text
tex1

ALDI

STORIES

Održan prvi sastanak Selekcionog komiteta

2008-04-22

|

Meliha Gačanin

slika_1

U utorak, 22. aprila, održan prvi radni sastanak Selekcionog komiteta na kojem je proveden prvi krug selekcije korisnika sredstava fonda

U prostorijama ALDI u.g., održan je prvi sastanak Selekcionog komiteta.
Na sastanku je utvrđeno da je pristiglo 10 aplikacija i to od slijedećih firmi:  
“PORAT” d.o.o Foča
“GRAND BOR” d.o.o Foča
“JAVOR” d.o.o Foča
“AS COMPANY” d.o.o Goražde
“TVORNICA ALATA GORAŽDE” d.d. Goražde
“HATA-COMERC” d.o.o Goražde
“ĐOMIKS” d.o.o Foča
“OMORIKA” d.o.o Foča
“GALVANOPROMET” d.o.o Goražde
“INOWEST” d.o.o Goražde

Selekciona komisija je na ovom sastanku odlučivala za svaku aplikaciju u dvije faze, prva je usklađenost sa osnovnim kriterijima koje je svaki aplikant morao ispunjavati, a druga je administrativna usklađenost, odnosno provjera da li su aplikanti dostavili traženu dokumentaciju na način kako je to traženo. U prvoj fazi selekcije aplikanata utvrđeno je da tri aplikanta („Tvornica alata Goražde“, „Galvanopromet“ d.o.o. Goražde i „Inowest“ d.o.o. Goražde) ne ispunjavaju jedan ili dva osnovna kriterija (nema traženi minimalan broj zaposlenih i nema dokumentacije o korištenju zajmova od finansijskih institucija što podrazumijeva nepostojanje istih) i da zbog toga ne prelaze u drugu fazu selekcije.  

Za sedam aplikanata je odobren prelazak u drugu fazu selekcije aplikanata, s tim da je prije održavanja treninga iz finansijskog menadžmenta potrebno tražiti dodatne informacije (pismenim zahtjevima i provjerom na terenu) kako bi se utvrdile činjenice koje se nisu mogle utvrditi na sastanku a od značaja su za dalji tok selekcije.  

Nakon pomenutih aktivnosti provjere na terenu i edukacije iz finansijskog menadžmenta, aplikanti će pripremiti finansijske planove koji će biti jedan od predmeta konačne ocjene i bodovanja koje će izvršiti selekcioni komitet na narednom sastanku.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI