text
tex1

ALDI

Author

"IT Talks - Summer edition" - još jedna prilika za mlade

08. Avgust 2019.

|

Belma Halilovic

slika_1

Druga u nizu radionica

U prostorijama Udruženja ALDI Goražde je u četvrtak 08.08.2019. godine organizovana druga u nizu radionica za mlade pod nazivom „IT Talks - Summer edition“. 

Radionica je organizovana u sklopu projekta „ALDI Skill Accelerator (SKIA) - Razvoj digitalnih i soft skills za trenutno i buduće tržište rada“, koji ima za cilj unaprijeđenje vještina radne snage kroz proširivanje kapaciteta za obuku odraslih u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada, a koji finansira DVV International - Ured za BiH. 

Na prošloj radionici su mlade osobe imale priliku da se upoznaju sa poslovima i zanimanjima budućnosti, dok je na ovoj radionici predstavljen rad IT Laba, odnosno aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog projeka u oblasti digitalnih vještina i "soft skills". 

Održana radionica ujedno predstavlja i najavu za obuke u digitalnim i „soft skills“ vještinama koje će se organizovati u prostorijama ALDI ITLaba u narednom periodu.

Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih

03.Mart 2020

|

Belma Halilovic

slika_1

Udruženje ALDI je nastavilo sa implemetacijom projekta pod nazivom „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji finansira DVV International - Ured za BiH, a koji je uspješno implementiran i u protekloj godini. 

Kroz višegodišnji zajednički rad na obrazovanju odraslih osoba na području BPK Goražde uspostavljeno je partnerstvo najznačajnijih aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora koje je primarno funkcionisalo kao mehanizam koordinacije aktivnosti koje su se implemetirale u okviru projekata i programa obrazovanja odraslih.

Generalni cilj projekta je unaprijeđenje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a neki od očekivanih rezultata su izrađena web platforma za interaktivno praćenje napretka implementacije Strategije obrazovanja odraslih i aktivnosti članica lokalnog partnerstva, uspostavljanje mehanizma za podršku institucionalnim akterima na polju obrazovanja odraslih za koordinaciju i adresiranje ključnih izazova i mogućnosti na polju obrazovanja odraslih, kao i unaprijeđeni kapaciteti svih organizacija članica partnerstva koji su neophodni kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način.

Korisnici projekta su: Ministarstvo za obrazovanje BPK Goražde; Grad Goražde; Služba za zapošljavanje BPK Goražde; SSŠ 'Džemal Bijedić' Goražde; Udruženje poslodavaca BPK Goražde; Privredna komora BPK Goražde; Obrtnička komora BPK Goražde, NVO, eksperti, aktivisti i novinari, te civilno društvo u cjelini;

Implementacija projekta će trajati 10 mjeseci.

DVV International se kao stručna organizacija civilnog društa uz finansijsku podršku BMZ (Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke) bavi izgradnjom kapaciteta, i razvojem i jačanjem održivih struktura za obrazovanje, učenje i trening odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, a implementacija pomenutog projekta predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje između Udruženja ALDI Goražde i DVV International – Ureda za BiH.