text
tex1

ALDI

Publikacije

Datum Publikovanja

Maj 14, 2007

Papir za diskusiju

Koliko je javna potrošnja u 2007. godini usklađena sa zahtjevima građana?

Istraživački tim ALDI

Monitoring  tim sastavljen  od  eksperata  ALDI BiH, Transparency  International BiH, u  koordinaciji sa  Centrima  Civilnih  Incijativa (CCI), u srijedu  je objavio ključne nalaze analize  usklađenosti javne potrošnje  sa  zahtjevima  iz Građanske platforme za 2007. godinu.

Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima  iz Građanske platforme  bili su  budžeti institucija  Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, R ...

Datum Publikovanja

Februar 11, 2008

Papir za diskusiju

Ko krši naša prava?

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama

Istraživački tim ALDI

Izvještaj o napredku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama.

Rezultati istraživanja o rezultatima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj Uniji, a koji se odnose na poštivanje ljudskih prava. Fokus monitoringa bila su ekonomska i socijalna prava, posebno jednakost polova, dječija prava, radna prava, prava osoba sa onesposobljenjem i prava na zdravstvenu zaštitu, te pr ...

Datum Publikovanja

Februar 18, 2007

Papir za diskusiju

Priručnik za analizu javnih politika

Uvod u socioekonomsku analizu proces kreiranja javnih politika na lokalnom nivou

ALDI

Tokom višegodišnjeg rada na zagovaranju i analizi javnih politika i jačanju uloge civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika, imajući u vidu nedostatak stručne literature iz oblasti analize i kreiranja javnih politika, ALDI u.g. je kreirao Priručnik za analizu javnih politika.
Zahvaljujući finansijskoj pomoći Delegacije Evropske komisije u Bosni i Heregovini priručnik za analizu javnih politika na jednom mjestu približava pitanja kao što su osnove procesa kreiranja javnih politika, osnove anal ...

Datum Publikovanja

Septembar 10, 2006

Papir za diskusiju

Koliko su političke partije usmjerene ka rješavanju problema građana u 2006. godini

Analiza usklađenosti izbornih programa političkih stranaka na opštim izborima 2006. godine u Bosni i Hercegovini sa Građanskom platformom GROZD

Istraživački tim ALDI

U cilju bolje informisanosti građana o ciljevima, planovima i mjerama koje političke stranke planiraju provesti u Bosni i Hercegovini u cilju rješavanja 12 najznačajnijih socioekonomskih problema identifikovanih od strane GROZDa, ALDI je zajedno sa Transparency International BiH publikovao analizu usklađenosti izbornih programa političkih stranaka sa građanskom platformom.

U ovoj analizi se nalaze informacije o tome koliko je političkih stranaka uskladilo svoj izborni program sa građanskom platformom, način na koji s ...

Datum Publikovanja

Juli 12, 2006

Papir za diskusiju

Stanje socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

Da li pasivne politike zapošljavanja  mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

Demir Imamović, Nijaz Ratković

Proteklih deset godina provođenja ekonomskih i socijalnih reformi došlo je do vrlo malog pomaka u obezbjeđenju efikasnog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite nezaposlenih lica.
Direktna posljedica zanemarivanja reformi u oblasti politika rada jeste: neefikasan, nepravedan i nedjelotvoran sistem socijalne zaštine nezaposlenih koji ne obezbjeđuje adekvatnu sigurnost nezaposlenim licima, privatnom sektoru ne pruža osiguranje od tržišnih poremećaja , te kao takav otežava implementaciju politika koje bi ...

Datum Publikovanja

Mart 31, 2006

Papir za diskusiju

Građanska platforma za izbore 2006

Prijedlog ciljeva i očekivanih rezultata definisanih u okviru Građanskog organizovanja za demokratiju GROZD

Istraživački tim ALDI

U okviru Koalicije "Građansko organizovanje za demokratiju" (GORZD) izrađena je analiza ključnih socio-ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini koji su identifikovani od strane građana.
Komparativna analiza sedam najznačajnijih socio-ekonomskih problema koji su identifikovani od strane građana Bosne i Hercegovine, provedena za potrebe GROZD-a. Analiza je proizvedena u periodu od februara do maja 2006. godine tokom koje je ALDI radio na detaljnoj analizi trenutnog stanja 7 od 12 identifikovanih prioritetnih problema građana, kompara ...

Datum Publikovanja

Oktobar 11, 2004

Papir za diskusiju

Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine

Ka uravnoteženosti ili ekstremnoj nejednakosti?

Istraživački tim ALDI

Proces tranzicije iz socijalizma u tržište i demokratiju dovodi do poremećaja koji prouzrokuju jaz u ekonomskom razvoju između različitih regiona unutar zemlje. U Bosni i Hercegovini, nakon devet godina provođenja procesa tranzicje, jasno je vidljiva ekonomska neuravnoteženost unutar zemlje.

Koncentracija kapitala I ljudi prijeti da u skoroj budućnosti tri četvrtine populacije BiH ostane izvan ekonomski razvijenih područja, u kojima je koncentrisana većina ekonomskih aktivnosti u zemlji.

ALDI je tokom &s ...

Datum Publikovanja

Septembar 13, 2004

Papir za diskusiju

Kako započeti participativni process Lokalnog ekonomskog razvoja

Priručnik za participativnu izradu planova lokalnog ekonomskog razvoja

ALDI

U Bosni i Hercegovini vladine institucije na lokalnom nivou često se susreću sa pitanjem kako započeti konkretne aktivnosti na lokalnom ekonomskom razvoju? U okviru projekta: Jačanje kapaciteta općinske administracije u lokalnom ekonomskom razvoju, ALDI je kreirao priručnik za za lokalni ekonomski razvoj. Priručnik može poslužiti ne samo vladinim institucijama, već i nevladinim organizacijama, privatnom sektoru i građanima zainteresovanim za process lokalnog ekonomskog razvoja u BiH. ...


Objektivne analize za efikasne politike

Naše aktivnosti se zasnivaju na objektivnim istraživanjima i analizama koje koristimo kako bi bolje identifikovali probleme i kreirali aktivnosti na njihovom rješavanju.

Rezultate naših istraživanja koristimo ne samo da bi unaprijedili naše usluge i bili bolji u sektorima u kojima smo aktivni. Izvještaje koje kreiramo na osnovu naših istraživanja i analiza koristimo u procesu zagovaranja efikasnijih javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

U našoj biblioteci možete pronaći veliku zbirku podataka i statističkih analiza o socio-ekonomskim kretanjima u Bosni i Hercegovini od 2000-te godine do danas. Ovi podaci mogu biti korisni svim zainteresovanim stranama za bolje dizajniranje i implementaciju razvojnih politika i programa na svim nivoima.