Technologies

skills

text
text

Digitalne vještine za sve

Za nas je važno unaprijeđenje digitalnih vještina za sve ljude kako bi se iskoristio puni potencijal koje donosi digitalna ekonomija. Sa većim brojem ljudi koji posjeduju bazične digitalne vještine povećavaju se mogućnosti za kreiranje novih digitalnih usluga koje olakšavaju svakodnevni život i efikasnije korištenje resursa. Ovo otvara vrata novim biznisima i inicijativama koje razvijaju nove usluge zahvaljujući sve većem broju ljudi koji koriste digitalne tehnologije u interakciji sa biznisima, organizacijama i zajednicama.

Osnovne digitalne vještine

U Bosni i Hercegovini kao i u većini Evropskih zemalja izražen je nedostatak digitalnih vještina i znanja kod ogromnog dijela populacije. Građani trebaju adekvatne i odgovarajuće vještine na svim nivoima: vještine visokog nivoa za ICT specijalce, korisničke vještine neophodne za rad na radnom mjestu i opšte digitalne vještine za digitalnu pismenost.

Odgovor na ove potrebe leži u većem obrazovanju i obuci mladih ljudi za digitalne profesije kako bi se kreirao veliki broj talentiranih mladih digitalnih profesionalaca, sa povećanom ženskom participacijom, koji bi bili spremni da popune rastući broj nepopunjenih radnih mjesta za ICT profesionalce, doškolovavanje i prekvalifikacija radne snage u digitalnim vještinama koje su im potrebne kako bi ostali produktivni u svojim poslovima i kako bi bili zapošljivi u novim, modernizacija sistema obrazovanja i obuke za digitalno doba i donošenje digitalnih vještina i kompetencija na svim nivoima obrazovanja i obuke i unapređenje digitalnih vještina za sve građane kako bi mogli igrati aktivnu ulogu u modernom društvu.

Digitalne vještine za radnu snagu

Kako bi se usvojile nove tehnologije neophodno je da radna snaga posjeduje specifične digitalne vještine koje su potrebne na radnom mjestu. Mi pomažemo organizacijma i zajednicama da razviju ponudu obrazovnih programa koji omogućavaj sticanje digitalnih vještina kroz obuku u digitalnim alatima kao i u osnovama kodiranja. Sa nadogradnjom postojećih vještina sa digitalnim znanjima radna snaga postaje produktivnija, a u organizacijama se povećava potreba za otvaranjem kvalitetnijim i bolje plaćenim poslovima

ICT Profesionalci

U okviru našeg Inovativnog trening labaratorija omogućavamo sticanje digitalnih vještina i znanja koja su esencijalna za zanimanja u ICT sektoru. Naši programi omogućavaju osposobljavanje za zanimanja kao što su dizajn aplikacija, razvoj aplikacija, testiranje, razvoj rješenja, proizvodnja dokumentacije, korisnička podrška i dostavljanje usluga, planiranje proizvoda /usluga, integracija komponenti, podrška promjena, problem menadžment, obezbjeđenje edukacije i obuke, nabavka, razvoj prijedloga za prodaju, menadžment ugovora, razvoj osoblja, digitalni marketing, projekt i portfolio menadžment, menadžment rizika, ICT menadžment kvaliteta, menadžment informacijske sigurnosti.