text
tex1
slika
Razvoj web aplikacija
Web development

Novembar, 30.2018

|

Belma Halilović

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Razvoj web aplikacija

Digitalizacija ekonomije i društva proizvela je tektonske poremećaje u načinu obavljanja poslova i interakciji na poslu i društvu u cjelini. Osim u rijetkim tradicionalnim zanimanjima, danas skoro da ne postoji radno mjesto na kojem nije potrebno posjedovanje određenog nivoa digitalnih vještina i kompetencija. 

Potražnja za specijalistima sposobnim da razvijaju, modifikuju i unaprijeđuju digitalne aplikacije u kombinaciji sa sporosti formalnog obrazovnog sistema da prilagodi nastavne planove i programe inicijalnog obrazovanja tehnološkim promjenama u društvu dovodi do znatno manje ponude u odnosu na potražnju za radnom snagom koja je sposobna da odgovori zahtjevima digitalizirane ekonomije.   

Ove promjene su dovele do toga da danas skoro da nema organizacije koja sa svojim kupcima i partnerima ne koristi internet i web i koje uglavnom zbog nedostatka specifičnih vještina radne snage unutar organizacije koriste outsourcing za poslove izrade i održavanja web stranica i aplikacija. 

Program je dizajniran tako da polaznicima obezbjeđuje set znanja, vještina i kompetencija koje će im omogućiti da samostalno rade na izradi i razvoju web aplikacija (uključujući planiranje, dizajn, izradu i održavanje web stranica i integrisanih web aplikacija), koji će uključivati obuku kandidata u html instrukcijama (HTML5 + CSS3) kao programskim jezicima javascript i PHP.

Inovacije u tehnologijama ključni su drajver potražnje za digitalnim vještinama radne snage!

Ciljne grupe

Ciljne grupe korisnika su osobe koje su zainteresovane da unaprijede svoje digitalne vještine i kompetencije ili unaprijede svoju profesionalnu karijeru kroz sticanje širokog seta vještina za razvoj Web baziranih aplikacija.

Za koje radno mjesto su potrebna znanja i vještine koje se stiču na kursu za izradu WEB aplikacija?

Danas skoro da ne postoje organizacije koje ne koriste digitalne tehnologije i alate za komunikaciju sa svojim saradnicima, kupcima, poslovnim partnerima i širom zajednicom u kojoj organizacija posluje. Svima njima potrebne su vještine planiranja, izrade, nadogradnje, održavanja i optimizacije web stranica, kao i izrade aplikacija za socijalne medije, elektronskih newsletter-a i drugih posebnih web baziranih aplikacija kako bi održali i unaprijedili kanale komunikacije zasnovane na digitalnim tehnologijama. 

Za koga je kurs dizajniran i koji su zahtjevi za upis?

Ovaj kurs je namijenjen za sve one koji žele da nauče kako da dizajniraju i izrade web stranicu ili aplikaciju za web stranicu od nule kao i za one koji već rade na održavanju ili administriranju web stranice (koje su izrađene od treće strane, uz pomoć sistema menadžmenta sadržaja ili softvera za izradu blog stranice ili e-commerce platformi) i koji žele da imaju više kontrole nad izgledom ili funkcionalnošću svoje web stranice.

Za pohađanje programa potrebno je da polaznici imaju osnovne digitalne kompetencije za rad na računarima i korištenju interneta, ali nije potrebno prethodno iskustvo u programiranju ili poznavanju programskih jezika.

Kurs je namijenjen svima koji su spremni da zarone u svijet digitalnih zanimanja!

Koja znanja, vještine i stavove će kandidati naučiti?

Do kraja ovog kursa, kandidati će:
-  biti u mogućnosti da čitaju i pišu HTML i CSS kod;
- biti u mogućnosti da kodiraju osnovne programske funkcije u programskim jezicima JavaScript i PHP;
- biti upoznati sa savremenim teorijama i praksama web dizajna i da razumiju web tehnologije;
- biti osposobljeni da samostalno planiraju i izrade potpuno funkcionalnu modernu i prilagodljivu web stranicu kao i pozadinsku Web aplikaciju;
- biti u potpunosti osposobljeni za poslove administracije, upravljanja i optimizaciju poslovnih web stranica.

Polaznici će steći pravo cool digitalne vještine!

Kako je kurs organizovan?

Kurs se sastoji od osam stručno-teorijskih cjelina (modula) i povezanih osam modula za izvođenje praktične obuke. Tokom kursa kandidati pohađaju predavanja, učestvuju u praktičnom radu, samostalno obavljaju zadatke, učestvuju u diskusijama i kvizovima, te kroz samostalni i timski rad rade na projektima koji su predviđeni kursem. Predavanja su koncipirana da polaznicima osiguraju osnovna znanja koja se produbljuju kroz diskusije koje su sastavni dio teorijskog dijela kursa. Diskusije će pomoći polaznicima da bolje razumiju koncepte dizajniranja, kodiranja i implementacije Web aplikacije, a isto tako da inspirišu polaznike da pronađu inovativne primjere primjene teorijskog znanja na konkretnim primjerima iz prakse.   

Šta će polaznici biti u mogućnosti da urade nakon kursa?

Nakon uspješnog završetka kursa, kandidati će biti upoznati sa načinom na koji se Hypertext Markup Language (HTML) primjenjuje u izgradnji strukture Web aplikacije, kao i sa njegovim atributima. Polaznici će steći znanja o alatima pomoću kojih će koristiti HTML kao i progamske jezike CSS, Java Script i PHP za kreiranje i dizajniranje teksta, postavljanje grafičkih sadržaja, konstrukciju Web formi, online baze podataka i interfejsa za komunikaciju sa korisnicima.

Kandidati će biti upoznati sa savremenim pristupom u planiranju i dizajniranju Web aplikacija korištenjem HTML5 i Cascading Style Sheet 3 (CSS3) i Javascript, kao i načinom na koji oni rade zajedno kako bi korisnicima interneta omogućili korištenje funkcionalne, dinamične i prilagodljive Web stranice. Tokom kursa kandidati će naučiti kako da primjenjuju pravila za izradu strukture i tekstualnog sadržaja, određivanje parametara unutar HTML uz naprednu primjenu CSS karakteristika i programiranih operacija korištenjem Javascript programskog jezika.

Pored toga, polaznici će steći osnove programiranja u PHP programskom jeziku kako bi bili u mogućnosti izraditi pozadinsku aplikaciju (Back End) pomoću koje će biti u mogućnosti upravljati sadržajem web stranice, njenim administriranjem kao i administriranjem online bazom podataka sa sadržajem web stranice.


Nakon završetka kursa polaznici će biti u mogućnosti samostalno izraditi fancy Web aplikaciju!