dnevnom nivou. Više o programu „Otkucaji“ na www.otkucaji.net

DVV International podržao ALDI aktivnosti

2015-04-10

|

Admin

slika_1

DVV International podržao ALDI aktivnosti na zagovaranju harmonizovanog pravnog okvira u BiH u oblasti obrazovanja odraslih

Uzimajući u obzir važnost obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja kao instrumenta za povećanje učešća stanovništva u kulturnom, društvenom, ekonomskom i održivom razvoju i suzbijanju siromaštva, Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola - DVV International i ALDI su 01. aprila 2015. godine ozvaničili saradnju u oblasti obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja.  

DVV International je prepoznao važnu ulogu organizacije ALDI u promoviranju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, te je odlučio pružiti profesionalnu i finansijsku podršku implementaciji projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“. Ovaj projekat je dio strategije DVV Internationala i u skladu je sa ciljem „Podrška obrazovanju odraslih u tranzicijskim zemljama i regiji Pakta stabilnosti“, Ministarstva za privrednu suradnju i razvoj Savezne republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih

2015-04-10

|

Admin

slika_1

Projekat "EDU&JOB": "Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”

Projekat "EDU&JOB": "Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih” je započet u januaru 2014. godine u partnerstvu sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), a finansiran je od strane Delegacije Evropske unije u BiH.  

Generalni cilj projekta je unaprijeđivanje prava radnika i mobilnosti radne snage, inoviranjem pravnog okvira koji tretira obrazovanje odraslih, zagovaranjem donošenja i monitoringom provođenja zakona o obrazovanju odraslih na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta. U okviru projekta je izrađena analiza zatečenog stanja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke odraslih u BiH, kao i prijedlog politike „Obrazovanje odraslih kao šansa za ubrzanje ekonomskog i socijalnog razvoja u BiH“, te je formirana internet stranica http://www.uciradi.ba">www.uciradi.ba na kojoj se prezentiraju najakutalnije vijesti iz oblasti obrazovanja odraslih u BiH i regionu. 

Jedan od najznačajnijih rezultata ovog projekta je jednoglasno usvajanje Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih na Skupštini BPK Goražde, a na čijem kreiranju je radio ALDI zajedno sa CCI i predstavnicima Vlade BPK. ALDI i u budućnosti planira nastaviti svoje djelovanje u oblasti obrazovanja odraslih.

Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje

2015-04-10

|

Admin

slika_1

Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu

U cilju razmatranja disbalansa u BPK Goražde između ponude i potražnje za radnom snagom i njihovim kompetencijama kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnih kompanija i mogućnosti zapošljavanja lokalne radne snage, ALDI je krajem 2009.  godine potpisao „Memorandum o razumijevanju između zainteresiranih strana stručnog i tehničkog obrazovanja i obuke u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde. U okviru ove saradnje ALDI je za EU VET 3 Projekat izradio izvještaj "Kvalificiran više nego što misliš".  

Sve dotadašnje aktivnosti rezultirale su pozivom na potpisivanje Sporazuma o saradnji koji je potpisan sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i USAID-SIDA FIRMA Projektom u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača autopresvlaka za potrebe preduzeća Prevent Goražde“. Projekat je imao za cilj smanjenje disbalansa na tržištu rada na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona u odnosu na ponudu i potražnju, putem stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica registrovanih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK. Jedan od ključnih rezultata projekta jeste da je kroz proces stručno teoretske obuke, 700 polaznika uspješno osposobljeno i certificirano za poslove šivača autopresvlaka, nakon čega su zaposleni u kompaniji Prevent Goražde, što je u konačnici uticalo na smanjenje broja nezaposlenih u Bosansko-podrinjskom kantonu za 10%. Osim pomenutih rezlutata projekat ima i širi značaj, jer se putem njega uspostavilo partnerstvo i komunikacija između svijeta rada i svijeta obrazovanja.  

Obzirom da je pomenuti projekat napravio zaokret u aktivnim politikama zapošljavanja na prostoru cijele BiH, ALDI je pripremio sličan projekat koji je odobren  od strane Delegacije EU u BiH i u okviru kojeg je ponovo postignut sporazum između: Vlade BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde, a koji se tiče jačanja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja i obrazovanja odraslih.  

Implementacijom ovog projekta unaprijedio se sistem obrazovanja i trening odraslih osoba, te se dodatno uticalo na smanjenje disbalansa na tržištu rada što je dovelo do smanjivanja broja nezaposlenih i zapošljavanja socijalno ranjivih osoba. Pozitivan efekat se ogleda u razvoju privrede i  stvaranju povoljnijeg okruženja kroz obrazovanje novih profila radnika koji će biti neophodni lokalnoj privredi u narednom periodu. U okviru ovog projekta izrađena je analiza stanja i potreba na tržištu radne snage na prostoru BPK Goražde, čime je identifikovano 5 zanimanja koja su najtraženija u proizvodnim kompanijama obuhvaćenim analizom. Nakon toga pripremljeno je 5 novih trening programa i modula za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama privrede gdje je primjenjen (VET) model strukovnog obrazovanja za 200 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde kako bi se smanjila nezaposlenost ranjivih kategorija stanovništva putem sticanja znanja i vještina za one za koje postoji potražnja na tržištu radne snage i certifikaciju 100 zaposlenih radnika koji rade na mjestima za koja nemaju adekvatnu kvalifikaciju. U proces obuke uključeno je skoro 400 osoba.

Analiza socio-ekonomskog stanja ranjivih kategorija stanovništva

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Analiza na području Općina jugoistočne Bosne

ALDI je tokom 2010. i 2011. godine, u saradnji sa udruženjima „Regionalni odbor za povratak u jugoistočnu Bosnu“ i „Udruženje demobilisanih boraca“, implementirao dva projekta za potrebe Vlade BPK Goražde, u okviru kojih se izvršila detaljna analiza socijalno-ekonomskog stanja povratnika i demobilisanih  boraca na području općina jugoistočne Bosne, te je na osnovu analize pripremljen niz preporuka za izvršne i zakonodavne vlasti kantona u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja ovih kategorija stanovništva. 

 U okviru socio-ekonomske analize ključnih povratničkih obuhvaćeni su podaci iz 1.400 povratničkih porodica od kojih najveći dio živi u ruralnim područjima. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je davanje doprinosa jačanju sistemske podrške održivom povratku kroz utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti povratka i kroz identifikaciju prioritetnih mjera na podršci održivom povratku na prostoru općina Gornjedrinske regije.  

U okviru aktivnosti na izradi analize stanja i mogućnosti zapošljavanja i integracije demobilisanih boraca u ekonomski život BPK Goražde koje su pokrenute sa osnovnim ciljem - stvaranje  preduslova za poboljšanje položaja nezaposlenih demobilisanih pripadnika Armije RBiH sa prostora BPK Goražde, obuhvaćeno je 637 nezaposlenih demobilisanih boraca, što predstavlja 80 posto ukupnog broja registrovanih nezaposlenih demobilisanih boraca, prema podacima Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Pomenuta analiza stanja, pored nezaposlenih lica koja imaju status demobilisanog borca, takođe sadrži i pregled identifikovanih prioritetnih potreba nezaposlenih članova porodica pripadnika boračke populacije.  

Oba projekta su rezultirala izradom Baze podataka koja sadrži sve podatke prikupljene istraživanjem tokom implementacije projekta koje su predate nadležnim Ministarstvima na trajno korištenje.

Održan Okrugli sto

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Organizovan u okviru projekta Uči&Radi koji implementiraju ALDI i CCI pod pokroviteljstvom Delegacije EU u BiH

U Sarajevu je u utorak, 21. Aprila 2015. godine, održan Okrugli sto "Obrazovanje odraslih u BiH: prepreke i šanse". Okrugli sto je organizovan u okviru projekta Uči&Radi koji implementiraju ALDI i CCI pod pokroviteljstvom Delegacije EU u BiH.    

Na Okruglom stolu predstavljen je Drugi izvještaj o monitoringu zakonodavstva u oblasti obrazovanja odraslih, provođenja zakonâ u onim dijelovima BiH u kojima postoje zakoni o obrazovanju odraslih, te planovima i poteškoćama u procesu donošenja navedenih zakona u ostalim dijelovima BiH.   

Svim kantonalnim predstavnicima vlasti koji do sada nisu usvojili Zakon o obrazovanju odraslih ponuđen je još jednom model zakona koji je izrađen u sklopu kampanje Uči&Radi, a koji uključuje najbolje prakse i iskustva iz BiH, regiona i Evropske unije. Takođe, najavljena je saradnja sa ministarstvima obrazovanja i u pogledu izrade podzakonskih akata koji će pomoći implementaciju navedenih zakona.    

Na Okruglom stolu je učešće uzelo više od 40 predstavnika ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, predstavnika javnih službi za zapošljavanje, obrazovnih ustanova koje provode edukaciju odraslih, predstavnika nevladinih organizacija, akademskih ustanova i medija. Vođena je diskusija o trenutnom stanju obrazovanja odraslih u BiH u odnosu na Evropsku uniju i okruženje, te je ukazano na na značaj svih vidova obrazovanja, kako formalnog, tako i neformalnog i informalnog, u procesu stvaranja tzv. društva znanja. Osnovni zaključak je da je potrebno mnogo aktivnije i energičnije raditi na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada.

Potpisan Memorandum o saradnji na jačanju lokalnog partnerstva

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Danas potpisan Memorandum o saradnji na izgradnji i jačanju programa lokalnog partnerstva

Nakon preliminarnih razgovora u martu ove godine, predstavnici Vlade i općina u sastavu BPK-a, Službe za zapošljavanje, ALDI-ja, Udruženja poslodavaca te Privredne i Obrtničke komore danas su potpisali Memorandum o saradnji na izgradnji i jačanju programa lokalnog partnerstva.  

Ovo partnerstvo podrazumijeva trajni dijalog između Vlade BPK-a, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i njihovu sposobnost da zajednički izrađuju i provode strategije i planove prilagođene potrebama ekonomije te se na taj način djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i potiču na aktivnije sudjelovanje u zajednici.  

Ovo je formalni način udruživanja u procesu apliciranja projekata prema Evropskoj uniji i drugim fondovima. I u zemljama u okruženju trend je da se aplikacije za projekte podnose putem lokalnih partnerstava, koja predstavljaju udruživanje vladinih i nevladinih organizacija te drugih relevantnih faktora, čime se stvara veća kompetencija u pristupu prema fondovima - kazao je premijer Emir Oković kao potpisnik memoranduma u ime Vlade BPK-a.

Memorandumom je dogovorena zajednička saradnja u pripremi prijedloga projekata od općeg interesa koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti, promoviranje cjeloživotnog učenja i obrazovanja usklađenog sa potrebama radnog tržišta, postizanje visokog nivoa socijalne zaštite te unaprjeđenje ukupnih životnih i radnih uslova.  

Sastanak u Ministarstvu obrazovanja

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Razgovarano o Zakonu o obrazovanju odraslih

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas su posjetili predstavnici Agencije za lokalne razvojne inicijative (ALDI) Goražde i Centara civilnih inicijativa BiH.  

Na sastanku sa resornim ministrom Damirom Žugom razgovarano je o donošenju Zakona o obrazovanju odraslih BPK-a Goražde o kojem bi Skupština BPK-a trebala raspravljati na svojoj 4. redovnoj sjednici, koja je zakazana za sutra.  
Ovom prilikom, istaknut je značaj pomenutog zakona te ukazano na potrebu uređenja oblasti obrazovanja odraslih, posebno u kontekstu usklađivanja potreba tržišta rada i stvaranja uslova za novo zapošljavanje.  

Učesnici sastanka dali su podršku donošenju ovog zakona, koji je ocijenjen kao veoma kvalitetan te izrazili nadu da će njegovim usvajanjem biti otvorene nove mogućnosti za obrazovanje i cjeloživotno učenje, što će, u konačnici, omogućiti i bolju prohodnost na tržištu rada.

Hitno i bezuslovno donijeti Zakon o obrazovanju odraslih BPK

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) utvrdila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) sa zadovoljstvom ističu da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) utvrdila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih i isti uputila u redovnu skupštinsku proceduru. 
Prijedlog Zakona je na dnevnom redu sjednice Skupštine BPK zakazane za sutra 12.05.2015.godine.   

Smatramo da će donošenje kvalitetnog Zakona o obrazovanju odraslih unaprijediti sistem obrazovanja, te stimulativno djelovati na mobilizaciju raspoloživih resursa u borbi protiv nezaposlenosti i siromaštva u BPK, kroz sistemsko omogućavanje povećanja znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, ali i svih drugih građana. Donošenjem navedenog zakona o obrazovanju odraslih poslodavcima će biti omogućeno da na jednostavniji i brži način dođu do kvalifikovanih i stručnih radnika potrebnih za povećanje obima poslovanja, a nezaposlenima i svima drugima biće osiguran povoljan ambijent za formalno i neformalno obrazovanje, obuku i prekvalifikaciju.  

CCI i ALDI pozivaju poslanike Skupštine BPK da bezuslovno podrže usvajanje Prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih i na taj način prepoznaju značaj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja od kojeg veliku korist mogu imati građani i privreda BPK.  

U cilju zagovaranja donošenja kvalitetnog Zakona o obrazovanju odraslih ALDI i CCI su 11.05.2015.g. u Goraždu organizovali ulični štand kojim se, takođe, promoviše donošenje Zakona o obrazovanju odraslih. Uz podršku Evropske unije, tokom 2014. pokrenuta je kampanja Uči i Radi©, s ciljem umanjenja nezaposlenosti i jačanja tržišta rada, putem donošenja adekvatnih zakona o obrazovanju odraslih, prekvalifikaciji i dokvalifikacijii. U tu svrhu aktivirana je i posebna internet stranica www.uciradi.ba, koja će pomoći nezaposlenima, novinarima, studentima, analitičarima, i svima drugima u boljem razumijevanju važnosti i prilika za cjeloživotno učenje.

Usvojeni zakoni o industrijskim zonama i obrazovanju odraslih BPK-a

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 4. redovnu sjednicu.

Sa dnevnog reda ove sjednice skinut je Izvještaj o radu, kao i Izvještaj posredovanja u zapošljavanju za 2014. godinu JU Služba za zapošljavanje te je donesen Zaključak da Vlada BPK-a, u roku od deset dana, prema Skupštini uputi izvještaje o radu za prošlu godinu svih javnih ustanova i preduzeća čiji osnivač je BPK Goražde.     

Na prijedlog ministra za finansije Nudžeima Džihanića, u dnevni red uvršten je Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2014. godina.  U okviru Vladinog sata razmatrana su poslanička pitanja i inicijative, a premijer BPK-a Goražde informisao je Skupštinu o sto dana rada Vlade.  

Skupština je jednoglasno usvojila Zakon o industrijskim zonama BPK-a Goražde. U toku rasprave, na prijedlog ovog zakona uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.  Zakon o industrijskim zonama ocijenjen je kao veoma kvalitetan i njime su jasno precizirana sva pitanja koja se odnose na poslovanje lokalne privrede te donošenje odluka u okviru utvrđene ekonomske politike za podsticanje privrednog razvoja.  

Skupština je usvojila i Zakon o obrazovanju odraslih BPK-a Goražde. I na ovaj zakon uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.  Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, priprema ovog zakona trajala je više od dvije godine, a efekti njegove primjene trebali bi biti višestruki. Procijenjeni efekti ogledaju se i u značajnom smanjenju nezaposlenosti uz nastavak pozitivnog privrednog rasta koji BPK ostvaruje u zadnjih nekoliko godina.  

Razmatrani su i utvrđeni nacrti Zakona o Vladi i Zakona o javnim priznanjima BPK-a. Ovi nacrti upućeni su u proceduru javnih rasprava, koje bi se trebale održati u roku od trideset dana.  

Skupština nije usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2014. godinu. 

Izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana nisu razmatrani na današnjem zasjedanju te je predloženo da se o njima raspravlja na sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine.  

Skupština je usvojila Strategiju razvoja sporta na području BPK-a Goražde za period 2014-2018. godina.  

Razmatran je i utvrđen Nacrt strategije o neprofitno-socijalnom stanovanju BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina, a javne rasprave o ovom nacrtu trebale bi se obaviti u roku od trideset dana.  

Na kraju sjednice, poslanici su primili k znanju Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima, koju je sačinilo Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde.

(Preuzeto sa http://www.bpkg.gov.ba/)

Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje, obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba.

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Okrugli stol o temi „Zakon o obrazovanju odraslih u KS-u“

Povodom donošenja Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS  je upriličilo okrugli sto za sve relevantne subjekte u oblasti obrazovanja i privrede u KS-u i FBiH koji mogu dati svoj doprinos u kreiranju teksta ovog dokumenta. 
Uz predstavnike tog Ministarstva, okruglom stolu o temi „Zakon o obrazovanju odraslih u KS-u“ prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Sarajevu, osnovnih i srednjih škola, Unije poslodavaca KS, Privredne komore FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje KS, Privredne komore KS, nevladine organizacije „Centri civilnih inicijativa“, te drugih udruženja i organizacija koje podržavaju donošenje ovog zakona.   

Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje, obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba, a poslodavcima omogućiti da na jednostavniji i brži način dođu do kvalifikovanih i stručnih radnika.  "Namjera Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je da dobije korisne informacije od partnera o tome koliko je pripremljeni tekst ovog zakona funkcionalan, odnosno koliko obrazovanje odraslih i povećanje njihovih kompetencija može odgovoriti potrebama tržišta rada“, naglasio je resorni ministar Elvir Kazazović.  
Prema njegovim riječima, procedura donošenja ovog zakona je bila pokrenuta još 2013. godine, ali je nažalost odgađana zbog nepostojanja resornog ministra duže vrijeme.  

„U međuvremenu su na nivou BiH donesena dva strateška dokumenta koja tretiraju pitanja obrazovanja odraslih, kao i model istog zakona na nivou FBiH, što je stvorilo pretpostavke da se njihove odredbe ugrade u tekst kantonalnog Zakona o obrazovanju odraslih“, dodao je ministar Kazazović.  Kako je najavio, usaglašeni tekst zakona će vrlo brzo u formi prijedloga biti upućen u proceduru donošenja i usvajanja od Vlade i Skupštine KS.  

 www.uciradi.ba

Info štand povodom okončanja projekta

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Info štand povodom okončanja projekta: „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI, kao jedna od članica mreže ACCOUNT, od oktobra 2014. godine radi na projektu „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.

Osnovni cilj ovog projekta jeste pružiti svaku vrstu pomoći općinama u izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.  Općina Goražde je jedna od 6 općina koje su odabrane i na čijem području je urađen Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije, koja će u narednom periodu biti finalizirana i dostavljena Općinskom vijeću Općine Goražde na usvajanje. Lokalni partner koji je pri izradi pomenute Strategije bio na raspolaganju općini Goražde je upravo ALDI.

U okviru okončanja projektnih aktivnosti, ALDI je 10. 06. 2015. godine u Goraždu organizovao ulični promotivno-informativni štand putem koga su građani bili u prilici da dobiju sve relevatne infomacije o ovom projektu te o važnosti angažmana cijele zajednice, koja uključuje i građane same, u borbi protiv korupcije.  
Nacrt Strategije će ujedno biti prezentiran na Press konferenciji koja će biti održana 11.06. 2015. godine u Velikoj Sali Općine Goražde, sa početkom u 11,00 sati.

Održana Press konferencija povodom okončanja projekta

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Održana Press konferencija povodom okončanja projekta: "Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou"

Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI je u saradnji sa Općinom Goražde danas, 11. 06. 2015. godine, u Velikoj Sali Općine Goražde održala Press konferenciju na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati ostvareni na provedbi aktivnosti na projektu „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“. 
Osnovni cilj ovog projekta jeste pružiti svaku vrstu pomoći općinama u izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije.

Općina Goražde je jedna od 6 općina koje su odabrane od strane ACCOUNT mreže za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije i na čijem području će se ovaj Plan provoditi na lokalnom nivou.  "Drago mi je što smo jedna od šest općina u BiH koja ima Akcioni plan za borbu protiv korupcije. Naravno, on ima svoju težinu i protiv korupcije moramo se svi boriti i na lokalnom nivou. Moramo u svakom momentu biti spremni odgovoriti zadatku na kojem radimo. Mi imamo redovnu komunikaciju sa građanima, i oni u svakom momentu mogu poslati svoju žalbu, mimo procedure koja je u postupku, Načelniku ili saradnicima. Ovom prilikom molim građane u svakom momentu da prijave bilo kakav vid korupcije na području općine Goražde. Potreban je rad na svim poljima, od lokalne zajednice do vrha države. Činjenica je da u državi imamo prisutnost korupcije i moramo svi da se borimo protiv toga i ovom prilikom pohvaljujejm sve nevladine organizacije koje imaju smjelosti da se bore na tom putu”- rekao je načelnik općine Goražde, dr. sci Muhamed Ramović.

ALDI, kao jedna od članica ACCOUNT mreže, od oktobra 2014. godine je radila na ovom projektu i kao lokalni partner bila na raspolaganju Općini Goražde pri izradi pomenutog Plana.  “Danas smo predstavili Nacrt verziju Akcionog plana borbe protiv korupcije, ali se nadam da ćemo uskoro imati i finalnu verziju, odnosno dokument koji će postati zvanični dokument Općine Goražde, za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Smatram da je izuzetno važno za lokalnu zajednicu posjedovati takav dokument jer će se mjere u okviru dokumenta odnositi i na unaprijeđenje rada organa uprave općine Goražde, odnosno, potpunu transparentnost i odgovornost u radu.” - istaknuo je Elvir Prašo, ALDI Službenik za pravna pitanja i odnose s javnošću.  Izvršna direktorica Centra za odgovornu demokratiju „LUNA“ iz Rudog, čija je organizacija članica ACCOUNT mreže, gospođa Svetlana Vuković je naglasila da će Akcioni plan za borbu protiv korupcije predstavljati zapravo preveniranje nastanka korupcije u budućnosti.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

|

Admin

slika_1

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na 9. redovnoj sjednici Skupštine

Na  9.redovnoj sjednici, održanoj 16.07.2015.g. , poslanici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke su sa 19 glasova  za i 1 suzdržan usvojili Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Time je ova Županija postala četvrta županija /kanton koja je donijela Zakon u redovnoj proceduri. Uskoro se očekuje usvajanje Prijedloga Zakona u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu.  

 www.uciradi.ba

Skupština TK usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

|

Admin

slika_1

Ovim zakonom se uređuje djelatnost obrazovanja odraslih

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen je sa 24 glasa "ZA", četiri "Protiv", te tri suzdržana glasa, uz amandmane Vlade i Zakonodavno pravne komisije. Time je ovaj kanton postao peti kanton koji je usvojio Zakon u redovnoj proceduri. Uskoro se očekuje usvajanje Prijedloga Zakona u Kantonu Sarajevo, dok je Nacrt Zakona pušten u proceduru u Kantonu 10.

www.uciradi.ba

Održan sastanak radne gupe

|

Admin

slika_1

Projekat „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“

U okviru projekta „Zagovaranje harmonizovanog pravnog okvira u BiH koji tretira obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, u cilju poboljšanja kvaliteta tržišta radne snage“, koji je finansiran od strane DVV International, 08. i 09. avgusta 2015. u prostorijama ALDI-a održan je sastanak radne grupe u cilju izrade što kvalitetnijih podzakonskih akata potrebnih za primjenu Zakona o obrazovanju odraslih.  
Radnoj grupi su, pored predstavnika ALDI-a, prisustvovali i predstavnici Ministartsva za obrazovanje Bosansko podrinjskog kantona Goražde i Ministarstva za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona.

Prijedlog seta podzakonskih akata, podrazumijeva izradu slijedećih ključnih pravilnika:  
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih;  
- Pravilnik za izradu i izdavanje javnih isprava/certifikata,  
- Pravilnik o finalnom ispitivanju,  
- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova o sadržaju i načinu vođenja registra institucija za obrazovanje odraslih.

CCI i ALDI održali konferenciju

|

Admin

slika_1

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali konferenciju

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) održali su  konferenciju "Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u BiH"  21.09.2015. godine u Sarajevu u hotelu Bristol.
Cilj konferencije je bila promocija normativnog i praktičnog okvira za obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i kocept cjeloživotnog učenja u BiH.Na konferenciji je predstavljen Treći periodični izvještaj CCI-a o monitoringu donošenja i provođenja javnih politika obrazovanja odraslih u BiH, te planovi i poteškoće u procesu donošenja predmetnih zakona u preostalim dijelovima BiH gdje zakoni još nisu doneseni ili funkcionalni. 
ALDI je predstavio univerzalni model podzakonskih akata koji omogućavaju, olakšavaju i ubrzavaju punu primjenu zakona o obrazovanju odraslih. Takođe, konferencija je bila prilika za diskusiju o trenutnom stanju obrazovanja odraslih u BiH u odnosu na Evropsku uniju i okruženje, te ukazivanje na značaj obrazovanja odraslih u okviru tzv. Reformske agende.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih i kantonalnih skupština, ministarstava obrazovanja, ministarstava rada i zapošljavanja, pedagoških zavoda, predstavnici javnih službi za zapošljavanje, javnih i privatnih poslodavaca, obrazovnih ustanova koje provode edukaciju odraslih, predstavnici nevladinih organizacija, stručnih i akademskih ustanova, te medija.

Obrazovanje odraslih predstavlja jednu od posljednjih šansi za mobilizaciju raspoloživih resursa u borbi protiv nezaposlenosti i siromaštva kroz povećanje znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, te stvaranje mogućnosti za napredovanje u karijeri za radnike sa niskim stepenom obrazovanja.

Konferencija je finansirana od strane DVV International.  CCI je, u saradnji sa Agencijom za lokalne razvojne inicijative ALDI , uz podršku Evropske unije, tokom 2014. godine pokrenuo kampanju Uči&Radi, s ciljem umanjenja nezaposlenosti i jačanja tržišta rada, putem donošenja adekvatnih zakona o obrazovanju odraslih, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji 
(www.uciradi.ba).

IX Andragoška Regionalna Akademija u jugoistočnoj Evropi

2017-07-31

|

Admin

slika_1

ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih"

U periodu od 28.09.-01.10. 2015. Godine, ALDI je uzeo učešće na Konferenciji o stručnoj razmjeni na temu: "Nezaposlenost i obrazovanje odraslih", koja je organizovana od strane DVV International u Podgorici.  

Obzirom da je nezaposlenost jedan od glavnih problema naše regije, a obrazovanje odraslih je moćan alat u borbi protiv nezaposlenosti, IX Andragoška Regionalna Akademija je bila posvećena ovoj važnoj temi, sa regionalnom profesionalnom razmjenom. Cilj ove razmjene je bio da se okupe stručnjaci za obrazovanje odraslih - predstavnici raznih državnih i nevladinih institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbija i da im se da mogućnost razmjene informacija i mišljenja, te da podijele i diskutuju o primjerima dobre prakse projekata/mjera/programa za rješavanje problema nezaposlenosti kroz obrazovanje odraslih, kao i da se daju preporuke i rješenja za trenutne izazove i razgovara o mogućnostima za zajedničke aktivnosti.

ALDI je bio jedan od dva predstavnika Bosne i Hercegovine, te jedini predstavnik  nevladinog sektora iz BiH koji je izabran kao primjer dobre prakse u oblasti obrazovanja odraslih u BiH. ALDI je, kroz prezentaciju „Obrazovanje odraslih kao mehanizam socio-ekonomskih reformi u BiH“  i primjere dobre prakse, predstavio dva projekta koja su pokazala veoma dobre rezultate u oblasti obrazovanja odraslih i zapošljavanja:  
-Projekat „Projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja šivača za potrebe preduzeća "Prevent Goražde“ koji je podržan od strane USAID Sida FIRMA Projekat i Federalnog zavoda za zapošljavanje i  
-Projekat „Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu“ koji je podržan od strane Delegacije EU u BiH.

Osim toga predstavljeni su i dosadašnji rezultati  na projektu “EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih”, koji je podržan od strane Delegacije EU u BiH, koji kao rezultat ima izrađen Model Zakona o obrazovanju odraslih.

Skupština KS usvojila Zakon o obrazovanju odraslih

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Zakon o obrazovanju odraslih usvojen na sedmoj Radnoj sjednici Skupštine.

Na svojoj sedmoj Radnoj sjednici, održanoj 07.oktobra 2015.g., Skupština je usvojila Zakon o obrazovanju odraslih.  

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović je kazao da Zakon ima za cilj cjeloživotno učenje, razvoj cjelovite ličnosti, razvijanje životnih kompetencija, usklađivanje srednjeg i visokog obrazovanja sa zahtjevima i potrebama na tržištu rada te usklađivanje osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja s tim nivoima obrazovanja u zemljama Evropske unije. Većina zastupnika je pohvalila ovaj zakon ocjenjujući ga kvalitetnim i sadržajnim. Time je Sarajevski kanton postao šesti kanton koji je donio Zakon u redovnoj proceduri. Zakon još uvijek nisu usvojili Srednjobosanski, Posavski, Hercegovačko-neretvanski i kanton 10.

IZVOR:  WWW.UCIRADI.BA

Projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Agencija za Lokalne Razvojne Inicijative (ALDI) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) predstavili projekat Uči&Radi na Sajmu zapošljavanja u Mostaru

„ALDI“ i „CCI“ su 27. novembra 2015. godine učestvovali na trećem Sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Mostaru koji je organizovan od strane Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH i Norveške ambasade u BiH.  

ALDI i CCI su predstavili projekat „Uči&Radi“ (www.uciradi.ba) koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u BiH, a koji ima za cilj unapređenje prava radnika i mobilnosti radne snage inoviranjem pravnog okvira za obrazovanje odraslih, zagovaranjem donošenja i monitoringom provođenja zakona o obrazovanju odraslih na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta.      

Na sajmu su, na preko 160 štandova, predstavljeni poslodavci, lokalni i međunarodni projekti obrazovanja i zapošljavanja, nevladin sektor, posrednici u zapošljavanju i sl. sa ponudom od preko 1.500 radnih mjesta.

Sajam je pružio mogućnost svim nezaposlenim mladima iz cijele BiH da direktno razgovoraju s kompanijama i potencijalnim poslodavcima, da se upoznaju s mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja u BiH, te da saznaju više o Evropskoj uniji i njenom angažmanu u BiH. Sajam je, takođe, bio i prilika da kompanije i institucije predstave svoj rad, razmijene informacije, razvijaju mreže i privuku pažnju onih koji traže posao i poslovnih partnera.

Konferencija „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

2017-07-31

|

Admin

slika_1

U Sarajevu održana konferencija pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“

Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) su, uz podršku Evropske unije, u 2014.g. započeli sa implementacijom dvogodišnjeg projekta „Obrazovanje i posao“, koji je imao za cilj poboljšanje prava radnika i mobilnosti radne snage uspostavljanjem pravnog okvira za obrazovanje odraslih i to kreiranjem, zagovaranjem i monitoringom regulative za obrazovanje odraslih na razini kantona, entiteta i Brčko distrikta.  
Projekt se fokusirao na donošenje koherentnog i harmoniziranog pravnog okvira u cijeloj zemlji, a koji se tiče obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih kako bi se poboljšalo stanje na tržištu rada, odnosno kako bi se smanjila nezaposlenost, te kako bi se poboljšala pozicija socijalno marginaliziranih grupa (starija i niskokvalificirana radna snaga, invalidne osobe, itd.).  Kao rezultat uspješne implementacije projeka donijeti su zakoni o obrazovanju odraslih u Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Tuzlanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo. 
 Završna aktivnost na projektu je bila održavanje Konferencije, 27. aprila 2016. godine u Sarajevu, pod nazivom „Obrazovanje odraslih: Generacijska reforma“ na kojoj su prisustvovali predstavnici resornih institucija, ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, nevladinih organizacija.  Svi prisutni na konferenciji su imali priliku da razmjene iskustva koja su se ticala obrazovanja, povezivanje obrazovanja sa tržištem rada, obrazovanja odraslih kao šansu za masovno zapošljavanje, stručnim osposobljavanjem, prekvalifikacijom itd.  Ovom konferencijom je uspješno završen projekt koji je dao doprinos podizanju svijesti o značaju obrazovanja odraslih.

Nastavak saradnje na programu OTKUCAJI

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom Dokukino

U martu 2016. godine, ALDI je potpisao ugovor o nastavku uspješne saradnje sa Fondacijom Dokukino, koja se odnosi na pružanja konsultativnih i ekspertskih usluga u programu „Otkucaji“. 
Cilj programa „Otkucaji“ je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji. Programska vizija je da motivišemo građane BiH, da iznesu svoje stavove o sistemu zdravstvene zaštite u BiH, kako bi zajedničkim snagama radili na pronalaženju konkretnih rješenja za napredak.  Zajedno ćemo težiti jačanju i ohrabrivanju građana da prijavljuju korupciju i nepravdu u oblasti zdravstvene zaštite, dok će kroz naš rad sistem zdravstvene zaštite poslužiti kao lakmus papir za poštovanje ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine u najširem smislu i kao pokazni primjer kako principi transparentnosti i odgovornosti u radu funkcionišu na dnevnom nivou. 

Više o programu „Otkucaji“ na www.otkucaji.net

Nastavak uspješne saradnje sa mrežom ACCOUNT

2017-07-31

|

Admin

slika_1

Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH

Od aprila 2016. godine Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) kao jedna od članica mreže ACCOUNT radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH“.   
Osnovni cilj projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u Federaciji BiH i Pale u Federaciji BiH za borbu protiv korupcije. 
Osim toga, ovim projektom se želi unaprijediti saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnim sektorom u borbi protiv korupcije, te uticati na podizanje javne svijesti i promovisanje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije.   

ALDI će pružiti svaku vrstu pomoći općinama u izradi lokalnih strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, te će kao partnerska organizacija učestvovati u izradi strategije i davati potrebna usmjerenja i preporuke.

Svečano potpisivanje „Sporazuma o saradnji“

2016-0-28

|

Admin

slika_1

Upriličeno potpisivanje „Sporazuma o saradnji“ u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

Danas je u Goraždu, u organizaciji ALDI, upriličeno potpisivanje „Sporazuma o saradnji“ u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u BiH. Današnje potpisivanje „Sporazuma o saradnji“ je upriličeno kako bi se još jednom potvrdila saradnja partnera i saradnika na projektu, te na taj način i započela implementacija ovog projekta.

Potpisnici sporazuma su: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Udruženje ALDI Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde.

Na današnjoj press konferenciji organizovanoj povodom potpisivanja „Sporazuma o saradnji“, svi potpisnici su se obratili novinarima i izrazili zadovoljstvo zbog učešća u ovako značajnom projektu, te istakli podršku u implementaciji istog.  
ALDI Izvršna direktorica, Meliha Gačanin je istakla da je osnovna obaveza svih potpisnika sporazuma da, u okviru mogućnosti institucije koju predstavljaju, daju maksimalan doprinos poboljšanju sistema saradnje poslodavaca, institucija i partnera u oblasti obrazovanja i zapošljavanja u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja mobilnosti radne snage.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Damir Žuga je u svom obraćanju naglasio važnost ovog projekta, kao i značaj sinergijskog djelovanja svih aktera u ovome procesu, što kao kranji cilj ima promociju cjeloživotnog obrazovanja i nova zapošljavanja.

Ovaj projekat, čija je ukupna vrijednost 180.000 eura trajat će 36 mjeseci i implementirat će se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Pored pomenutih, značajnu ulogu u ostvarivanju ciljeva projekta imat će Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna i Obrtnička komora BPK Goražde, te predstavnici privrednika koji podržavaju ideju projekta kao značajnu i korisnu za ekonomski napredak kantona.

Osnovni cilj projekta jeste razvoj programskih i institucionalnih mogućnosti, te unaprijeđenje dostupnosti obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja.  Ovaj cilj će se ostvariti kroz edukaciju i treninge koji su usklađeni sa zahtjevima tržišta rada i kroz poboljšanje sistema saradnje poslodavaca, institucija i partnera u oblasti obrazovanja i zapošljavanja u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja mobilnosti radne snage.