text
tex1
slika
Želite produktivnije i brže odgovoriti na promjene iz okruženja? Biraj Scrum tim
Scrum tim

26. Avgust 2019

|

Emina Adilović

ALDI BLOG

Kategorija: Digitalne tehnologije

Želite produktivnije i brže odgovoriti na promjene iz okruženja? Biraj Scrum tim

Do sada ste već imali priliku da se upoznate sa pojmom Scrum. Međutim, verujem da dosta vas nije sigurno šta Scrum predstavlja. Jeff Sutherland je tvorac Scrum framework-a, a ideju za njegov naziv je dobio iz ragbija, odnosno iz jednog pokreta u ragbiju, gdje cijeli tim igra kao jedan član i pri tom ima jedan zajednički cilj – da poentiraju.

Scrum predstavlja najpoznatiji agilni framework u svijetu. Koristi se za razvoj kompleksnih proizvoda još od ’90-tih godina. Također, za kompanije koje rade po Scrum principu možete čuti da su produktivnije i da brže odgovaraju na promjene iz okruženja. 

U okviru Scrum-a jasno je definisana podjela uloga, zadataka i odgovornosti. Postoje tri uloge u Scrum timu: Scrum Master, Product Owner i Razvojni tim (Development tim) - odnosno zaposleni koji rade na razvoju proizvoda ili usluge. Scrum Master je osoba u timu koja je zadužena da ostali članovi tima razumiju procese poslovanja i da ispoštuju sve Scrum prakse, dok je uloga Product Owner-a da maksimizira vrijednost koju proizvodi tim.

Šta predstavlja Scrum Master u Scrum timu?

Za Scrum Master-a možemo da kažemo da je trener i zaštitnik tima i vlasnik procesa za tim, koji stvara ravnotežu sa zainteresovanim stranama projekta, odnosno sa Product Owner-om. Posao Scrum Master-a je da pomogne timu da radi na svom najvišem nivou.

Osoba koja radi na ovoj poziciji je odgovorna da Scrum tim poštuje sve Scrum vrijednosti i principe. Ona članove tima usmjerava da budu posvećeni istom cilju, koji je na nivou tima, da se fokusiraju samo na zadatke koji su definisani u sklopu trenutnog sprinta i da budu otvoreni i transparentni jedni prema drugima.

Pitanje koje se najčešće pojavljuje je „Nad čim Scrum Master ima autoritet i ovlašćenje?“. Scrum Master je ključna uloga za razvoj Scrum tima i organizacije. To je osoba koja je odgovorna za usađivanje Scrum vrijednosti u organizaciju i timu. On je tu da pomogne timu i organizaciji da usvoji vrijednosti Scrum-a u svom svakodnevnom poslovanju. On predstavlja osobu u timu u koju svi imaju povjerenje, pa samim tim ima i neformalni autoritet kod članova tima. S druge strane, formalni autoritet ima nad procesom u organizaciji. Scrum Master je odgovoran i donosi odluku o procesima koji se koriste. On sagledava cijelu sliku funkcionisanja tima i uz konsultaciju sa timom donosi odluke za njihovo bolje funkcionisanje. Na primjer ukoliko Scrum Master primjeti da članovima tima ne odgovara dogovorena dužina trajanja sprinta, da prenose dosta zadataka i da ne stižu da isporuče dio proizvoda, donijeće odluku da sprint traje duže, zarad boljeg funkcionisanja tima.

Osobine Scrum Master-a

Sve češće se pojavljuje pitanje „Koje to osobine posjeduje uspješan Scrum Master?“. Scrum Master treba da pomaže timu, da bude njegov lider vezano za vrijednosti i procese koje propagira. Scrum Master treba da ima dobre vještine komunikacije, da bude otvorena osoba koja će da pravi dobre odnose u timu. Osoba koja je na ovoj poziciji treba uvijek da bude spremna da sasluša članove svog tima i da im bude oslonac. Treba da bude odgovorna i da vodi računa o poštovanju svih procesa, o održavanju svih Scrum ceremonija.

Scrum Master treba da posjeduje vještine koji mu omogućavaju da uoči kada tim ne daje rezultate prema svojim sposobnostima i ima vještine potrebne da pomogne u popravljanju grešaka. Biti Scrum Master je težak posao. Dobar Scrum Master je neko ko razumije neverbalnu komunikaciju, osjeća se sigurno u konfliktnim situacijama, efektivan je komunikator, može izgraditi povjerenje i zaslužiti poštovanje, i razumije dinamiku tima. Dobar Scrum Master evoluira razvojni proces. On gradi povjerenje ne samo unutar tima, već i sa klijentima.

Također, poželjno je da je Scrum Master saosećajna osoba koja je prijateljski nastrojena što za rezultat ima aktivno slušanje sa dozom empatije. U tom slučaju Scrum Master može da razumije kontekst u kom se pojedinac/tim našao, te da mu uz osećaj pouzdanosti i povjerenja, pomogne u prevazilaženju izazova bez predrasuda i optužbi. Ovo je veoma važna osobina Scrum Mastera jer na taj način pomaže timu da bude “zaštićen od spoljnih uticaja” što rezultira  prihvatanjem Scrum Master-a u timu kao bitne uloge, time i Scrum-a generalno.

Često se postavlja pitanje da li je Scrum Master full-time pozicija, i to u smislu da li neko ko već ima određenu ulogu (npr tester, business analyst) može uporedo da bude i Scrum Master. Ili drugačija situacija jeste da li jedan Scrum Master može da bude na toj poziciji kod više različitih timova istovremeno?

Uloga Scrum Master-a je u potpunosti posvećena timu, tj. odnosima i procesima vezanim za isti. Također, Scrum Master kontinuirano radi na poboljšanju i optimizaciji rada tima. To nedvosmisleno implicira da je Scrum Master full-time posao, odnosno vrsta pozicije čiji je fokus očigledan ukoliko zaista želimo da se Scrum implementira, te da se osjete benefiti istog u radu. 

Ko je Product Owner u SCRUM timu?

Product Owner je osoba koja zna zašto određeni proizvod treba da postoji, kako treba da se napravi i kako da omogući da taj proizvod upotrebno, tehnički raste do svog maksimuma. Product Owner treba da bude u potpunosti sposoban da razumije potrebe i želje kupca proizvoda ili usluge, a da zatim tu viziju prenese na tim, koja ima zadatak da realizuje zamišljeno.

Koje aktivnosti u timu obavlja Product Owner?

Product Owner je dužan da “sakupi” sve inpute kakav proizvod/usluga koji se razvija treba da bude, i to kako od kupaca ili krajnjih korisnika proizvoda/usluge, tako i od članova tima i ostalih stejkholdera, te da ih prevede u viziju proizvoda. On je jedina osoba odgovorna za upravljanje i transparentnost Product Backlog-a - liste zadataka koji su opisani, vremenski procjenjeni i kojima je određen prioritet s obzirom na njihovu tržišnu vrijednosti i profitabilnost.

Da bi Product Owner ostvario uspjeh, svi u organizaciji moraju da poštuju njegovu odluku jer je njegova uloga da maksimizira vrijednost proizvoda ili usluge koji se razvija.

Po čemu se razlikuje Product Owner u odnosu na Project Manager poziciju?

U praksi se često susrećemo sa situacijom da u kompanijama jedna osoba koja je Product Owner ujedno bude i Project Manager. Naizgled ove dvije pozicije imaju slične aktivnosti, međutim postoji temeljna razlika kada je u pitanju realizacija aktivnosti. Kada se dublje analiziraju, u ovim dvjema ulogama možemo da vidimo značajne razlike. Tipično Project Manager ima uski pogled, ne fokusira se na cjelokupni proizvod, već na određene faze. Dobio je zadatak i on će ga isporučiti. Uticaj koji njegov zadatak čini na proizvod u cjelini nije njegova briga.

Druga važna stvar je da Project Manager nema viziju proizvoda. Product Owner s druge strane, kao neko ko nastupa u ime vlasnika budućeg proizvoda, mora da bude svjestan kako će se proizvod razvijati i primenjivati u narednim godinama. Svaka odluka koju donosi u radu treba da dovede do tog cilja.

Treća razlika koja se ističe je kontakt sa klijentima. Dok Project Manager sam određuje uslove za realizaciju projekta, Product Owner mora da razumije potrebe klijenata i da uključi njihove povratne informacije u realizaciju proizvoda ili usluge.

Koje vještine i osobine su potrebne da biste postali savršen Product Owner?

Ova pozicija zahtjeva dosta komunikacije i za nju je idealan slučaj da osoba bude otvorena. Od nekoga ko se nalazi na ovoj poziciji se očekuje da ima veoma dobre interpersonalne vještine, kao i “diplomatske”, odnosno da ima sposobnost da pregovara sa ljudima. Od ključnog značaja su i organizacijske vještine, pa tako ova osoba treba da zna da upravlja timovima i vremenom.

Kada su poslovne vještine i kompetencije u pitanju, poželjno je da neko ko se bavi poslom Product Owner-a ima sposobnost intuitivnog i kreativnog razmišljanja, da pokazuje inicijativu jer je njegova uloga da motiviše ostale članove tima. Treba da ima odlične vještine izražavanja, kako pismeno tako i usmeno, jer će biti u poziciji da vodi korespondenciju ali i da drži prezentaciju. Podrazumijeva se da je ova osoba informatički pismena. S druge strane, poznavanje tehnologija u kojima se razvija proizvod je velika prednost, ali nije neophodno.

Razvojni tim

Razvojni tim je motor Scrum tima. Razvojni tim izvršava viziju Product Owner-a uz pomoć Scrum Master-a. Tim je sastavljen od ljudi potrebnih da urade posao – developeri, testeri, arhitekti, dizajneri – tačnije svi oni koji su potrebni da bi se projekat uspješno realizovao i priveo kraju. 

Razvojni tim je idealno sastavljen od ljudi koji su u punom radnom angažmanu posvećeni jednom projektu. Razvojni tim je odgovoran za upravljanje svojim radom, svojim obavezama i izvršenju tih obaveza. 

Većina Scrum stručnjaka će reći da je idealna veličina tima 7, plus ili minus 2 ljudi. Neki stručnjaci navode da su timovi sa parnim brojem članova bolji jer bolje podržavaju integraciju sa XP inženjerskom praksom. 

Tim je upravo to, tim – uloge i titule bi trebalo ukloniti jer to pomaže razvoj „drugarstva“ u timu. Cilj je ukloniti način razmišljanja „Ja sam developer i ja samo pišem kod“ i pomjeriti pažnju tako da „Ja sam član tima odgovoran da isporučim ovaj rezultat i ja to ne mogu uraditi sam ” – zaživi u timu. U Scrum timu, testeri mogu pisati kod a developeri mogu pisati testove – kros-funkcionalnost je dobra stvar.

Jedan ovako dobro uigran tim u kojem svako zna svoju ulogu i djeluje u skladu s tim sigurno će za rezultat imati uspješno realizovan projekat u kojem su zadovoljni svi – od klijenata do krajnjih korisnika proizvoda. 

U narednom tekstu vam više pišem o procesima koji se dešavaju prilikom vođenja projekta prema agilnim metodama. Koji su to koraci i na koji način se implenatira jedan agilni projekat. 

Pratiti naš blog i saznajte više! Do narednog čitanja, uživajte!