text
tex1

ALDI

STORIES

Usvojena Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde

10.Maj 2019.

|

Belma Halilović

slika_1

Korak naprijed ka povećanju konkurentnosti radne snage

Prvi put u Federaciji BiH

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 07. maja 2019. godine usvojila Strategiju obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2019-2023. Strategija obrazovanja odraslih BPK Goražde je prvi strateški dokument ovog tipa koji je izrađen i usvojen u Federaciji BiH. Usvajanjem Strategije stečeni su dodatni uslovi za povlačenje sredstava iz međunarodnih fondova.   

Strategija sadrži prijedloge ulaganja u razvoj novih vještina kao i razvoj sistema obrazovanja i cjeloživotnog učenja, a sve u cilju odgovora na stalno podizanje ljestvice potrebnih znanja i vještina koje su neophodne, kako u svakodnevnom životu, tako i na radnom mjestu. Strategija obrazovanja odraslih ima zadatak da do 2023. godine razvije kapacitete za obrazovanje i učenje svih građana kroz punu integraciju koncepta učenja odraslih u sistem obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U skladu sa navedenim, Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koncipirana je na način da sadrži jedan generalni cilj, tri strateška fokusa, 11 mjera i 83 akcije.   

Strategija je na prvom mjestu  fokusirana na institucionalni razvoj sistema obrazovanja odraslih, koji će biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe za novim vještinama i kompetencijama. Drugi strateški fokus je usmjeren ka povećanju ponude obrazovnih programa koji će omogućiti nezaposlenim osobama sticanje znatno većeg spektra specifičnih vještina koje su relevantne za tržište rada, koje nadopunjuju njihove vještine stečene u formalnom sistemu obrazovanja i koje povećavaju mobilnost radne snage. Kako bi se osiguralo efikasno korištenje resursa i podstaklo stanovništvo za aktivnu participaciju u programima obrazovanja odraslih, kroz treći strateški fokus su razvijeni fleksibilni i inovativni pristupi učenju i sticanju znanja. 

Ukupna vrijednost Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 4.800.000,00KM, od čega se 2.931.000,00KM odnosi na dodatna novčana sredstva dok ostatak predstavljaju imputirana (prostor) i postojeća (treneri) sredstva.     

Implementaciju strategije će koordinirati Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u  saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za socijalnu politiku, pitanje rada, privrede, službom za zapošljavanje, jedinicama lokalne samouprave, profesionalnim udruženjima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i organizatorima obrazovanja odraslih.   

Strategija obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je izradjena u u okviru projekta: "Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja" koji finansira Evropska unija. Projekat implementira Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom "Džemal Bijedić" Goražde.

Naše inicijative doprinose razvoju pojedinaca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge zanimljive vijesti i aktivnosti koje trenutno provodimo

VIJESTI