text
tex1

ALDI

STORIES

Finansijsko lice politike u Bosni i Hercegovini

2010-09-29

|

Anesa Imamović

slika_1

Na kraju izbornog mandata vlasti Bosne i Hercegovine ALDI BiH, uz podršku Centara Civilnih Incijativa (CCI), kroz projekat monitoringa javne potrošnje,objavio je cjeloviti Izvještaj

Kroz projekat monitoringa javne potrošnje,objavljen je cjeloviti Izvještaj  o provedenoj analizi planirane budžetske potrošnje institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i svih deset kantona u Federaciji BiH za period od 2007. do 2010. godine.  

Predmet analize budžeta institucija vlasti je utvrđivanje napretka domaćih vlasti na ostvarivanju ciljeva postavljenih u Građanskoj platformi koja je zvanično podržana od 27 političkih stranaka koje su učestvovale na općim izborima u oktobru 2006. godine.  

U 2007., 2008., 2009. i 2010. godini vlasti su usvojile budžete u ukupnom iznosu od 24 milijarde i 718 miliona KM. U mandatnom periodu troškovi zaposlenih u državnim institucijama su iznosili 9,9 milijardi KM, 9,1 milijardu KM su iznosili troškovi transfera i grantova, 2,2, milijarde KM troškovi materijala i usluga, a 1,1 milijardu KM su iznosili planirani izdaci za investicije, dok je iznos od 2,5 milijarde KM planiran za ostale budžetske rashode uključujući rashode na kredite, kamate i budžetske rezerve i druge nerazvstane rashode.
U mandatnom periodu domaće vlasti su izdvojile ukupno 11,8 milijardi KM za finansiranje socio-ekonomskih politika koje su obuhvaćene u Građanskoj platformi (zapošljavanje, podrška penzionom sistemu, zdravstvena i socijalna zaštita, poljoprivreda, mladi, obrazovanje, EU integracije, javna preduzeća i strana ulaganja), dok je ostatak sredstava odnosno 12,8 milijardi KM izdvojeno za finansiranje osnovnih funkcija vlade (generalne javne službe, odbrana, policija i sigurnost) i za ostale javne politike (cestovna infrastruktura, šumarstvo i vodoprivreda, kultura i sport). U okviru izdvajanja za socio-ekonomske politike koje su obuhvaćene Građanskom platformom najveći dio sredstava je izdvojen za oblast obrazovanja i to 4,5 milijardi KM, od čega su 3,3 milijarde (75 %) troškovi zaposlenih,a svega 154 miliona (ili 3,4 %) su iznosile investicije u obrazovanje. Socijalna zaštita je druga najveća socio-ekonomska oblast iz Građanske platforme po veličini izdvajanja iz budžeta.
U mandatnom periodu domaće vlasti su za ovu oblast izdvojili 4,2 milijarde KM, od čega je najveći iznos odnosno 2,3 milijarde KM izdvojeno za potrebe socijalne zaštite boračkih kategorija (ne računajući sredstva vanbudžetskih fondova koja su korištena za isplatu novčanih naknada demobilisanim borcima), dok je za zaštitu svih socijalno ranjivih kategorija prema zakonima o socijalnoj zaštiti izdvojeno 1,5 milijardi KM. Znatno manji iznos odnosno 287 miliona KM je izdvojeno za oblast povratka, dok je iznos od 94 miliona KM izdvojen za sve ostale socijalne programe. Izdvajanja za obrazovanja i socijalnu zaštitu obuhvataju tri četvrtine ukupnih izdvajanja za sve politike koje su obuhvaćene Građanskom platformom, dok su izdvajanja za zapošljavanje znatno manja i iznose 367 miliona KM, penzionu politiku 968 miliona KM, zdravstvenu zaštitu 409 miliona KM, poljoprivredu 714 milion KM, za mlade 14 miliona KM, za reformu javne uprave 5 miliona KM, za ubrzanje procesa EU integracija 31 milion KM, za rad javnih preduzeća 539 miliona KM, te za privlačenje inostranih investicija 30 miliona KM.

Analizom budžetske potrošnje dobiveni su rezultati koji jasno ukazuju da domaće vlasti nisu ispunile obećanja data prihvaćanjem Građanske platforme, te da su nastavile sa praksom finansiranja socioekonomskih politika na neefikasan, nepravedan i neodrživ način koji je doveo do toga da su svojim nemarom ugrozili ukupnu finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Posljedice rada vlasti u mandatnom periodu će sigurno biti ogromno breme novim vlastima nakon oktobarskih izbora koja će ukoliko želi osigurati napredak morati napraviti radikalne promjene u strukturi javne potrošnje ili će nastaviti sa dosadašnjom praksom dovodeći u još neizvjesniju finansijsku situaciju u budućnosti.

 Ovako smo izabrali prije četiri godine. Treći oktobar je naša nova šansa. Izađite na izbore!

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI