text
tex1

ALDI

PUBLICATIONS

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Goražde 2024-2026

Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Goražde 2024-2026

04.10.2023

|

ALDI

Sažetak

Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Goražde za period 2024-2026 (u daljem tekstu: LAPZ) urađen je  u skladu sa Smjernicama za razvoj rodno osjetljivih lokalnih akcionih planova zapošljavanja koji je  pripremljen u okviru implementacije projekta EU-ILO “Podrška lokalnim partnerstvima zapošljavanja u  Bosni i Hercegovini - Faza II“. Koristeći se pomenutim alatom, iskustvima i naučenim lekcijama, urađen je  Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) za Grad Goražde, povezan sa aktuelnim projektom „Novi pristup  kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“, koji se provodi u periodu 2022- 2023. godine, predstavlja osnovni instrument za aktivno provođenje politika iz oblasti zapošljavanja Grada  Goražde. Akcionim planom se utvrđuju polazne osnove, definišu prioriteti, ciljevi i utvrđuju mjere aktivne  politike zapošljavanja putem koje će se postavljeni ciljevi realizovati u zadanom vremenskom okviru, s  ciljem poboljšanja sistema zapošljavanja na području Grada Goražde. Uzete su u obzir nove okolnosti  poslovnog okruženja u post - pandemijskom periodu, kao i izazovi usvojene Strategije razvoja Grada  Goražde za period 2017-2026.godina, krozrealizaciju prvog Strateškog cilja vezano za ostanak mladih kroz  nova ulaganja, kreiranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta. Izradom Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Grada Goražde prikazan je inovativan i kreativan  pristup problemima zapošljavanja a kroz jače i aktivnije partnerstvo između loklanih aktera koje se ogleda  u saradnji lokalnih učesnika u procesu donošenja odluka. Također, Lokalni akcioni plan zapošljavanja ima  za cilj da pomogne Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Goražde (LPZ) da vlastite vizije pretoče u  stvarnost i time unaprijede mogućnosti zapošljavanja i ukažu na moguća unaprijeđenja ali i prepreke s  kojima bi se lokalno partnerstvo moglo suočiti tokom tog procesa

Naše publikacije mogu doprinijeti razvoju pojedinca, organizacija i zajednica

Ostani informisan i pogledaj druge korisne publikacije koje se nalaze u našoj biblioteci

PUBLIKACIJE