public

Sector

text
text

Preduslov za rast je efikasan javni sektor

Mnoge pozitivne promjene se mogu postići u saradnji sa javnim sektorom. Sa druge strane saradnja javnog sektora sa socijalnim partnerima i industrijom može ubrzati kreiranje promjena koje mogu doprinijeti rastu i poboljšanju životnog standarda građana.

Participacija u kreiranju politika je važna

Mi sarađujemo sa javnim sektorom u procesu kreiranja javnih politika koje doprinose poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja građana.

Javni sektor koristi naše ekspertize prilikom definisanja prioriteta i izradi politika koje mogu doprinijeti efikasnijim politikama u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i borbe protiv korupcije

Partner za razvoj obrazovanja odraslih

Proteklih godina naša organizacija je imala ključnu ulogu u razvoju sistema obrazovanja odraslih u Federaciji BiH. Naša uloga u procesu izrade zakonskog okvira za obrazovanje odraslih i podzakonskih akata doprinijela je kreiranju okvira za obrazovanje odraslih.

U oblasti obrazovanja odraslih naše partnerstvo se proteže na saradnju sa stručnim školama sa kojima u partnerstvu planiramo, organizujemo i provodimo aktivnosti na obrazovanju odraslih kako bi smanjili disbalanse na tržištu rada. U tom procesu vrlo važno mjesto zauzima saradnja sa službama za zapošljavanje sa kojom sarađujemo po pitanju identifikaciji potreba za stručnim vještinama nezaposlenih osoba

Mi jačamo socijalno partnerstvo

Kako bi se osigurao participativni proces odlučivanja mi smo posvećeni uspostavljanju i razvoju saradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. U našim naporima na razvoju vještina radne snage ključnu ulogu ima socijalno partnerstvo u kojem su uključeni predstavnici Udruženja poslodavaca, Privredna komora, škola, predstavnici industrije i javnog sektora. Jačanjem ove saradnje znatno se ubrzava proces donošenja odluka koje mogu imati pozitivan utjecaj na kreiranje povoljnog poslovnog okruženja.

Javne finansije

Javne finansije su odličan indikator koji pokazuje dinamiku i opredjeljnost domaćih vlasti da posvete energiju i resurse za rješavanje ključnih ekonomskih i socijalnih izazova sa kojima se susreće Bosna i Hercegovina.

Naša organizacija redovno provodi monitoring javne potrošnje na socio-ekonomske politike i na osnovu dobivenih objektivnih analiza zagovara prijedloge koji mogu doprinijeti efikasnijim javnim politikama u budućnosti.

Borba protiv korupcije

Mi smo posvećeni razvoju efikasne, transparentne i odgovorne vlade. Korupcija ima izuzetno negativan utjecaj na poslovno okruženje i otežava provođenje svih aktivnosti koje mogu imati pozitivni utjecaj na pojedinca i društvo u cjelini. Kako bi utjecali na kreiranje pozitivnog imidža Bosne i Hercegovine, naša organizacija je uključena u aktivnosti koje doprinose borbi protiv korupcije na lokalnom i regionalnom nivou.