text
tex1

ALDI

Papir za diskusiju

Datum Publikovanja

April 25, 2018

Papir za diskusiju

IPRS BPKG 2018

Istraživanje potreba za radnom snagom u BPK Goražde 2018-2020

Demir Imamovic

Istraživanje potražnje za radnom snagom je prvo sveobuhvatno istraživanje očekivanih potreba poslodavaca sa područja Bosansko podrinjskog kantona Goražde za novim radnicima. Istraživanje je provedeno krajem 2017. godine i uključivalo je 80 poslodavaca sa područja BPK Goražde. Istraživanje sadrži podatke u kontekstu tržišta radne snage u Bosni i Hercegovini, razlike u strukturi radne snage u F BiH i BPK Goražde, pregled očekivane potražnje sa najzastupljenijim zanimanjima, kao i stanje ekosistema za razvoja vještina ...

Datum Publikovanja

Maj 17, 2017

Papir za diskusiju

Razvoj vještina u digitalnom dobu

Kako strategije obrazovanja odraslih mogu doprinijeti povećanju digitalnih vještina radne snage

Demir Imamović

Bosni i Hercegovini treba novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada. Novi pristup je potreban kako bi se uticalo na na smanjenje jaza u vještinama koji ometa produktivnost i ekonomski rast, kao i na smanjenje nestašice za vještinama prouzrokovaim starenjem radne snage. Dijelimični rezultati se mogu postići fokusiranjem na poboljšanje postojećeg modela obrazovanja odraslih, međutim to je dovoljno ...

Datum Publikovanja

Juni 13, 2007

Papir za diskusiju

Analiza programa rada vlasti Bosne i Hercegovine za 2007. godinu

Istraživački tim ALDI


ALDI u saradnji sa Transparency International BiH proveo je analizu planova rada novoizabranih vlasti Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja svih aktivnosti domaćih vlasti koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju zahtjeva sadržanih u Građanskoj platformi.  

U analizu su uključeni planovi rada Vijeća ministara, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade i Skupštine Republike Srpske i Vlada i/ili skupština sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Datum Publikovanja

Maj 14, 2007

Papir za diskusiju

Koliko je javna potrošnja u 2007. godini usklađena sa zahtjevima građana?

Istraživački tim ALDI

Monitoring  tim sastavljen  od  eksperata  ALDI BiH, Transparency  International BiH, u  koordinaciji sa  Centrima  Civilnih  Incijativa (CCI), u srijedu  je objavio ključne nalaze analize  usklađenosti javne potrošnje  sa  zahtjevima  iz Građanske platforme za 2007. godinu.

Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima  iz Građanske platforme  bili su  budžeti institucija  Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, R ...

Datum Publikovanja

Februar 11, 2008

Papir za diskusiju

Ko krši naša prava?

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama

Istraživački tim ALDI

Izvještaj o napredku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama.

Rezultati istraživanja o rezultatima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj Uniji, a koji se odnose na poštivanje ljudskih prava. Fokus monitoringa bila su ekonomska i socijalna prava, posebno jednakost polova, dječija prava, radna prava, prava osoba sa onesposobljenjem i prava na zdravstvenu zaštitu, te pr ...

Datum Publikovanja

Februar 18, 2007

Papir za diskusiju

Priručnik za analizu javnih politika

Uvod u socioekonomsku analizu proces kreiranja javnih politika na lokalnom nivou

ALDI

Tokom višegodišnjeg rada na zagovaranju i analizi javnih politika i jačanju uloge civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, imajući u vidu nedostatak stručne literature iz oblasti analize i kreiranja javnih politika, ALDI u.g. je kreirao Priručnik za analizu javnih politika.
Zahvaljujući finansijskoj pomoći Delegacije Evropske komisije u Bosni i Heregovini priručnik za analizu javnih politika na jednom mjestu približava pitanja kao što su osnove procesa kreiranja javnih politika, osnove anal ...

Datum Publikovanja

Septembar 10, 2006

Papir za diskusiju

Koliko su političke partije usmjerene ka rješavanju problema građana u 2006. godini

Analiza usklađenosti izbornih programa političkih stranaka na opštim izborima 2006. godine u Bosni i Hercegovini sa Građanskom platformom GROZD

Istraživački tim ALDI

U cilju bolje informisanosti građana o ciljevima, planovima i mjerama koje političke stranke planiraju provesti u Bosni i Hercegovini u cilju rješavanja 12 najznačajnijih socioekonomskih problema identifikovanih od strane GROZDa, ALDI je zajedno sa Transparency International BiH publikovao analizu usklađenosti izbornih programa političkih stranaka sa građanskom platformom.

U ovoj analizi se nalaze informacije o tome koliko je političkih stranaka uskladilo svoj izborni program sa građanskom platformom, način na koji s ...

Datum Publikovanja

Juli 12, 2006

Papir za diskusiju

Stanje socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

Da li pasivne politike zapošljavanja  mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

Demir Imamović, Nijaz Ratković

Proteklih deset godina provođenja ekonomskih i socijalnih reformi došlo je do vrlo malog pomaka u obezbjeđenju efikasnog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite nezaposlenih lica.
Direktna posljedica zanemarivanja reformi u oblasti politika rada jeste: neefikasan, nepravedan i nedjelotvoran sistem socijalne zaštine nezaposlenih koji ne obezbjeđuje adekvatnu sigurnost nezaposlenim licima, privatnom sektoru ne pruža osiguranje od tržišnih poremećaja , te kao takav otežava implementaciju politika koje bi ...


Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa na svim nivoima.