text
tex1

ALDI

Author

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Općini Foča i Pale u F BiH

April, 26.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Sa jasnim planom lokalne zajednice mogu doprinijeti znatno više u borbi protiv korupcije

U ponedjeljak 24.04.2017. i srijedu 26.04.2017. u prostorijama Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH. Od aprila 2016. godine Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI), kao član mreže ACCOUNT, radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH“.  Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u F BiH i Pale u F BiH za borbu protiv korupcije.

Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH čine jednu od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije.

Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Foča u FBiH i Pale u FBiH. Unaprijeđena je saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnog sektora u borbi protiv korupcije. Pored toga, podignuta je javna svijest i promovisana potreba za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije. Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i spriječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih i lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

Dodjeljena Grant sredstva

Maj, 18.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održana svečana ceremonija dodjele Grant sredstava Start up programa

Danas je u Goraždu, u prostorijama Biznis centra, upriličena svečana ceremonija dodjele grant sredstava Start-Up programa.
Svečanoj ceremoniji su, pored predstavnika potpisnika Memoranduma o saradnji, prisustvovali i kandidati koji su prošli kroz proces obuke Start Up programa.
Start Up program se implementira od decembra 2016. godine. Učesnici u realizaciji Start-up programa su ujedno i potpisnici „Memoranduma o saradnji“: Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Udruženje ALDI i OXFAM ured u BiH.

Program se implementira u okviru projekta „Gorazde zona unaprijeđenog poslovanja“ koji finansira EU, te uz tehničku i finansijsku podršku projekta „Inkluzivni lanci vrijednosti za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji“, finansiran od strane Intesa San Poalo Banke iz Italije.
Aktivnosti koje su realizovane tokom implementacije Start Up programa su:
1. Potpisivanje Memoranduma o saradnji
2. Objava Javnog poziva
3. Selekcija i izbor kandidata Start Up programa
4. Proces obuke
5. Prezentacija Biznis planova kandidata  i Selekcija kandidata II
6. Proces Mentoringa Odlukom selekcione komisije, koju su činili predstavnici potpisnica Memoranduma
Kandidati koji su dobili grant sredstva su:
1. Faris Šivšić: „ Software, Web & Hardware Services“;
2. Haris Kamenica: ”Uramljivanje slika, fotografija, diploma, certifikata”;

Prisutnima su se, pored predstavnika Udruženja ALDI, obratili i ministar privrede BPK Goražde Anes Salman, gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, program koordinator Oxfam Italia Rasim Tulumović i predsjednik Privrede komore BPK Goražde Dževad Terović. Iskazana je zajednička zainteresovanost za nastavak ovakvih i sličnih projekata, koji za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta. Također, dobitnici grant sredstava su izrazili veliku zahvalnost incijatorima i implementatorima Start Up programa na ukazanoj prilici za pokretanje vlastitog biznisa.
Ukupan fond grant sredstva iznosi 15.000,00KM. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde i Oxfam Italia su se obavezali da u fondu Start Up programa učestvuju sa po 5.000,00KM.

Panel diskusija na temu razvoja vještina u digitalnom dobu

Maj, 25.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Strategije obrazovanja odraslih koje prihvataju mogućnosti koje donosi digitalno doba imaju znatno veće šanse za uspjeh

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ u četvrtak 25.05.2017.godine održana Panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“. Panel diskusija je održana u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.   

Panelisti su bili: Meliha Gačanin-Izvršna direktorica Udruženje ALDI, Amir Duhović-Viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Admir Kurtović-Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Nafija Hodo-Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Demir Imamović-Konsultant na projektu.    

Cilj panel diskusije je razmjena mišljenja/iskustava na temu uloge prilagođavanja modela obrazovanja odraslih potrebama savremenog doba, aktivnostima na izradi strategije obrazovanja odraslih u BPK Goražde, procesu izrade/modifikacije nastavnih planova i programa i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada, te o budućnostima tržišta rada – trendovi u obrazovanju.

Razvoj praktične nastave - šansa za poslodavce

Oktobar, 20.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Na okruglom stolu istaknuta važnost sistemskog uređenja oblasti praktične nastave učenika na području BPK Goražde

Na Okruglom stolu „Sistemsko uređenje praktične nastave – Šansa za poslodavce“, koji je održan u petak 20.10.2017.godine u Hotelu „Behar“ diskutovalo se o ulozi i značaju sistemskog uređenja praktične nastave kroz saradnju partnera iz javnog i privatnog sektora, u cilju harmonizacije sistema obrazovanja sa potrebama privrede.  
Pored toga, naglašeno je da inputi dobiveni od stane poslodavaca, te njihova motivacija za uključivanje u projekat, predstavljaju podjednako bitne alate za realizaciju cjelokupnog procesa organizacije praktične nastave. Iz tog razloga izuzetno je važno pružiti podršku i stvoriti jednoobrazan pristup svim akterima koji će učestvovati u sistemu praktične nastave.

Jedan od zaključaka koji je proizašao sa pomenutog skupa jeste neophodnost izrade Pravilnika o praktičnoj nastavi, koji predstavlja prvi korak u rješavanju problema neuređenosti praktične nastave. Okrugli sto organizovan je u sklopu projekta: „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“ koji se provodi u okviru programa Erasmus Plus, a finansira od strane EU. 
Provodi se u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina i Njemačka, a traje dvije godine. 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde, Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, Ministarstva privrede BPK Goražde, Udruženja poslodavaca, Službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, obrazovnih institucija, predstavnici njemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, predstavnici nevladinih organizacija, te medija.

Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza

Oktobar, 25.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinama Ilijaš i Breza.

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Oktobar, 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Izvršen Monitoring implementacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

U proteklom periodu predstavnici Udruženja ALDI Goražde izvršili su Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinama Foča u FBiH, Pale u FBiH i Gradu Goražde. Sa predstavnicima općina razgovarano je o provedenim mjerama iz Akcionog plana, kao i njihovim uticajem na društvenu zajednicu.

Rezutati Monitoringa će biti uskoro objavljeni.

Obrazovanje odraslih, nova šansa za zaposlenje

Novembar 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Obrazovanje odraslih sve više dobiva na značaju u BiH, a u skladu sa tim, u ponedjeljak 27. novembra u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, održan je sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde.
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa svojim saradnicima, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde zajedno sa svojim saradnicima kao i predstavnici Obrtničke komore BPK Goražde.

Usvajanje Strategije obrazovanja odraslih je važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih. Tokom sastanka analizirani su ciljevi, mjere i aktivnosti koje su predložene, a sve u cilju što kvalitetnijeg finaliziranja ovog strateškog dokumenta koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Bosansko-podrinjski kanton Goražde napravio je veliki iskorak u sektoru obrazovanja odraslih, a usvajanje ovog strateškog dokumenta predstavlja korak dalje u ovoj oblasti, jednoglasan je stav Radne grupe.

Također, na sastanku je istaknuto da je pomenuti dokument urađen detaljno i temeljito te da isti, uz određene korekcije tehničke prirode, predstavlja jedan od boljih strateških dokumenata urađenih na ovim prostorima. Radna grupa je ujedno i dogovorila naredne korake u ovom procesu, kao i proceduru usvajanja Strategije.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 181.038,00 Eura. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.

Strategija obrazovanja odraslih - važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih

Decembar 13.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde u koju su uvršteni komentari, primjedbe i sugestije članova Radne grupe. 
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa saradnicima, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, predsjednik Obrtničke komore BPK Goražde, predstavnik Udruženja poslodavaca BPK Goražde i predstavnici Udruženja „ALDI“.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.