text
tex1

ALDI

Discussion papers

Date of publication

Maj 17, 2017

Discussion papers

Razvoj vještina u digitalnom dobu

Kako strategije obrazovanja odraslih mogu doprinijeti povećanju digitalnih vještina radne snage

Demir Imamović

Bosni i Hercegovini treba novi pristup obrazovanju kako bi se unaprijedio proces sticanja i razvoja vještina esencijalnih za napredak na sve zahtjevnijem tržištu rada. Novi pristup je potreban kako bi se uticalo na na smanjenje jaza u vještinama koji ometa produktivnost i ekonomski rast, kao i na smanjenje nestašice za vještinama prouzrokovaim starenjem radne snage. Dijelimični rezultati se mogu postići fokusiranjem na poboljšanje postojećeg modela obrazovanja odraslih, međutim to je dovoljno ...

Date of publication

Juni 13, 2007

Discussion papers

Analiza programa rada vlasti Bosne i Hercegovine za 2007. godinu

Istraživački tim ALDI


ALDI u saradnji sa Transparency International BiH proveo je analizu planova rada novoizabranih vlasti Bosne i Hercegovine u cilju utvrđivanja svih aktivnosti domaćih vlasti koje direktno mogu doprinijeti ispunjavanju zahtjeva sadržanih u Građanskoj platformi.  

U analizu su uključeni planovi rada Vijeća ministara, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade i Skupštine Republike Srpske i Vlada i/ili skupština sedam kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

Date of publication

Maj 14, 2007

Discussion papers

Koliko je javna potrošnja u 2007. godini usklađena sa zahtjevima građana?

Istraživački tim ALDI

Monitoring  tim sastavljen  od  eksperata  ALDI BiH, Transparency  International BiH, u  koordinaciji sa  Centrima  Civilnih  Incijativa (CCI), u srijedu  je objavio ključne nalaze analize  usklađenosti javne potrošnje  sa  zahtjevima  iz Građanske platforme za 2007. godinu.

Predmet analize usklađenosti javne potrošnje sa zahtjevima  iz Građanske platforme  bili su  budžeti institucija  Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, R ...

Date of publication

Februar 11, 2008

Discussion papers

Ko krši naša prava?

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama

Istraživački tim ALDI

Izvještaj o napredku Bosne i Hercegovine u poštivanju i razvoju ekonomskih i socijalnih prava u 2007. godini u okviru procesa EU integracija sa preporukama.

Rezultati istraživanja o rezultatima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj Uniji, a koji se odnose na poštivanje ljudskih prava. Fokus monitoringa bila su ekonomska i socijalna prava, posebno jednakost polova, dječija prava, radna prava, prava osoba sa onesposobljenjem i prava na zdravstvenu zaštitu, te pr ...

Date of publication

Septembar 10, 2006

Discussion papers

Koliko su političke partije usmjerene ka rješavanju problema građana u 2006. godini

Analiza usklađenosti izbornih programa političkih stranaka na opštim izborima 2006. godine u Bosni i Hercegovini sa Građanskom platformom GROZD

Istraživački tim ALDI

U cilju bolje informisanosti građana o ciljevima, planovima i mjerama koje političke stranke planiraju provesti u Bosni i Hercegovini u cilju rješavanja 12 najznačajnijih socioekonomskih problema identifikovanih od strane GROZDa, ALDI je zajedno sa Transparency International BiH publikovao analizu usklađenosti izbornih programa političkih stranaka sa građanskom platformom.

U ovoj analizi se nalaze informacije o tome koliko je političkih stranaka uskladilo svoj izborni program sa građanskom platformom, način na koji s ...

Date of publication

Juli 12, 2006

Discussion papers

Stanje socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

Da li pasivne politike zapošljavanja  mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

Demir Imamović, Nijaz Ratković

Proteklih deset godina provođenja ekonomskih i socijalnih reformi došlo je do vrlo malog pomaka u obezbjeđenju efikasnog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite nezaposlenih lica.
Direktna posljedica zanemarivanja reformi u oblasti politika rada jeste: neefikasan, nepravedan i nedjelotvoran sistem socijalne zaštine nezaposlenih koji ne obezbjeđuje adekvatnu sigurnost nezaposlenim licima, privatnom sektoru ne pruža osiguranje od tržišnih poremećaja , te kao takav otežava implementaciju politika koje bi ...

Date of publication

Mart 31, 2006

Discussion papers

Građanska platforma za izbore 2006

Prijedlog ciljeva i očekivanih rezultata definisanih u okviru Građanskog organizovanja za demokratiju GROZD

Istraživački tim ALDI

U okviru Koalicije "Građansko organizovanje za demokratiju" (GORZD) izrađena je analiza ključnih socio-ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini koji su identifikovani od strane građana.
Komparativna analiza sedam najznačajnijih socio-ekonomskih problema koji su identifikovani od strane građana Bosne i Hercegovine, provedena za potrebe GROZD-a. Analiza je proizvedena u periodu od februara do maja 2006. godine tokom koje je ALDI radio na detaljnoj analizi trenutnog stanja 7 od 12 identifikovanih prioritetnih problema građana, kompara ...

Date of publication

Oktobar 11, 2004

Discussion papers

Evropska perspektiva Bosne i Hercegovine

Ka uravnoteženosti ili ekstremnoj nejednakosti?

Istraživački tim ALDI

Proces tranzicije iz socijalizma u tržište i demokratiju dovodi do poremećaja koji prouzrokuju jaz u ekonomskom razvoju između različitih regiona unutar zemlje. U Bosni i Hercegovini, nakon devet godina provođenja procesa tranzicje, jasno je vidljiva ekonomska neuravnoteženost unutar zemlje.

Koncentracija kapitala I ljudi prijeti da u skoroj budućnosti tri četvrtine populacije BiH ostane izvan ekonomski razvijenih područja, u kojima je koncentrisana većina ekonomskih aktivnosti u zemlji.

ALDI je tokom &s ...


Objective analysis for effective policies

Our activities are based on objective research and analyzes that we use to better identify problems and create activities to solve them.

We use the results of our research not only to improve our services and to be better in the sectors in which we are active. The reports we create on the basis of our research and analysis are used in the process of advocating more effective public policies at the national and local levels.

In our library you can find a great collection of data and statistical analyzes of socio-economic trends in Bosnia and Herzegovina from 2000 to the present. These data can be useful to all stakeholders for better design and implementation of development policies and programs.