text
tex1

ALDI

Author

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Općini Foča i Pale u F BiH

April, 26.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Sa jasnim planom lokalne zajednice mogu doprinijeti znatno više u borbi protiv korupcije

U ponedjeljak 24.04.2017. i srijedu 26.04.2017. u prostorijama Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH. Od aprila 2016. godine Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI), kao član mreže ACCOUNT, radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH“.  Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u F BiH i Pale u F BiH za borbu protiv korupcije.

Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH čine jednu od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije.

Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Foča u FBiH i Pale u FBiH. Unaprijeđena je saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnog sektora u borbi protiv korupcije. Pored toga, podignuta je javna svijest i promovisana potreba za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije. Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i spriječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih i lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

Dodjeljena Grant sredstva

Maj, 18.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održana svečana ceremonija dodjele Grant sredstava Start up programa

Danas je u Goraždu, u prostorijama Biznis centra, upriličena svečana ceremonija dodjele grant sredstava Start-Up programa.
Svečanoj ceremoniji su, pored predstavnika potpisnika Memoranduma o saradnji, prisustvovali i kandidati koji su prošli kroz proces obuke Start Up programa.
Start Up program se implementira od decembra 2016. godine. Učesnici u realizaciji Start-up programa su ujedno i potpisnici „Memoranduma o saradnji“: Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde, Obrtnička komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Udruženje ALDI i OXFAM ured u BiH.

Program se implementira u okviru projekta „Gorazde zona unaprijeđenog poslovanja“ koji finansira EU, te uz tehničku i finansijsku podršku projekta „Inkluzivni lanci vrijednosti za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji“, finansiran od strane Intesa San Poalo Banke iz Italije.
Aktivnosti koje su realizovane tokom implementacije Start Up programa su:
1. Potpisivanje Memoranduma o saradnji
2. Objava Javnog poziva
3. Selekcija i izbor kandidata Start Up programa
4. Proces obuke
5. Prezentacija Biznis planova kandidata  i Selekcija kandidata II
6. Proces Mentoringa Odlukom selekcione komisije, koju su činili predstavnici potpisnica Memoranduma
Kandidati koji su dobili grant sredstva su:
1. Faris Šivšić: „ Software, Web & Hardware Services“;
2. Haris Kamenica: ”Uramljivanje slika, fotografija, diploma, certifikata”;

Prisutnima su se, pored predstavnika Udruženja ALDI, obratili i ministar privrede BPK Goražde Anes Salman, gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović, program koordinator Oxfam Italia Rasim Tulumović i predsjednik Privrede komore BPK Goražde Dževad Terović. Iskazana je zajednička zainteresovanost za nastavak ovakvih i sličnih projekata, koji za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta. Također, dobitnici grant sredstava su izrazili veliku zahvalnost incijatorima i implementatorima Start Up programa na ukazanoj prilici za pokretanje vlastitog biznisa.
Ukupan fond grant sredstva iznosi 15.000,00KM. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, Ministarstvo privrede BPK Goražde, Općina Goražde i Oxfam Italia su se obavezali da u fondu Start Up programa učestvuju sa po 5.000,00KM.

Panel diskusija na temu razvoja vještina u digitalnom dobu

Maj, 25.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Strategije obrazovanja odraslih koje prihvataju mogućnosti koje donosi digitalno doba imaju znatno veće šanse za uspjeh

U Goraždu je, u Hotelu „Behar“ u četvrtak 25.05.2017.godine održana Panel diskusija „Obrazovanje odraslih: Razvoj novih vještina u digitalnom dobu“. Panel diskusija je održana u sklopu projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.   

Panelisti su bili: Meliha Gačanin-Izvršna direktorica Udruženje ALDI, Amir Duhović-Viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Admir Kurtović-Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Nafija Hodo-Direktorica JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Demir Imamović-Konsultant na projektu.    

Cilj panel diskusije je razmjena mišljenja/iskustava na temu uloge prilagođavanja modela obrazovanja odraslih potrebama savremenog doba, aktivnostima na izradi strategije obrazovanja odraslih u BPK Goražde, procesu izrade/modifikacije nastavnih planova i programa i njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada, te o budućnostima tržišta rada – trendovi u obrazovanju.

Razvoj praktične nastave - šansa za poslodavce

Oktobar, 20.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Na okruglom stolu istaknuta važnost sistemskog uređenja oblasti praktične nastave učenika na području BPK Goražde

Na Okruglom stolu „Sistemsko uređenje praktične nastave – Šansa za poslodavce“, koji je održan u petak 20.10.2017.godine u Hotelu „Behar“ diskutovalo se o ulozi i značaju sistemskog uređenja praktične nastave kroz saradnju partnera iz javnog i privatnog sektora, u cilju harmonizacije sistema obrazovanja sa potrebama privrede.  
Pored toga, naglašeno je da inputi dobiveni od stane poslodavaca, te njihova motivacija za uključivanje u projekat, predstavljaju podjednako bitne alate za realizaciju cjelokupnog procesa organizacije praktične nastave. Iz tog razloga izuzetno je važno pružiti podršku i stvoriti jednoobrazan pristup svim akterima koji će učestvovati u sistemu praktične nastave.

Jedan od zaključaka koji je proizašao sa pomenutog skupa jeste neophodnost izrade Pravilnika o praktičnoj nastavi, koji predstavlja prvi korak u rješavanju problema neuređenosti praktične nastave. Okrugli sto organizovan je u sklopu projekta: „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“ koji se provodi u okviru programa Erasmus Plus, a finansira od strane EU. 
Provodi se u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina i Njemačka, a traje dvije godine. 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde, Ministarstva obrazovanja BPK Goražde, Ministarstva privrede BPK Goražde, Udruženja poslodavaca, Službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, obrazovnih institucija, predstavnici njemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, predstavnici nevladinih organizacija, te medija.

Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza

Oktobar, 25.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinama Ilijaš I Breza na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinama Ilijaš i Breza.

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Oktobar, 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Izvršen Monitoring implementacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

U proteklom periodu predstavnici Udruženja ALDI Goražde izvršili su Monitoring Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinama Foča u FBiH, Pale u FBiH i Gradu Goražde. Sa predstavnicima općina razgovarano je o provedenim mjerama iz Akcionog plana, kao i njihovim uticajem na društvenu zajednicu.

Rezutati Monitoringa će biti uskoro objavljeni.

Obrazovanje odraslih, nova šansa za zaposlenje

Novembar 27.2017.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Obrazovanje odraslih sve više dobiva na značaju u BiH, a u skladu sa tim, u ponedjeljak 27. novembra u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, održan je sastanak Radne grupe koja je razmatrala radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde.
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa svojim saradnicima, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, predsjednica Udruženja poslodavaca BPK Goražde zajedno sa svojim saradnicima kao i predstavnici Obrtničke komore BPK Goražde.

Usvajanje Strategije obrazovanja odraslih je važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih. Tokom sastanka analizirani su ciljevi, mjere i aktivnosti koje su predložene, a sve u cilju što kvalitetnijeg finaliziranja ovog strateškog dokumenta koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Bosansko-podrinjski kanton Goražde napravio je veliki iskorak u sektoru obrazovanja odraslih, a usvajanje ovog strateškog dokumenta predstavlja korak dalje u ovoj oblasti, jednoglasan je stav Radne grupe.

Također, na sastanku je istaknuto da je pomenuti dokument urađen detaljno i temeljito te da isti, uz određene korekcije tehničke prirode, predstavlja jedan od boljih strateških dokumenata urađenih na ovim prostorima. Radna grupa je ujedno i dogovorila naredne korake u ovom procesu, kao i proceduru usvajanja Strategije.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 181.038,00 Eura. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.

Strategija obrazovanja odraslih - važan korak u rješavanju pitanja zapošljavanja nezaposlenih

Decembar 13.2017

|

Belma Halilović

slika_1

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Održan drugi sastanak Radne grupe koja razmatra radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde u koju su uvršteni komentari, primjedbe i sugestije članova Radne grupe. 
Sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja BPK Goražde sa saradnicima, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, predsjednik Obrtničke komore BPK Goražde, predstavnik Udruženja poslodavaca BPK Goražde i predstavnici Udruženja „ALDI“.

Izrada Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde predstavlja jednu od aktivnosti projekta "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić", a trajaće do jula 2019. godine.

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

Januar, 16.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Održan sastanak proširene radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. 

Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, su uzeti u razmatranje i isti su uvršteni u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. 

Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije Javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde u toku je sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisutni predstavnici: Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović) i Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (Amira Borovac). 

Projekat "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine.

Napredna andragoška obuka

Januar, 17.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Počela napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde

Danas je u Hotelu „Behar“ Goražde počela trodnevna napredna andragoška obuka za profesore i inžinjere sa područja BPK Goražde.
Obuka se organizuje u sklopu ILO projekta: “Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” koji implementira Grad Goražde u saradnji sa Udruženjem ALDI i ostalim partnerima sa područja BPK Goražde (Služba za zapošljavanje BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, „Bekto Precisa“ d.o.o., „Emka Bosnia“ d.o.o., Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde).

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci. Zakonom o obrazovanju odraslih BPK Goražde predviđena je obaveza održavanja ovakvih seminara jednom godišnje. 

Predavač na obuci je doktor andragogije Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH.

Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde 2018-2022

Januar, 29.2018.

|

Belma Halilović

slika_1

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Udruženje ALDI Goražde je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 29.01.2018. godine organizovalo Javnu prezentaciju Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod nazivom: „Obrazovanje za sljedeće doba“ za vremenski period 2018-2022 godina. Prezentacija je imala za cilj da upozna širu javnost sa ovim strateškim dokumentom koji ima veliki značaj na cijelu društveno-ekonomsku zajednicu. Nakon Javne prezentacije, Strategija obrazovanja odraslih će biti upućena na Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a zatim i u  skupštinsku proceduru. 

U ovoj Strategiji su sadržani prijedlozi ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a sve u cilju odgovora na stalno podizanje ljestvice potrebnih znanja i vještina koje su neophodne, kako u svakodnevnom životu, tako i na radnom mjestu, što i ujedno predstavlja generalni cilj Strategije.   Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2022. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa navedenim, Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koncipirana je na način da sadrži jedan generalni cilj, tri strateška fokusa, 11 mjera i 83 akcije.   

Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prvom mjestu je fokusirana na institucionalni razvoj sistema obrazovanja odraslih, koji će biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe odraslih za novim vještinama i kompetencijama. Drugi strateški fokus je usmjeren ka povećanju ponude obrazovnih programa koji će omogućiti nezaposlenim osobama sticanje znatno veći spektar specifičnih vještina koje su relevatne za tržište rada, koje nadopunjuju njihove vještine stečene u formalnom sistemu obrazovanja i koje povećavaju mobilnost radne snage. Kako bi se osiguralo efikasno korištenje resursa i podstaklo stanovništvo za aktivnu participaciju u programima obrazovanja odraslih, kroz treći strateški fokus su razvijeni fleksibilni i inovativni pristupi učenju i sticanju znanja, a što ujedno predstavlja jedan od glavnih ciljeva Strategije. 
Ukupna vrijednost Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 4.800.000,00KM, od čega se 2.931.000,00KM odnosi na dodatna novčana sredstva dok ostatak predstavljaju imputirana (prostor) i postojeća (treneri) sredstva.   

Implementacija strategije će biti koordinirana od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u bliskoj saradnji sa kantonalnim ministarstva nadležnim za socijalnu politiku, pitanje rada, privrede, službom za zapošljavanje, jedinicama loklane samouprave, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i organizatorima obrazovanja odraslih.   

Izrada Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavlja jednu od aktivnosti na projektu: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja". Projekat implementira  Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde, finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine

Uređenje praktične nastave u fokusu djelovanja partnera iz Njemačke, Italije i Bosne i Hercegovine

Februar, 06.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Godišnji sastanak partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“.

Predstavnici Udruženja ALDI Goražde od 05. do 07. februara 2018. godine borave u Prijedoru na godišnjem sastanku partnera na projektu: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“. Cilj sastanaka je prezentacija, evaluacija dosadašnjih implementiranih aktivnosti na projektu, kao i predodžba daljih koraka u sistemskom uređenju praktične nastave.
Također, sastankom se želi doprinijeti kvalitetnoj implementaciji projektnih aktivnosti a što u konačnici ima za rezultat smanjenje nezaposlenosti mladih kroz povećanje ponude i kvalitete praktične nastave.

Projekat: “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave“ se provodi u okviru programa Erasmus Plus, a finansiran je od strane EU. Provodi se u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina i Njemačka, i traje dvije godine.

Sastanak partnera na ILO projektu

Februar, 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

ILO projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu  „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Goražda, Udruženja ALDI, Udruženja poslodavaca BPK, Privredne komora BPK Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu, SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde te predstavnici Emka Bosnia d.o.o. 

Projekat finansira EU a implementacija projekta traje 20 mjeseci.

Obuka novih mentora za podršku MSP

Februar, 21.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Obuka u okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.”

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSP u zemljama zapadnog Balkana, faza 2, 2017.-2020.” provodi se obuka prve grupe mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. 
Prvu grupu polaznika čine mentori kandidovani od Tešanjske razvojne agencije, Razvojne agencije Žepče, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, Razvojne agencije Zavidovići, Udruženje ALDI Goražde i SERDA. Edukacija druge grupe mentora predviđena je u martu. 

Programom obuke predviđeno je da mentori budu osposobljeni, teorijski i praktično, za pružanje mentorskih usluga malim i srednjim preduzećima, na bazi dijagnostike preduzeća i identifikacije problema. 
Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima, koji se bazira na iskustvima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od šest mjeseci, koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba firmi kao korisnika mentoring usluga, navodi se u saopćenju. 

Projekt je regionalnog karaktera i realizira se na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.  Koordinator projekta na nivou BiH je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u implementaciji projekta učestvuju i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća

Februar, 26. 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Potpisan Memorandum o saradnji sa općinom Vogošća na izradi akcionog plana za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ potpisan je „Memoranduma o saradnji“ sa općinom Vogošća. 

Projekat, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a koji implementira Udruženje ALDI u saradnji sa Udruženjem Infohouse.

Tražiš posao? Prijavi se, obuči i zaposli!

Mart 14.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Otvoren javni poziv za obuku radnika u proizvodnji namještaja

Udruženje ALDI u partnerstvu sa JU Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde i JU Službom za zapošljavanje BPK Goražde,u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kojeg finansira  Evropska unija, objavljuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA  za učešće u besplatnoj obuci za zanimanja "Radnik u preradi drveta" i "Tapetar".

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se jave u prostorije JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde kod savjetodavaca u općinskim biroima rada radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke, i to u slijedećim terminima: 

Biro Goražde (svaki radni dan od 9:00 do 14:00) Ul. Maršala Tita br. 13, Goražde Tel./faks: 038 / 221 - 546
Biro Ustikolina (utorak, srijeda i četvrtak od 9:00 do 14:00)  Ul. Omladinska b.b. Ustikolina,  Tel./faks: 038 / 518 - 382
Biro Prača (ponedeljak od 9:00 do 14:00) Ul. Magistralni put b.b., Prača Tel./faks: 038 / 799 - 446

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ili u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih osoba za obuku, do popunjenog broja nezaposlenih osoba potrebnih za obuku.

Obukom do radnog mjesta

Februar, 27.2018

|

Belma Halilović

slika_1

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde danas je u Goraždu organizovalo prezentaciju o potencijalnim mogućnostima za zaposlenje za 52 nezaposlene osobe.

Cilj prezentacije je upoznati nezaposlene sa preduzećima koja trenutno traže nove radnike, zanimanjima za koja postoji potražnja na tržištu rada, mogućnostima za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje kroz obuke, te sa podrškom koju Općina Goražde pruža u procesu zapošljavanja kroz poticaje preduzećima ili poticaje za samozapošljavanje.   

Lokalno partnerstvo Goražde je jedno od 15 takvih partnerstava osnovanih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija (EU) finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) u cilju smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja kvaliteta života građana BiH. Aktivnosti koje Partnerstvo provodi u BPK Goražde, a koje Evropska unija finasira sa 173 hiljade eura, za cilj imaju profesionalno osposobljavanje 100 nezaposlenih osoba za zanimanja CNC operater, plastičar i regler te zapošljavanje njih 52 u partnerskim preduzećima Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o.. 

Partnerstvo je u ovu svrhu razvilo nove programe stručnog osposobljavanja za tri pomenuta zanimanja u potražnji na lokalnom tržištu rada i nastaviće raditi na razvijanju drugih programa obuke u skladu sa potrebama tržišta rada.  Partnerstvo sačinjavaju Grad Goražde (vođa aktivnosti), Udruženje ALDI, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde i Privredna komora BPK Goražde, te preduzeća Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o. od kojih svako ima specifičnu ulogu u razvoju i provođenju programa stručnom osposobljavanju i zapošljavanja nezaposlenih.   

Ova prezentacija i ostale aktivnosti Lokalnog partnerstva Goražde, koje će se uz podršku Evropske unije i ILO-a provoditi do januara 2019. godine, predstavlja nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera, uključujući loklane vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije,na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti. 
Pomenuta prezentacija će se održati na još 7 lokacija u BPK Goražde uz prisustvo 300 nezaposlenih osoba. 

Sve dodatne informacije o radu i aktivnostima Lokalnog partnerstva BPK Goražde možete pronaći na web stranici: https://lokalnopartnerstvobpkg.ba/.

C2C - Novi grantovi za inovativne SME i Start-Up

Februar 28, 2018

|

Belma Halilović

slika_1

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda (C2C) za inovativne poslovne ideje

Drugi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje otvoren je danas. Sredstva u ukupnom iznosu od oko 3 miliona eura namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. 
Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci. Sve predložene aplikacije biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. 

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koji se može preuzeti na www.c2c.ba.  Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba  biće uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.  Rok za podnošenje aplikacija je 10. april 2018. godine do 24 sata.   

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change - C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.  Polovinom februara uručeni su certifikati predstavnicima 28 preduzeća koja su ispunila uslove prvog javnog poziva za dodjelu grant sredstava iz Challenge to change projekta. Za realizaciju ovih projekata iz Challenge fonda izdvojeno je 570.000 EUR, dok je ukupna vrijednost predloženih projekata oko 2 miliona EUR. Realizacijom ovih projekata predviđeno je  96 novih radnih mjesta. 

Za više informacija kontakt: 
Sanela Dževlan, Projekt menadžer          Telefon: 062 992 638       Email:  sanela@serda.ba                  
Daliborka Gavrilović Kujundžić, RARS      Telefon: 066 704 914       Email: daliborka.kujundzic@rars-msp.org