text
tex1

ALDI

STORIES

Goražde uskoro otvara vrata obrazovanju visokokvalifikovanih radnika

26. Mart, 2019

|

Azra Borovac

slika_1

BPK Goražde napravio još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama privrede

Još jedan korak ka sistemskom uređenju postsekundarnog stručnog obrazovanja

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde, 22. marta 2019. godine, organizovan je sastanak radne grupe na projektu „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Udruženje ALDI u partnerstvu sa SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.
Na sastanku je prezentirana radna verzija Pravilnika o uslovima i postupku sticanja V (petog) stepena obrazovanja. 

Pored predstavnika Ministarstva za obrazovanje i Udruženja ALDI, sastanku su prisustvovali i predstavnici SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne i Obrtničke komore BPK Goražde i Udruženja poslodavca BPK Goražde. Prisutni na sastanku su izrazili veliko zadovoljstvo učešćem u radu Radne grupe i izradi ovakvog pravnog akta koji će sigurno promijeniti dalji tok razvoja privrede u našem kantonu. 

Na sastanku je istaknuto da izrada i usvajanje ovog Pravilnika doprinosi jačanju konkurentnosti privrede Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, promocije i razvoja poduzetništva, profesionalnog i karijernog razvoja kao i stvaranju osnove za održivi društveno-ekonomski razvoj. Također, usvajanjem Pravilnika o uslovima i postupku sticanja V (petog) stepena obrazovanja omogućava se lakša integracija u evropski društveni i ekonomski prostor, a sve uz uvažavanje evropskih obrazovnih okvira.  Pravilnik o uslovima i postupku sticanja V (petog) stepena obrazovanja ujedno predstavlja odgovor lokalnog partnerstva, saradnje privrednog, obrazovnog i civilnog sektora na izazove modernog doba a koji se odnose na inovacije, tehnologije, globalizaciju i automatizaciju, kao i na potrebe za novim vještinama radne snage. 

Na sastanku je finaliziran prijedlog Pravilnika o uslovima i postupku sticanja V (petog) stepena obrazovanja koji će biti upućen Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde na usvajanje.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI