text
tex1

ALDI

STORIES

ALDI BiH i Transparency International BiH

2007-06-15

|

Admin

slika_1

Izvještaj o analizi budžeta institucija BiH, entiteta i kantona u Federaciji BiH za 2007. godinu. Za novoizabrane vlasti Bosne i Hercegovine rješavanje najznačajnijih socio-ekonomskih problema u zemlji nije prioritet.

Monitoring tim sastavljen od eksperata ALDI BiH, Transparency International BiH, u koordinaciji sa Centrima Civilnih Incijativa (CCI), u srijedu je objavio ključne nalaze analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme za 2007. godinu.  Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme bili su budžeti institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.
U analizu su uključeni i finansijski planovi vanbudžetskih institucija u oblasti penzionog i zdravstvenog osiguranja, te u oblasti zapošljavanja. 

Ključni nalazi analize.
Ukupni konsolidovani budžetski rashodi institucija BiH, entiteta i kantona u F BiH, isključujući prihode Brčko Distrikta i jedinica lokalne samouprave za 2007. godinu su planirani u iznosu od 5,31 milijarde KM, što je u odnosu na 2006. godinu povećanje od 772,2 miliona KM, odnosno čak 1,31 milijarde KM u odnosu na 2005. godinu.

Svi nivoi vlasti su u budžetima za politike iz Građanske platforme osigurali ukupno 2,48 milijardi KM, što je za 380,2 miliona KM povećanje u odnosu na 2006. godinu. Od svih socio-ekonomskih prioriteta iz Građanske platforme, najveći dio izdvajanja otpada na socijalnu zaštitu (934,2 mil KM) i obrazovanje (922,4 mil). Najmanja izdvajanja su planirana za politike koje bi trebale doprinijeti poboljšanju položaja mladih (5,3 mil KM), ubrzanju EU integracija (3,3 mil KM) i većem privlačenju SDI (1,9 mil KM). 

I pored činjenice da su prihodi od PDV davali mogućnost domaćim vlastima da poduzmu radikalnije korake ka rješavanju najznačajnijh problema građana BiH, domaće vlasti su neselektivno i neplanski iskoristile povećane prihode za finansiranje brojnih manje važnih i nevažnih programa i aktivnosti. Generalni zaključak o usklađenosti planirane budžetske potrošnje institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i deset kantona u Federaciji BiH jeste da planirana budžetska potrošnja nije u skladu sa zahtjevima iz Građanske platforme i da se na osnovu planirane budžetske potrošnje za 2007. godinu mogu očekivati samo djelimične pozitivne promjene u rješavanju problema u poljoprivredi, obrazovanju i djelimično u socijalnoj zaštiti osoba sa onesposobljenjima. 

Kompletan izvještaj o usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima iz Građanske platforme možete pogledati ovdje ili na stranici www.aldi.ba. Za sve dodatne informacije o analizi možete se obratiti Melihi Gačanin (ALDI) na e-mail: meliha.gacanin@aldi.ba ili Srđanu Blagovčaninu (TI BiH) na e-mail: sblagovcanin@ti-bih.org

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI