text
tex1

ALDI

Author

Digitalne vještine traže promjenu fokusa javnog sektora

Maj, 18.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Prilagođavanjem programa javnog sektora omogućio bi se snažniji podsticaj razvoju digitalnih vještina radne snage

Da bi se iskoristio potencijal koje donose digitalne vještine, Bosna i Hercegovina treba puno više ICT profesionalaca i radnika koji poznaju digitalne tehnologije, softverskih kompanija koje ih zapošljavaju i kompanija koje u svojim procesima koriste digitalne tehnologije. Digitalne vještine mogu odigrati značajnu ulogu u smanjnju stope nezaposlenosti ali za to je potrebno obučiti mlade osobe u vještinama traženim u digitalnim profesijama koje bi uključivali kvalitetno stažiranje i obuku uz rad kao i kroz kratkoročne trening programe.

Da bi se u tome uspjelo domaće vlasti trebaju osigurati
podršku nezaposlenim i zaposlenim osobama u njihovim planovima za nadogradnju vještina i prekvalifikaciju za nove digitalne tehnologije, kao i podršku malim i srednjim preduzećima u privlačenju i zadržavanju digitalnih talenata. Dodatno, potrebno je modernizovati formalne programe obrazovanja i obuke kako bi školski sistem mogao dati puni doprinos razvoju vještina neophodnih u digitalnom dobu. Pored toga potrebno je izvršiti reorijentaciju postojećih javnih programa podrške i subvencioniranja u oblasti privrede, obrazovanja i zapošljavanja kako bi se obezbijedili resursi neophodni za organizaciju i provođenje aktivnosti na obrazovanju i obuci u digitalnim vještinama i  zanimanjima, te za mjere koje bi olakšale preduzećima otvaranje novih radnih mjesta u digitalnim zanimanjima.

Na ovaj način osigurali bi se znatno veći resursi za ulaganje u digitalne vjštine što je ključno  ukoliko želimo da osiguramo ne samo razvoj ICT sektora, već i veću konkuretnost i produktivnost ukupne industrije koja za sobom donosi više radnih mjesta i bolje plaće i zarade zaposlenim.

Obrazovanje na radnom mjestu

August,17.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Saznaj više o aktivnostima na razvoju modela obuke na radnom mjestu u okviru srednjeg stručnog obrazovanja učenika

Razvoj sistema stručnog obrazovanja i obuke ključni je faktor za povećanje konkuretnosti lokalne industrije obzirom na njegove mogućnosti da lokalnim kompanijama obezbjedi stručnu i obučenu radnu snagu koja je neophodna kako bi se povećale performanse lokalne industrije.  

Za razvoj kvalitete stručnog obrazovanja ključno je da se u ove procese aktivno uključe predstavnici privatnog sektora i socijalnih partnera i to ne samo u proces implementacije obrazovnih programa već i u njihovo dizajniranje. Međusobna saradnja omogućit će prenos znanja i iskustava kako bi se učenicima pružila mogućnost da u procesu obrazovanja učenici dobiju snažniju dimenziju učenja na radnom mjestu, a tamo gdje je to moguće i sa međunarodnim iskustvom.  

Da bi se doprinijelo osiguranju kvalitetnog obrazovanja i za tržište rada relevatnih stručnih vještina i kvalifikacija, svi akteri u procesu obrazovanja trebaju omogućiti provođenje aktivnosti koje doprinose poboljšanju sticanja učeničkog iskustva na radnom mjestu kao dio
procesa njihovog učenja.  

Takođe, neophodno je da obrazovni sistem poveća mogućnosti za kombinaciju učeničkog iskustva koje se stiče u različitim okruženjima za učenje, a ne samo kroz učenje unutar škola, posebno kroz nadogradnju postojećih instrumenata za učenje.  Da bi se u ovome ostvario napredak neophodno je da obrazovne vlasti pruže podršku razvoju višeg stručnog obrazovanja i obuke kroz partnerstvo sa drugim pružaocima obuke i u saradnji sa privatnim sektorom kako bi se obezbjedio odgovor na potrebe za većim nivoom vještina na sektorskom nivou.

Nova strategija obrazovanja odraslih

Maj, 25.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Pridruži se izradi nove Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde do 2020. godine

Na osnovu ALDI Policy prijedloga "Razvoj novih vještina u digitalnom dobu" započete su aktivnosti na izradi Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018 - 2020, koja će sadržavati ciljeve i politike na povećanju obima i kvalitete obrazovanja odraslih kao i povećanja ponude obrazovnih programa u cilju povećanja konukretnosti radne snage i veću uključenost stanovništva u socijalnom životu.

Procesom izrade strategije rukovodi radna grupa formirana u okviru EU IPA projekta koji ima za cilj povećanje kvalitete obrazovanja odraslih na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Proces izrade strategije je definisan kao uključivi proces i svi zainteresovani akteri se mogu pridružiti njegovoj izradi. Polazne osnove koje se koriste za izradu strategije možete pogledati u našoj biblioteci.

Razvoj vještina radnika u drvnoj industriji

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Za veću produktivnost kompanija u drvnoj industriji potrebni su obučeni radnici

Nakon uspješno završenih programa stručnog osposobljavanja radne snage za potrebe industrije u Goraždu, ALDI u saradnji sa Srednjom stručnom školom u Goraždu organizuje program stručnog osposobljvanja za kompanije u Gornje Drinskoj regiji u sektoru drvne industrije. 

Kompanije iz drvne industrije sa područja Goražda, Foče, Višegrada, Rogatice, Čajniča i Rudog imaju priliku da se uključe u projekat kako bi omogućili svojim radnicima stručno osposobljavanje u zanimanja vezanim za obradu drveta. Ovu priliku mogu iskoristiti radnici zaposleni u kompanijama koje se bave preradom drveta a koji nemaju završeno formalno obrazovanje u obradi drveta ali imaju radno iskustvo na tim poslovima. Takođe, u projekat se mogu uključiti i nezaposlene osobe zainteresovane za sticanje znanja i vještina u obradi drveta kako bi povećale svoje mogućnosti za zapošljavanje u ovom sektoru.

ALDI Inovativni trening laboratorij

Novembar, 30.2017

|

Demir Imamović

slika_1

Unaprijediti svoje digitalne vještine za potrebe radnog mjesta ili karijere u softwerskoj industriji

Jedan od velikih izazova sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina jeste kako smanjiti nezaposlenost u situaciji kada vještine radne snage ne odgovaraju potrebama savremenog tržišta rada. Za razliku od drugih sredina, Kanton Goražde je u proteklih 10 godina napravio značajan iskorak na smanjenju nezaposlenosti kroz široke programe obrazovanja odraslih koji su doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih za 35% i povećanje broja zaposlenih za čak 67%. Programi obrazovanja odraslih su omogućili nezaposlenim osobama sticanje vještina potrebnih rastućoj izvoznoj industriji.

Međutim, potražnja na tržištu rada je primarno usmjerena ka radnicima sa niskim stepenom vještina i kvalifikacija (polukvalifikovani i kvalifikovani proizvodni radnici), dok je potražnja za radnicima sa četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem (SSS) i univerzitetskim obrazovanjem daleko slabija. Ovo je posebno izraženo u protekle tri godine (2013-2016) gdje je i pored povećanja broja zaposlenih na području kantona od 10,3% došlo do povećanja broja nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom za 15%, dok se broj nezaposlenih osoba sa univerzitetskim obrazovanjem povećao za čak 50%.    

Izostankom mogućnosti zapošljavanja nakon završetka opšteg srednješkolskog i univerzitetskog obrazovanja dovodi mlade osobe u opasnost da uđu u grupu dugoročno nezaposlenih osoba čime njihovo formalno obrazovanje značajno gubi na važnosti, a samim tim njihove šanse za pronalaskom radnog mjesta u struci značajno opadaju. Njihove mogućnosti za zapošljavanje putem uključivanja u postojeće programe osposobljavanja su takođe jako slabe jer u Goraždu trenutno ne postoje programi stručnog osposobljavanja putem kojeg bi univerzitetski obrazovane nezaposlene osobe mogle unaprijediti svoje vještine i time povećali svoju konkurentnost na tržištu rada.    

Ovaj jaz između ponude i potražnje za radnicima sa četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i univerzitetskim obrazovanjem moguće je smanjiti ukoliko bi se njihove formalno stečene vještine i znanja nadogradile kompjuterskim vještinama koje bi im omogućile znatno produktivniji rad na radnom mjestu primjenom digitalnih vještina i znanja. Međutim, na širem području Jugoistočne Bosne i Hercegovine ne postoji institucija koja bi omogućila zainteresovanim osobama personalni razvoj u digitalnim vještinama.

Na žalost, zbog nepostojanja mogućnosti za obuku i usavršavanje u digitalnim vještinama radne snage privatnom sektoru otežava proces razvoja poslovanja uz proširivanje primjene digitalnih tehnologija iznad njihove primjene u proizvodnim procesima. Samo nekoliko kompanija u BPK Goražde ima implementiran informatizovan sistem planiranja resursa (ERP), a većina kompanija koristi usluge IT kompanija izvan kantona za razvoj i održavanje Web platformi.  

Zbog rastuće internacionalizacije privatni sektor ima potrebu za digitalizacijom svog poslovanja ne samo kako bi unaprijedio produktivnost i poziciju na tržištu, već kako bi ispunio sve zahtjevnije standarde koje tržište zahtijeva. Takođe, iako je potražnja za radnicima koji posjeduju digitalne vještine i znanja sve veća, ovaj region ima veoma slabe mogućnosti da iskoristi potencijale koje sektor softwerskog inžinjeringa pruža jer bez mogućnosti obuke i pristupa praktičnom sticanju vještina nezaposlene osobe nemaju nikakvu mogućnost za razvojem vlastite karijere u ovoj oblasti. Kako mlade osobe nemaju mogućnost za obukom u digitalnim vještinama tako i kompanije nemaju mogućnost zapošljavanja ICT profesionalaca, ali i radnika koji posjeduju osnovne digitalne vještine.

Kako bi se odgovorile na rastuće potrebe digitalne ekonomije, ALDI pokreće vlastiti Inovativni trening laboratorij koji će pružati usluge obuke u digitalnim znanjima i vještinama, i to u prvom redu za obuku u progframiranju  za HTML5/CSS, JavaScript, PHP, Python i JAVA. U okviru trening labaratrorija polaznici će imati mogućnost usavršavanja u programiranju u specifičnim progamskim jezicima i okvirima za razvoj web i mobilnih aplikacija. Labaratorij će pružati usluge obuke u digitalnim vještinama koje će biti namjenjene za sve osobe, zatim u digitalnim vještinama potrebnim za povećanje produktivnosti radne snage, kao i obuku za ICT profesionalce.