text
tex1

ALDI

STORIES

Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje

2015-04-10

|

Admin

slika_1

Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu

U cilju razmatranja disbalansa u BPK Goražde između ponude i potražnje za radnom snagom i njihovim kompetencijama kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnih kompanija i mogućnosti zapošljavanja lokalne radne snage, ALDI je krajem 2009.  godine potpisao „Memorandum o razumijevanju između zainteresiranih strana stručnog i tehničkog obrazovanja i obuke u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde. U okviru ove saradnje ALDI je za EU VET 3 Projekat izradio izvještaj "Kvalificiran više nego što misliš".  

Sve dotadašnje aktivnosti rezultirale su pozivom na potpisivanje Sporazuma o saradnji koji je potpisan sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i USAID-SIDA FIRMA Projektom u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača autopresvlaka za potrebe preduzeća Prevent Goražde“. Projekat je imao za cilj smanjenje disbalansa na tržištu rada na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona u odnosu na ponudu i potražnju, putem stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica registrovanih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK. Jedan od ključnih rezultata projekta jeste da je kroz proces stručno teoretske obuke, 700 polaznika uspješno osposobljeno i certificirano za poslove šivača autopresvlaka, nakon čega su zaposleni u kompaniji Prevent Goražde, što je u konačnici uticalo na smanjenje broja nezaposlenih u Bosansko-podrinjskom kantonu za 10%. Osim pomenutih rezlutata projekat ima i širi značaj, jer se putem njega uspostavilo partnerstvo i komunikacija između svijeta rada i svijeta obrazovanja.  

Obzirom da je pomenuti projekat napravio zaokret u aktivnim politikama zapošljavanja na prostoru cijele BiH, ALDI je pripremio sličan projekat koji je odobren  od strane Delegacije EU u BiH i u okviru kojeg je ponovo postignut sporazum između: Vlade BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Udruženje poslodavaca BPK Goražde, a koji se tiče jačanja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja i obrazovanja odraslih.  

Implementacijom ovog projekta unaprijedio se sistem obrazovanja i trening odraslih osoba, te se dodatno uticalo na smanjenje disbalansa na tržištu rada što je dovelo do smanjivanja broja nezaposlenih i zapošljavanja socijalno ranjivih osoba. Pozitivan efekat se ogleda u razvoju privrede i  stvaranju povoljnijeg okruženja kroz obrazovanje novih profila radnika koji će biti neophodni lokalnoj privredi u narednom periodu. U okviru ovog projekta izrađena je analiza stanja i potreba na tržištu radne snage na prostoru BPK Goražde, čime je identifikovano 5 zanimanja koja su najtraženija u proizvodnim kompanijama obuhvaćenim analizom. Nakon toga pripremljeno je 5 novih trening programa i modula za obrazovanje odraslih u skladu sa potrebama privrede gdje je primjenjen (VET) model strukovnog obrazovanja za 200 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde kako bi se smanjila nezaposlenost ranjivih kategorija stanovništva putem sticanja znanja i vještina za one za koje postoji potražnja na tržištu radne snage i certifikaciju 100 zaposlenih radnika koji rade na mjestima za koja nemaju adekvatnu kvalifikaciju. U proces obuke uključeno je skoro 400 osoba.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI