text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

RETHINK APPRENTICESHIP

Uvid u vezu između svijeta obrazovanja i svijeta rada u Metropolitskom podruĉju Ninberga (Njemaĉka), regiji Toskana (Italija) i Prijedor & Bosansko-podrinjski kanton Goražde (Bosna i Hercegovina)

06.06.2018

|

ALDI

Sažetak

U ovom izvještaju se nastojao prikazati napredak koji je ostvaren na razvoju sistema struĉne  prakse/praktiĉne nastave u razliĉitim regionima u Evropi na osnovu iskustava steĉenih u  Erasmus+ projektu koji je imao za cilj razmjeniti iskustva izmeĊu regiona u Njemaĉkoj, Italiji i  Bosni i Hercegovini po pitanju razvoja modela uĉenja na radnom mjestu. Pored presjeka stanja, u ovom izvještaju nalaze se i preporuke u skladu sa 20 vodećih principa koje je krajem 2015. godine objavila Evropska komisija kako bi se osigurale visoke  performanse u struĉnoj praksi i uĉenju na radnom mjestu, u okviru napora Evropske komisije  da postakne vlade, socijalne partnere i obrazovne i trening provajdere da promovišu struĉnu  obuku i praksu i druge forme uĉenja na radnom mjestu.

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE